New Infographics by the Independent Fact Finding Mission on Myanmar released.

Infographics of the Independent Fact Finding Mission on Myanmar are available at the following links.
ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာလြတ္လပ္ေသာအခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္၏ website တြင္ infographics မ်ားကိုထပ္မံတင္ဆက္ထားပါသည္။ ေ အာက္ပါ link မ်ားတြင္၀င္ေရာက္ၾကည့္ရႈႏုိင္သည္။

THE SECRETARY-GENERAL — REMARKS TO THE ASEAN LEADERS’ GATHERING

THE SECRETARY-GENERAL

REMARKS TO THE ASEAN LEADERS’ GATHERING

 

Denpasar, 11 October 2018

 

[as delivered]

 

President Widodo, thank you very much for your invitation and warm hospitality.

 

I want to begin by expressing once again my deepest condolences and solidarity with all those affected by the terrible earthquake and tsunami in Sulawesi and my admiration for the effective, very effective response led by the Indonesian Government.

 

Mr. President, we are with you and with the people of Indonesia. 

 

I will be travelling to Palu tomorrow.  I want to reiterate the full commitment of the United Nations to support government-led rescue and relief efforts. 

 

I also commend the work of the ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance which has been instrumental in the response, even embedding some of our UN staff.   

Excellencies,

 

I thank you for your focus today on sustainable development. 

 

As we discussed together in New York last month, the 2030 Agenda for Sustainable Development is our common roadmap to an inclusive, resilient and secure future for everyone, everywhere.

 

It is a solid foundation for building a fair globalization in the context of the rules-based multilateral system. 

 

But we have much work ahead of us.  Our world is simply not going far enough and fast enough to realize the Sustainable Development Goals.

 

Major threats stand out as huge obstacles to eradicating poverty, expanding opportunity and leaving no one behind.

 

In ASEAN, you have made important progress over the past half century – becoming more and more a global economic powerhouse.

 

Since the year 2000, extreme poverty has been halved in this region.

 

We have seen great strides in reducing child and maternal mortality and ensuring gender parity in education. 

 

Still, ASEAN is far from immune to global megatrends brought on by challenges such as climate change, rising inequality, urbanisation and the impacts of the Fourth Industrial Revolution, not to mention recent trade tensions.

 

Today, I would like to stress two areas of particular concern to me: inequality and climate change. 

 

First, the inequality challenge. 

 

I salute your effort to ‘narrow the development gap’ between and within ASEAN Member-States.

 

To tackle inequalities, we must take on a broad range of strategies to eradicate poverty and ensure inclusive development.  That means improving access to quality education and health care.  It means reforming the tax system, making it more equitable and able to maximize revenues for sustainable development investments.  It means enhanced access to labour markets, strong social protection schemes and harnessing the rich diversity and demographic dividend of ASEAN youth. 

 

Simultaneously, gender equality and women’s empowerment are essential.

 

As you address the inequality challenge, I want to recognize ongoing comprehensive efforts such as the ‘Initiative for ASEAN Integration’.

 

Excellencies,

 

The second critical area I want to focus on, is climate change.

 

ASEAN knows this only too well.  Four ASEAN Member States – Myanmar, the Philippines, Thailand, and Viet Nam – are among the world’s top ten countries most affected by climate change. 

 

I reiterate our strong commitment to the ASEAN-UN Action Plan on Environment and Climate Change.

 

This week’s IPCC report makes clear that climate change is running faster than we are – and we are running out of time. 

 

But it is not too late.  We can limit temperature rise to 1.5 degrees.  We have many of the technologies we need – and every effort counts.  Bending the emissions curve by 2020 – and limiting temperature rise by even a half degree can make a world of difference. 

 

But that will require urgent and far more ambitious action.

 

The report urges unprecedented changes in all aspects of society to cut emissions by half by 2030 and reach net zero emissions by 2050 – especially in key sectors such as land, energy, industry, buildings, transport and cities.

 

Specifically, we need to end deforestation and plant billions of trees; drastically reduce the use of fossil fuels and phase out coal by 2050; ramp up installation of wind and solar power; invest in climate-friendly sustainable agriculture; and consider new technologies such as carbon capture and storage. 

 

All this requires a surge in investments in mitigation and adaptation.

 

The next key moment is the December twenty-fourth session of the Conference of the Parties (COP24) in Katowice, Poland.  We must do everything in our power to make it a success.

 

I urge you to do all you can to resolve the sticking points and make sure the world leaves Katowice with critically important implementation guidelines for operationalizing the Paris Agreement.  This is a must.  And I count on ASEAN’s leadership.

 

We have another vital opportunity at the UN Climate Summit which I will convene in September 2019. 

 

The Summit will take place one year before countries have to enhance their national climate pledges under the Paris Agreement.  It will be an opportunity for leaders and partners to showcase their ambition.

 

I look forward to seeing you all there. 

 

Excellencies,

 

There are clear interlinkages, as it was said, between the ASEAN’s Vision 2025 and the UN 2030 Agenda.

 

The ‘complementarities initiative’ has ensured a solid framework to advance our work together on these regional priorities.

 

The UN is also committed to support the ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue, which can serve as a leading regional platform for capacity building and South-South cooperation.

 

Excellencies,

 

Recent progress on peace and security issues in the ASEAN region is a hopeful sign, and we look forward to building on our cooperation in this field.

 

Last year, ASEAN Leaders issued a Joint Statement on Promoting Women, Peace and Security.

 

This shared commitment recognized the importance of women’s leadership and participation to build peaceful and inclusive societies, as reflected in the 2030 Agenda.

 

This is a personal priority and I commit the UN to working hand-in-hand with ASEAN to strengthen women’s leadership for peace and security. 

 

Over the last 50 years, ASEAN has gained a wealth of rich experiences in prevention, peace-making and peace-building from which the international community can take a lot of profit.

 

I am also encouraged that the ASEAN Institute for Peace and Reconciliation is emerging as a regional platform on conflict prevention – and welcome recent joint human rights initiatives on business, environment and media freedom.

 

I recognize ASEAN’s efforts to address the humanitarian and human rights crisis in Myanmar’s Rakhine State – and to encourage and support creating the conditions necessary for the safe, voluntary and dignified return of the refugees. 

 

This requires a massive investment – not only in reconstruction and development, but also in reconciliation and respect for people’s rights. 

 

It will be important to guarantee the full implementation of the recommendations in the report by the Advisory Commission on Rakhine State, which was led by the late Kofi Annan.

 

Excellencies,

 

Once again thank you for your focus on the 2030 Agenda for Sustainable Development — our common agenda for people, planet, prosperity, peace and partnership.

 

I am here as your partner and your friend. 

 

You can count on my total commitment to work with you and the people of the ASEAN region to strengthen our collaboration, to transform promises into action and to ensure that no-one is left behind.

 

Thank you very much Mr. President.

 

Address by H.E. Mr. António Guterres , Secretary-General, at the 73rd Session of the UN General Assembly

Secretary-General of the United Nations

H.E. Mr. António Guterres , Secretary-General

25 September 2018

Statement Summary:

ANTÓNIO GUTERRES, Secretary-General of the United Nations, said the world is suffering from a bad case of “trust deficit disorder”, with people losing faith in political establishments amid rising polarization and populism.  Cooperation among States is more difficult, divisions within the Security Council stark, and trust in global governance fragile as twenty-first century challenges outpace twentieth century institutions and mindsets.  While living standards for millions have improved, and a third world war avoided, that cannot be taken for granted.  “Multilateralism is under fire precisely when we need it most,” he said.  While a multipolar world will not in itself guarantee peace or solve global problems, shifts in the balance of power may increase the risk of confrontation, he cautioned.  Leaders have the duty to advance the well-being of their people, but as guardians of the common good, they also have a duty to promote and support a reformed, reinvigorated and strengthened multilateral system.

Leaders must renew their commitment to a rules-based order, with the United Nations at its centre and with the different institutions and treaties that bring the United Nations Charter to life, he stated.  They must also demonstrate the added value of international cooperation by delivering peace, defending human rights and driving economic and social progress for women and men everywhere.  “In the face of massive existential threats to people and planet — but, equally, at a time of compelling opportunities for shared prosperity — there is no way forward but collective, common-sense action for the common good,” he underscored.  “This is how we rebuild trust.”

Recalling the seven challenges he set out in his address to the General Debate at the opening of the seventy-second session a year ago, he noted that, sadly, they remain unresolved.  He cited, among other things, wars in Syria and Yemen, the situation of the Rohingya people, the Israel-Palestinian conflict, nuclear peril, the use of chemical weapons, trade tensions, discrimination against refugees and migrants, and growing authoritarianism as the human rights agenda loses ground.  It is the common duty of all to reverse those trends and move ahead on the basis of facts, not fear, with prevention at the heart of all efforts.

Focusing on climate change, which represents a direct existential threat, he stressed:  “we have reached a pivotal moment.  If we do not change course in the next two years, we risk runaway climate change.”  World leaders must listen to scientists, see what is happening before their very eyes and guarantee implementation of the Paris Agreement.  Voicing concern about insufficient progress at the Bangkok negotiations on implementation guidelines, he said the upcoming Conference of the Parties must be a success.  The good news is that technology is on the side of progress, with the potential to create jobs and contribute to the global economy.  The real danger is the risk of failing to act.  Governments must end fossil fuel subsidies and establish fair prices for carbon.  “Our future is at stake.  Climate change affects everything,” he said, announcing that he will convene a summit on climate change in September 2019 to mobilize action and financing one year before States are to revive their Paris pledges.  Only a higher level of ambition will do, he said, adding:  “The world needs you to be climate champions.”

While new technologies hold great promise, they also pose risks and serious dangers, including criminal activity and disruption to labour markets, he continued.  Malicious acts in cyberspace, such as disinformation campaigns, are polarizing communities and diminishing trust among States.  Social media and the digital revolution are reinforcing tribalism and reinforcing a male-dominated culture.  The technology sector must become more diverse, not least for its own benefit.  With technology outpacing institutions, cooperation between States and stakeholders is crucial, he said, stressing the urgency to find and implement mutually beneficial solutions to digital challenges.  Further, the dangers of new technologies on warfare also need to be urgently addressed, particularly now that the prospect of weapons which can select and attack targets on their own could trigger a new arms race.  “Let’s call it as it is:  the prospect of machines with the discretion and power to take human life is morally repugnant,” he said, warning that any new war could include a massive cyberattack against civilian infrastructure as well as military capacities.  He urged the international community to use the United Nations as a platform to nurture a digital future that is safe and beneficial for all.

Despite chaos and confusion in the world, there are winds of hope, he said, citing peace initiatives between Eritrea and neighbouring States, the signing of a peace agreement between the rival leaders of South Sudan, and summit meetings between the leaders of the Democratic People’s Republic of Korea and the United States and Republic of Korea.  He also cited a strong commitment to peace in Colombia, steps taken by Greece and the former Yugoslav Republic of Macedonia to resolve their differences, and peaceful political transitions in Armenia, Liberia and Uzbekistan.  Approval of compacts on refugees and migrations is another sign of hope, while the drive for gender equality is gaining ground.  “Our future rests on solidarity,” he said.  “We must repair broken trust.  We must reinvigorate our multilateral project and we must uphold dignity for one and all.”


Source

Statement

Video

English

Video Player is loading.

0:00
/
0:00
Loaded: 0%

Progress: 0%

Stream TypeLIVE
0:00

1x

Original

Video Player is loading.

0:00
/
0:00
Loaded: 0%

Progress: 0%

Stream TypeLIVE
0:00

1x

Audio

Arabic | MP3

00:0000:0000:00

00:00

jwplayer(“ac-AR”).setup({
provider: “sound”,
autostart: false,
controlbar: “bottom”,
allowfullscreen: false,
height: 40,
width: 250,
file: ‘https://s3.amazonaws.com/downloads.unmultimedia.org/radio/library/ltd/mp3/ga/2018/73_UNSG_AR.mp3 ‘,
title: ‘Secretary-General of the United Nations – 73’,
displaytitle: false,
plugins: {
“gapro-2”: {“idstring”: “||title|| – AR – ||file||”}
},
ga: {}
});

Chinese | MP3

00:0000:0000:00

00:00

jwplayer(“ac-ZH”).setup({
provider: “sound”,
autostart: false,
controlbar: “bottom”,
allowfullscreen: false,
height: 40,
width: 250,
file: ‘https://s3.amazonaws.com/downloads.unmultimedia.org/radio/library/ltd/mp3/ga/2018/73_UNSG_ZH.mp3’,
title: ‘Secretary-General of the United Nations – 73’,
displaytitle: false,
plugins: {
“gapro-2”: {“idstring”: “||title|| – ZH – ||file||”}
},
ga: {}
});

English | MP3

00:0000:0000:00

00:00

jwplayer(“ac-EN”).setup({
provider: “sound”,
autostart: false,
controlbar: “bottom”,
allowfullscreen: false,
height: 40,
width: 250,
file: ‘https://s3.amazonaws.com/downloads.unmultimedia.org/radio/library/ltd/mp3/ga/2018/73_UNSG_EN.mp3’,
title: ‘Secretary-General of the United Nations – 73’,
displaytitle: false,
plugins: {
“gapro-2”: {“idstring”: “||title|| – EN – ||file||”}
},
ga: {}
});

French | MP3

00:0000:0000:00

00:00

jwplayer(“ac-FR”).setup({
provider: “sound”,
autostart: false,
controlbar: “bottom”,
allowfullscreen: false,
height: 40,
width: 250,
file: ‘https://s3.amazonaws.com/downloads.unmultimedia.org/radio/library/ltd/mp3/ga/2018/73_UNSG_FR.mp3’,
title: ‘Secretary-General of the United Nations – 73’,
displaytitle: false,
plugins: {
“gapro-2”: {“idstring”: “||title|| – FR – ||file||”}
},
ga: {}
});

Russian | MP3

00:0000:0000:00

00:00

jwplayer(“ac-RU”).setup({
provider: “sound”,
autostart: false,
controlbar: “bottom”,
allowfullscreen: false,
height: 40,
width: 250,
file: ‘https://s3.amazonaws.com/downloads.unmultimedia.org/radio/library/ltd/mp3/ga/2018/73_UNSG_RU.mp3’,
title: ‘Secretary-General of the United Nations – 73’,
displaytitle: false,
plugins: {
“gapro-2”: {“idstring”: “||title|| – RU – ||file||”}
},
ga: {}
});

Spanish | MP3

00:0000:0000:00

00:00

jwplayer(“ac-ES”).setup({
provider: “sound”,
autostart: false,
controlbar: “bottom”,
allowfullscreen: false,
height: 40,
width: 250,
file: ‘https://s3.amazonaws.com/downloads.unmultimedia.org/radio/library/ltd/mp3/ga/2018/73_UNSG_ES.mp3’,
title: ‘Secretary-General of the United Nations – 73’,
displaytitle: false,
plugins: {
“gapro-2”: {“idstring”: “||title|| – ES – ||file||”}
},
ga: {}
});

Original language | MP3

00:0000:0000:00

00:00

jwplayer(“ac-OL”).setup({
provider: “sound”,
autostart: false,
controlbar: “bottom”,
allowfullscreen: false,
height: 40,
width: 250,
file: ‘https://s3.amazonaws.com/downloads.unmultimedia.org/radio/library/ltd/mp3/ga/2018/73_UNSG_FL.mp3’,
title: ‘Secretary-General of the United Nations – 73’,
displaytitle: false,
plugins: {
“gapro-2”: {“idstring”: “||title|| – OL – ||file||”}
},
ga: {}
});

Previous Sessions

Press Conference for Asia-Based Press –  Publication of Full Report of the Fact-Finding Mission on Myanmar and Presentation to the Human Rights Council


14 September 2018
                      Press Conference for Asia-Based Press

Publication of Full Report of the Fact-Finding Mission on Myanmar and Presentation to the Human Rights Council

Wednesday, 19 September 2018
Room III, Palais de Nations

10:00 – 11:00 (CEST)

Live streaming at webtv.un.org

Questions to the experts can be submitted
via WhatsApp +41 (0) 766 910 799. An effort will be made to translate Myanmar language questions. Please note that responses will be given in English.

Speakers

 • Marzuki Darusman, Chairperson, Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar
 • Radhika Coomaraswamy, Member of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar
 • Christopher Sidoti, Member of the Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar

Read the official report here. The long report will be available at the same address on 18th September.

Contact:  Nathan Thompson, Media Advisor to IIFFMM
consultant.thompson@ohchr.org  +41 (0) 766 910 799

 

 

Press Release by the UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar.

GENEVA (10th September 2018) – Today, the UN Independent International Fact-Finding Mission on Myanmar have released their report on human rights violations and abuses committed in Kachin, Shan and Rakhine States in Myanmar Language.

 The report is 47 pages long and found patterns of gross human rights violations that “undoubtedly amount to the gravest crimes under international law”, principally by Myanmar’s military, the Tatmadaw, but also by other security forces.

 Please find the translated report here.

 Contact information: Nathan Thompson, +41 76 691 0799 consultant.thompson@ohchr.org

Myanmar Version

 ကုလသမဂၢ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္ ၏သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္။

ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕၊ (၂၀၁၈) ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ (၁၀) ရက္။

ကုလသမဂၢ လြတ္လပ္ေသာ ႏိုင္ငံတကာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္သည္ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ က်ဴးလြန္ခဲ့ၾကေသာ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ားႏွင့္ မတရားျပဳမႈမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။  ယင္းအစီရင္ခံစာကို ယေန႔မွစ၍ ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ၿပီျဖစ္သည္။

ထိုအစီရင္ခံစာတြင္ စာမ်က္ႏွာ (၄၇) မ်က္ႏွာပါရွိၿပီး၊ အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာဥပေဒအရ အဆိုးရြားဆံုး ရာဇဝတ္မႈမ်ား က်ိန္းေသသက္ေရာက္ၿပီး၊ အလြန္ဆိုးရြားေသာ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈပံုစံမ်ားကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ အဓိက က်ဴးလြန္ၿပီး၊ တျခားလံုၿခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားပါ က်ဴးလြန္ခဲ့ေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။

ျမန္မာဘာသာျဖင့္ ျပန္ထားေသာ အစီရင္ခံစာကို ဤေနရာတြင္ ဖတ္ရွဳႏိုင္ပါသည္။

ဆက္သြယ္ရန္   –     ေနသန္တြမ္မဆမ္ (Nathan Thompson)

အီးေမးလိပ္စာ   –     consultant.thompson@ohchr.org

 

 

UN experts condemn sentencing of Reuters journalists

UN experts condemn sentencing of Reuters journalists

GENEVA (3 September 2018) – UN experts strongly condemned today’s sentencing of two Reuters journalists to seven years imprisonment.

Journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo were sentenced to seven years imprisonment on 3 September by a court in Yangon for breaching a law on state secrets, following their reporting on Rakhine State.

“The sentencing of Wa Lone and Kyaw Soe Oo is a dark moment for Myanmar,” said David Kaye, Special Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression, and Yanghee LeeSpecial Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar.

“This is yet another clear signal of Myanmar’s distancing from international human rights law. We regret that the court failed to recognise the importance of independent journalism, freedom of expression and the public’s right to know.

“We urge the President to pardon the journalists, and if the case is appealed, for the court to take into account Myanmar’s human rights obligations and order their release,” the experts said.

The Special Rapporteurs previously have expressed their grave concerns, and urged greater press freedom after the journalists’ detention.

ENDS

 *The UN experts: Ms. Yanghee Lee, Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmarand Mr. David KayeSpecial Rapporteur on the promotion and protection of the right to freedom of opinion and expression

 The Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

 For more information and media requests please contact:

Ms. Marina Narvaez (+41-22917 9615/mnarvaez@ohchr.org) or Ms. Azin Tadjdini (+41 22 917 9400 / atadjdini@ohchr.org) or write to freedex@ohchr.org.

 For media inquiries related to other UN independent experts:
Jeremy Laurence, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / 
jlaurence@ohchr.org

 This year is the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the UN on 10 December 1948. The Universal Declaration – translated into a world record 500 languages – is rooted in the principle that “all human beings are born free and equal in dignity and rights.” It remains relevant to everyone, every day. In honour of the 70th anniversary of this extraordinarily influential document, and to prevent its vital principles from being eroded, we are urging people everywhere to Stand Up for Human Rightswww.standup4humanrights.org

Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Myanmar

Statement attributable to the Spokesman for the Secretary-General on Myanmar

The Secretary-General takes note with concern of the conviction and sentencing today in Myanmar of journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo to seven years of imprisonment. He urges the authorities to review their decision.

The right to freedom of expression and information is a cornerstone of any democracy. It is unacceptable that these journalists were prosecuted for reporting on major human rights violations against the Rohingya in Rakhine State.

The Secretary-General will continue to advocate for the release of the journalists. He calls for full respect of freedom of the press and all human rights in Myanmar.

Stephane Dujarric, Spokesman for the Secretary-General

New York, 3 September 2018

Image
Bookmark the Spokesperson’s website: http://www.un.org/sg/en/spokesperson

Comment by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet on the conviction of two Reuters journalists in Myanmar,

Comment by UN High Commissioner for Human Rights Michelle Bachelet on the conviction of two Reuters journalists in Myanmar,

 Geneva, 3 September 2018

“I urge Myanmar to immediately and unconditionally release Kyaw Soe Oo and Thet Oo Maung*, the two Reuters journalists who were today sentenced to seven years’ imprisonment on charges of violating the ill-defined Official Secrets Act.

Their coverage of the Inn Din massacre by the military – for which the military subsequently admitted responsibility – was clearly in the public interest as it may otherwise never have come to light. Their conviction follows a legal process that clearly breached international standards. It sends a message to all journalists in Myanmar that they cannot operate fearlessly, but must rather make a choice to either self-censor or risk prosecution.

I call for their conviction to be quashed and for them to be released, along with all other journalists currently in detention for their legitimate exercise of the right to freedom of expression.”

The UN Human Rights Office will in the coming days issue a report on the worrying state of freedom of expression in Myanmar, with a number of recommendations for legal and policy reform.

ENDS

* Kyaw Soe Oo is also known as Moe Aung. Thet Oo Maung is also known as Wa Lone.

For more information and media requests, please contact: Rupert Colville – + 41 22 917 9767 / rcolville@ohchr.org or Ravina Shamdasani – + 41 22 917 9169 / rshamdasani@ohchr.org or Liz Throssell – + 41 22 917 9466 / ethrossell@ohchr.org 

2018 is the 70th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights, adopted by the UN on 10 December 1948. The Universal Declaration – translated into a world record 500 languages – is rooted in the principle that “all human beings are born free and equal in dignity and rights.” It remains relevant to everyone, every day. In honour of the 70thanniversary of this extraordinarily influential document, and to prevent its vital principles from being eroded, we are urging people everywhere to Stand Up for Human Rightswww.standup4humanrights.org.

 

Tag and share – Twitter: @UNHumanRights and Facebook: unitednationshumanrights

အရြယ္မေရာက္မီ စစ္မႈထမ္းေဆာင္ေနသူ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္ (၇၅)ဦးအား ျမန္မာ့တပ္မေတာ္မွ ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ

ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ (၃၁)ရက္ – ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ တပ္မေတာ္တြင္ အရြယ္မတိုင္မီ စစ္မႈ ထမ္းေဆာင္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္ (၇၅)ဦးအား ယေန႔ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳလိုက္သည္။ ယခု ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္အတြင္း ပထမဦးဆံုးအၾကိမ္ျဖစ္ျပီး ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ကိုက္ညီကာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးသည္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ထင္ရွားေစပါသည္။

၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇြန္လတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ကုလသမဂၢႏွင့္အတူ ပူးတြဲ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံခ်က္ (Joint Action Plan)ကို စတင္ သေဘာတူလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးသည့္ အခ်ိန္မွ ယေန႔အထိ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္စုစုေပါင္း (၉၂၄)ဦးကို တပ္မေတာ္က ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ ျပဳခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ ယခုႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳျခင္းကို ‘ကေလးသူငယ္မ်ားအား တပ္မေတာ္အတြင္း ဝင္ေရာက္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းနဲ႔ အသံုးျပဳျခင္းမွ တားဆီးရပ္တန္႔သြားဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရ၏ ၾကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္တဲ့အတြက္ အျပဳသေဘာ ေဆာင္သည့္ တိုးတက္မႈ ေနာက္တစ္ခု’ အျဖစ္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ ႀကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရး ႏိုင္ငံအလိုက္ အထူးတာ၀န္အဖြဲ႕(CTFMR)၏ ပူးတြဲဥကၠဌမ်ား ျဖစ္သည့္   ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဌာေနညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး Knut Ostbyႏွင့္ ယူနီဆက္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကုိယ္စားလွယ္ June Kunugiတို႔က ဝမ္းေျမာက္စြာ ၾကိဳဆိုလိုက္ၾကသည္။

ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ရရွိသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ လူငယ္မ်ားသည္ ျပန္လည္ေပါင္းစည္းေရး အစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါဝင္သြားမည္ ျဖစ္သည့္အတြက္ သာမန္အရပ္သားဘဝကို ျပန္လည္ေရာက္ရွိႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ၎တို႔ကိုယ္တိုင္ ဖြံံ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈမ်ားအတြက္သာမက ႏိုင္ငံသားေကာင္းမ်ားအျဖစ္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ျငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိျပီး အဓြန္႔ရွည္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာမွာ ပါဝင္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါသည္။

ဗဟိုထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ျဖင့္ တပ္မေတာ္စစ္သားစုေဆာင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြင္း အသက္စိစစ္ေရး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအား တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအတြက္ CTFMR က ခ်ီးက်ဴးလုိက္ရျပီး ယခုကဲ့သို႔ အေရးပါသည့္ ကာကြယ္တားဆီးေရးနည္းစနစ္ကို ေနာင္တြင္လည္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္သြားႏိုင္ရန္ တိုက္တြန္း လိုက္ရသည္။ ပူးတြဲလုပ္ငန္းစီမံခ်က္ကို သေဘာတူလက္မွတ္ ေရးထိုးခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ပက္သက္ေနသည့္ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ေနာက္ဆက္တြဲ အေၿခၿပစာခ်ဳပ္အား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္း (အတည္ျပဳ ေရးထိုးရန္က်န္ရွိ)၊ႏွင့္ ၂၀၁၇ခုႏွစ္တြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ေနေသာ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္နိုင္ေရး ပဲရစ္ကတိကဝတ္ႏွင့္ က်င့္ဝတ္မ်ားအား လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းစသည့္ အေရးၾကီးလုပ္ေဆာင္မႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ျပီး ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ(၂၁ရာစုပင္လံု) တတိယအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္ ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ၾကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား တားဆီးကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းသည္ ျငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္အတြင္း အေရးပါသည့္က႑တခုအျဖစ္ ပါဝင္ေၾကာင္းကို ကေလးသူငယ္ အခြင့္အေရးမ်ားဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ သေဘာတူညီခ်က္စာခ်ဳပ္ႏွင့္အညီ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ အခြင့္အေရးမ်ား ခိုင္မာေစရန္ စီစဥ္ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား၊ ၾကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈအခ်က္ ေျခာက္ရပ္အား ဖယ္ရွားရွင္းလင္းသြားရန္လုပ္ငန္းမ်ားအား ကတိကဝတ္ျပဳျခင္းအားျဖင့္ မီးေမာင္းထိုးျပလိုက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ကေလးသူယ္မ်ားအား တပ္မေတာ္အတြင္း တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းတို႔မွ တားဆီး ကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္မ်ားအား စနစ္က်စြာေရရွည္လုပ္ေဆာင္သြားႏို္င္ရန္ CTFMRသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ရန္ က်န္ရွိေနသည့္ လုပ္ငန္းနည္းစနစ္မ်ားအတြက္ မူေဘာင္မ်ားခိုင္မာေစရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ အခြင့္အလမ္းသစ္မ်ား ျဖစ္သည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရး ဥပေဒျပဌာန္းျခင္း၊ အသက္အရြယ္ တိက်စြာသိရွိႏိုင္ရန္ လံုေလာက္သည့္ အေထာက္အထား အခ်က္အလက္မ်ားမရွိသည့္ ကေလးငယ္မ်ားအား “benefit of the doubt” – “သံသယအက်ိဳးခံစားခြင့္” စနစ္ျဖင့္ စနစ္တက် ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ခြင့္တို႔ပါဝင္သည္။

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ကေလးသူငယ္ႏွင့္လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡဆိုင္ရာ အထူး ကိုယ္စားလွယ္ Ms Virginia Gamba၏ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေမလ၌ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ ခရီးစဥ္တြင္ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဝန္ၾကီးဌာနမ်ား၊ တပ္မေတာ္အရာရွိၾကီးမ်ားႏွင့္ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ စာရင္း၌ ပါဝင္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ သံုးဖြဲ႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။  အသက္မျပည့္မီ စုေဆာင္းတာဝန္ေစခိုင္းမႈမ်ားႏွင့္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမို ခိုင္မာလာေစရန္ CTFMRမွ ယင္းစာရင္းထဲတြင္ ပါဝင္ေနသည့္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔ ခုႏွစ္ဖြဲ႔ျဖင့္ ပူးေပါင္း ကတိကဝတ္ျပဳမႈ လုပ္ေဆာင္ေနမႈမ်ားအေၾကာင္းကို သူမအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရအား တင္ျပခဲ့သည္။ ကေလးသူငယ္မ်ားအား သက္ျဖတ္မႈ၊ ညွဥ္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ အဓမၼက်င့္ၾကံမႈႏွင့္ အျခား လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေတြ႔ရွိရျခင္းေၾကာင့္ ယင္းစာရင္းထဲတြင္ ပါဝင္ေနေသးသည့္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိ္င္ရာ ၾကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မ်ား ေပၚထြက္ လာေနေသးမႈမ်ားေၾကာင့္ လြန္စြာ စိုးရိမ္ပူပန္မိေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ တုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ရန္ နည္းစနစ္မ်ားအား စတင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားရန္ CTFMR မွ တိုက္တြန္းလိုက္ရျပီး ၎အေနျဖင့္လည္း အစိုးရအား ယင္းလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ဟု ကတိျပဳေၾကာင္း ျပသလိုက္သည္။

CTFMRသည္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အား ေအာင္ျမင္တည္တံ့စြာျပီးဆံုးသြားႏိုင္ရန္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္အတူ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ တပ္မေတာ္အတြင္း ကေလးသူငယ္မ်ား တာဝန္ထမ္းေဆာင္ေစမႈမ်ားမွ တားဆီးကာကြယ္သြားရန္လည္း လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုက္သည္။

ေနာက္ခံအခ်က္အလက္မ်ား

ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ စာရင္း၌ ပါ၀င္ေနေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ “အရြယ္မေရာက္ေသးသူမ်ား စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ေနေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား” –

၁.       ဒီေကဘီေအ  Democratic Karen Benevolent Army (DKBA)

၂.       ကခ်င္လြတ္လပ္ေရးတပ္ဖြဲ ႔ Kachin Independence Army (KIA)

၃.       ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ ႔ Karen National Liberation Army (KNLA)

၄.       ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္ဖြဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေကာင္စီ Karen National Liberation Army Peace Council

၅.       ကရင္နီတပ္ဖြဲ႔ Karenni Army (KA)

၆.       ႐ွမ္းျပည္နယ္ တပ္ဖြဲ႕ ေတာင္ပိုင္း Shan State Army South (SSA-S)

၇.       ”ဝ” ျပည္နယ္ ညီၫြတ္ေရး တပ္ဖြဲ႔ United Wa State Army (UWSA)

CTFMR ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေနာက္ခံအခ်က္အလက္

လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ၌ ပါ၀င္ေသာအဖြဲ႕အစည္း (တပ္မေတာ္ ႏွင့္/သို႕မဟုတ္ လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုမ်ား) က ကေလးသူငယ္မ်ားအေပၚ ႀကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား က်ဴးလြန္သည္ဟု စစ္ေဆး အတည္ျပဳၿပီး သက္ေသအေထာက္အထား ေတြ႕႐ွိရေသာ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ကုလသမဂၢက ဦးေဆာင္ေသာ CTFMR တည္ေထာင္ရန္ ကုလသမဂၢႏွင့္ အျခား ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအား ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ အမွတ္ ၁၆၁၂အရခြင့္ျပဳထားပါသည္။ CTFMR ၏ တာ၀န္မွာ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရးႏွင့္ အစီရင္ခံတင္ျပေရးအစီအမံ(MRM) တည္ေထာင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားအား တပ္သားအျဖစ္စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ အသံုးျပဳျခင္း အပါအ၀င္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ား ႀကီးေလးေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားအား မွတ္တမ္းျပဳစုျခင္း၊ စစ္ေဆး အတည္ျပဳျခင္းႏွင့္ လံုျခံဳေရးေကာင္စီသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပျခင္းမ်ား ျပဳလုပ္ပါသည္။

လံုျခံဳေရးေကာင္စီသို႔ အစီရင္ခံတင္ျပသည့္ ကေလးသူငယ္အခြင့္အေရးမ်ားဆုိင္ရာ ႀကီးေလးေသာ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ (၆) ရပ္ –

 • ကေလးသူငယ္မ်ားကို ညွင္းပန္းႏွိပ္စက္ျခင္း (သို႔) သတ္ျဖတ္ျခင္း
 • လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားတြင္ ကေလးသူငယ္မ်ားကို တပ္သားအျဖစ္ ေခၚယူစုေဆာင္း အသံုးျပဳျခင္း
 • စာသင္ေက်ာင္း (သို႕) ေဆးရုံမ်ားကို တိုက္ခိုက္ျခင္း
 • အတင္းအဓမၼျပဳက်င့္ျခင္း (သို႔) လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာအၾကမ္းဖက္ျခင္း
 • ကေလးသူငယ္မ်ားအား ျပန္ေပးစြဲျခင္း
 • ကေလးသူငယ္မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားမေရာက္ရွိေအာင္ တားဆီးျခင္း တို႔ျဖစ္သည္။

CTFMRမွ ႀကီးေလးသည့္ခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္လ်က္ တံု႔ျပန္ရန္လည္း လုပ္ပိုင္ခြင့္ အပ္ႏွင္းျခင္း ခံထားရပါသည္။ CTFMR ကို ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၇ခုႏွစ္က တည္ေထာင္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေနညွိႏႈိင္းေရးမွဴးႏွင့္ ယူနီဆက္ျမန္မာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္တို႔က ပူးတြဲဥကၠဌမ်ားအျဖစ္ တာ၀န္ယူေဆာင္႐ြက္လွ်က္ရွိသည္။ CTFMR အဖြဲ႕တြင္ ကုလအဖြဲ႔မ်ားျဖစ္သည့္ UN RCO, UNICEF, ILO, UNFPA, UNHCR, UNOCHA, ႏွင့္ WFP စသည့္အဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ World Vision၊ Save the Children တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

အေရးေပၚဆက္သြယ္ရန္လိုင္း

၂၀၁၃ခုႏွစ္ ႏို၀င္ဘာလတြင္ ယူနီဆက္အေနျဖင့္ တပ္မေတာ္တြင္ကေလးသူငယ္မ်ားကို တပ္သားအျဖစ္ ေခၚယူစုေဆာင္း အသံုးျပဳျခင္းကို အဆံုးသတ္ေရးအတြက္ ၎တို႔၏ တာ၀န္ယူမႈကို ျပည္သူလူထုအၾကား အသိတရား ႏႈိးေဆာ္ေပးရန္အတြက္ ႏိုင္ငံအႏွံ႔လႈပ္ရွားမႈတစ္ရပ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရကို ကူညီေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။ အဆိုပါလႈပ္ရွားမႈ၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအားျဖင့္ CTFMRအဖြဲ႕ကိုယ္စား ယူနီဆက္ႏွင့္ World Vision တို႔က ကေလးသူငယ္မ်ားကို တပ္မေတာ္မွ တပ္သားအျဖစ္ ေခၚယူစုေဆာင္းသည့္ မသကၤာဖြယ္ကိစၥရပ္မ်ား ေတြ႕ျမင္ရပါက မည္သူမဆို ဆက္သြယ္အေၾကာင္းၾကား သတင္းပို႔ႏိုင္မည့္ အေရးေပၚဆက္သြယ္ေခၚယူ အေၾကာင္းၾကားႏိုင္မည့္ ဖုန္းလိုင္း ႏွစ္လိုင္း (၀၉-၄၂၁၁၆၆၇၀၁ ႏွင့္ ၀၉-၄၂၁၁၆၆၇၀၂) ကို တပ္ဆင္ေပးႏိုင္ခဲ့သည္။

ပိုမိုသိရွိလိုပါက ေအာက္ပါအတိုင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္ –

Frehiwot Yilma, Communication Specialist, Advocacy, Partnerships and Communication Section, UNICEF Myanmar, fyilma@unicef.org

 Stanislav Saling, Spokesperson & Strategic Communications Specialist, Office of the Resident and Humanitarian Coordinator, United Nations in Myanmar, Stanislav.saling@one.un.org

[1] ၂၀၁၂ခုႏွစ္၊ ဇြန္လမွ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္အရ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ေသာ ငယ္႐ြယ္သူအားလံုးမွာ တပ္မေတာ္က တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းခဲ့ခ်ိန္တြင္ အသက္ ၁၈ ႏွစ္ မျပည့္ေသးပါ။

Seventy-five (75) children and young people[1] released by the Myanmar Armed Forces

 Seventy-five (75) children and young people[1] released by the Myanmar Armed Forces

YANGON, 31 August 2018 – Today, the Government of Myanmar released 75 children and young people who were recruited and used by the Armed Forces (also known as ‘Tatmadaw’). This is the first discharge to take place in 2018, and it underlines the importance of protecting children in the context of armed conflict and within the peace process.

Since June 2012, when the Myanmar government signed a Joint Action Plan with the United Nations to prevent recruitment and use of children in the Tatmadaw, 924 children and young people have been released. The co-chairs of the UN Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR) on Grave Violations against Children: Knut Ostby, the United Nations Resident and Humanitarian Coordinator and June Kunugi, UNICEF Representative, welcome this latest discharge as ‘one more positive development in the Government’s effort to end and prevent the recruitment and use of children within the Tatmadaw’.

The children and young people discharged will benefit from reintegration programmes to help them get back into civilian life, seize new opportunities for their own development and to contribute to bringing lasting peace in Myanmar as productive citizens of their country.

The CTFMR commends the Government for steps taken to reinforce age assessment procedures within the centralized military recruitment process and encourages the further roll out of this important prevention mechanism. Since the signature of the Joint Action Plan, other important actions have been taken: notably the signature of the Optional Protocol to the Convention on the Rights of Child on the involvement of children in armed conflict in 2015 (still requires ratification) and in 2017, the signature of the Paris Principles for the reintegration of children who have been associated with armed groups or forces, into civilian life.

The important role that the prevention of grave violations against children can play within the peace process was recently highlighted by the commitment made at the 3rd session of the Union Peace Conference (21st Century Panglong Conference) in July 2018 to set up and conduct programmes to ensure children’s rights and eliminate the six grave violations against children in line with the UN Convention on the Rights of the Child (CRC).

The CTFMR continues to work with the Government to end systematically and prevent the recruitment and use of children in the Myanmar Armed Forces in a sustainable manner. Remaining measures include strengthening accountability frameworks through new opportunities such as the expected upcoming adoption of the Child Rights Law, and systematically releasing suspected minors when they have no or inconsistent documentation to verify their age, in line with the principle of the “benefit of the doubt”.

During the recent visit of Ms Virginia Gamba, the Special Representative of the Secretary General on Children and Armed Conflict (SRSG CAAC) to Myanmar in May 2018, she met with high-level officials from relevant Government Ministries, the Tatmadaw, as well as representatives from three listed armed groups. She informed the Government on the CTFMR’s engagement to develop and sign joint commitments with the seven listed armed groups to end and prevent underage recruitment in their ranks and strengthen the protection of children. She also expressed her strong concerns over emerging trends of other grave violations of children’s rights in Myanmar such as killing and maiming and rape and other sexual violence against children, for which Tatmadaw has since been listed.

The CTFMR urges the Government to start working on measures to prevent and respond to those violations and expresses its commitment to support the Government in this process. The CTFMR remains committed to working closely with the Government in its efforts towards completion of the Joint Action Plan to sustainably end and prevent further recruitment and use of children by the Tatmadaw.

BACKGROUND
In addition to the Tatmadaw, there are seven non-state armed groups listed by the UN Secretary-General as being ‘persistent perpetrators’ in the recruitment and use of children in Myanmar. They are the:

 1. Democratic Karen Benevolent Army (DKBA)
 2. Kachin Independence Army (KIA)
 3. Karen National Liberation Army (KNLA)
 4. Karen National Liberation Army Peace Council
 5. Karenni Army (KA)
 6. Shan State Army South (SSA-S)
 7. United Wa State Army (UWSA)

ABOUT THE UN COUNTRY TASKFORCE ON MONITORING AND REPORTING (CTFMR) ON GRAVE VIOLATIONS AGAINST CHILDREN

United Nations Security Council (UNSC) Resolution 1612 mandates the UN to establish UN-led CTFMRs in countries where there is verified evidence that Grave Violations against children are being committed by parties to a conflict, either by armed forces and/or by armed groups. The CTFMR is tasked with establishing a Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) which documents, verifies and reports to the UNSC on Grave Violations against children.  The six Grave Violations that are monitored and reported are:

 • killing or maiming of children
 • recruitment and use of children in armed forces and armed groups
 • attacks against schools or hospitals
 • rape or other grave sexual violence
 • abduction of children
 • denial of humanitarian access for children

The CTFMR is also mandated to provide a coordinated response to such grave violations. The CTFMR was established in Myanmar in 2007 and is co-chaired by the UN Resident Coordinator and the UNICEF Representative in Yangon. The CTFMR in Myanmar includes relevant UN agencies (the UN RCO, UNICEF, ILO, UNFPA, UNHCR, UN OCHA, and WFP), Save the Children and World Vision.

 HOTLINE
In November 2013, UNICEF supported the Myanmar Government to launch a nation-wide campaign to raise awareness of its population on its commitment to end recruitment and use of children by Tatmadaw.  As part of this campaign, and on behalf of CTFMR, UNICEF and World Vision are managing a hotline with two phone numbers (09-421166701 and 09-421166702) where anyone can alert and report suspected cases of children being recruited or used by the Tatmadaw. The hotline is operational 24 hours per day, seven days per week.

 For more information please contact:

Frehiwot Yilma, Communication Specialist, Advocacy, Partnerships and Communication Section, UNICEF Myanmar, fyilma@unicef.org

Stanislav Saling, Spokesperson & Strategic Communications Specialist, Office of the Resident and Humanitarian Coordinator, United Nations in Myanmar, Stanislav.saling@one.un.org

[1] All young people released were children under 18 at the time of the signing of the Joint Action Plan in June 2012.