ေဘးအႏၲရာယ္ကိုႀကံ႕ႀကံ႕ခံၿပီး ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ျမန္မာျပည္ရွိလူထုတစ္ရပ္လံုးသည္ ေရဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလကို ရဲစြမ္းသတၱိ၊ သိကၡာျပည့္ဝစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္လ်က္ရွိ

 

ေဘးအႏရာယ္ကိုႀကံ႕ႀကံ႕ခံၿပီး ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ျမန္မာျပည္ရွိလူထုတစ္ရပ္လံုးသည္ ေရဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလကို ရဲစြမ္းသတၱိ၊ သိကာျပည့္ဝစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္လ်က္ရွိ

(ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေဒသအႏွံအျပားတြင္ ေရေဘးေၾကာင့္ ႀကီးမားစြာထိခိုက္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ရက္သတၱပတ္ေလးပတ္ ၾကာျမင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွာ ေရႀကီး၊ေရလွ်ံမႈကို ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထိုေဒသမ်ားသို႔ ေလွမ်ားျဖင့္သာ ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ၿပီး၊ ေဒသတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေစတနာသဒၵါတရား ထက္သန္စြာျဖင့္ တညီတညြတ္တည္း ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုး၊ လွဴဒါန္းပါဝင္မႈမ်ားျဖင့္သာ ရပ္တည္ၾကရလ်က္ရွိသည္။

ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားအတြင္းတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၂၁ ဦးအသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီး၊ ျပည္သူေပါင္း ၁.၆ သန္းေက်ာ္မွာ ၄င္းတို႔၏ အိုးအိမ္မ်ားကို ယာယီစြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားအရ စိုက္ပ်ိဳးေျမလယ္ဧကေပါင္း ၁.၄ သန္းေက်ာ္ ေရျမဳပ္ခဲ့ရၿပီး၊ စပါးႏွင့္ အျခားစိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ ဧကေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ ထိခိုက္မႈရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု အနက္မွ ၁၂ ခုမွာ ေရေဘးသင့္ခဲ့သည္။ ေရေဘးေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ေျခာက္ခုမွာ ျပင္းထန္စြာထိခိုက္မႈရွိခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းတို႔ အနက္မွ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ေလးခုကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာေဒသ မ်ားအျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ ဦးစီး အရာရွိ မစၥ အီဇူမီ နာကာမိဆု သည္ သူမ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အံၾသမွင္သက္မိခဲ့သည္။ မိသားစုမ်ားမွာ ေရတက္လာခ်ိန္တြင္ ေရေဘးမွလြတ္ရန္အတြက္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းစြာျဖင့္ ဝါးမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ၄င္းတို႔ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ထားၾကၿပီး၊ ၄င္းတို႔ေမြးျမဴထားသည့္ တိရိစၧာန္မ်ားကိုပါ ထိုျပင္ဆင္ထားသည့္ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားတြင္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား ေဘးလြတ္ရာေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထားခဲ့ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္စုအမ်ားအျပားမွာ ၄င္းတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အရင္းအျမစ္ မ်ားကိုဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီး၊ ၄င္းတို႔ဘဝမ်ားကို မည္သို႔ျပန္လည္ထူေထာင္ရမည္ကို မသိၾကသည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ႀကီးမားေသာဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ခံစားရၿပီး၊ အနာဂတ္မ်ား မေရရာသည့္အေျခအေနတြင္ ရွိၾကေသာ္လည္း၊ ၄င္းတို႔၏ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မွာ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ျဖင့္ ျပည့္ဝလ်က္ရွိသည္။ “ေရေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ကြၽန္မျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း၊ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားမွာ ဂုဏ္သိကၡာျပည့္ဝစြာျဖင့္၊ ၄င္းတို႔၏ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ၊ရပ္တည္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်ထားႏိုင္ပါသည္” ဟုေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ကုလသမဂၢႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ ေရေဘးတုန္႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ေရေဘးသင့္ခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အသက္ကယ္ဆယ္ေရး အစားအစာ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ေပါင္း ၂၅၀၀ တန္ကို လူေပါင္း ၄၀၃,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီး၊ အေရးေပၚ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အမိုးအကာမ်ား ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအစံုေပါင္း ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၃၀၀,၀၀၀ေက်ာ္ကို တုန္႔ျပန္ကယ္ဆယ္ ေရးအတြက္ ျဖန္႔က်က္ထားခဲ့ျခင္းႏွင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေက်ာ္အႏုပညာရွင္မ်ားမွစ၍ အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ အေႏွးယာဥ္ လုပ္သားမ်ား၊ ရပ္ရြာေဒသမ်ားအတြင္းရွိ အဖြဲ႔မ်ားအပါအဝင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုး တညီတညြတ္တည္း ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အတြက္ အလွႈေငြမ်ားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တုန္႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားမွာ အထူးပင္ အံ့ၾသခ်ီးက်ဴးဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းတုန္႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္က ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားအားျဖင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ေရေဘးကို ေကာင္းမြန္စြာ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ေရေဘး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္နည္းတူ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း မစၥ နာကာမိဆု ႏွင့္အတူ လိုက္ပါခဲ့သည့္ ျမန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး မစၥ ရီနာတာ ဒက္စလီယန္မွလည္း “အိမ္ေထာင္စုမ်ား ၄င္းတို႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မူလအေနအထားသို႔ ေရာက္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္သည့္ အေျခအေနကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ ရန္လိုအပ္ပါသည္။ သစ္ေတာမ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တာတမံ မ်ားကို ပိုမိုခိုင္ခံအားေကာင္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရျဖန္႔ေဝသံုးစြဲမႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း တၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္ထူေထာင္၊ တည္ေဆာက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္” ဟု သူမ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေသာ ေဒသ ေျခာက္ခု ျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ကုလသမဂၢမွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ မႈမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ကနဦးေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ ထိုစီမံကိန္းအစီအစဥ္တြင္ ေက်းလက္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရး၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ေစေရး၊ ရပ္ရြာအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ဆက္လက္လိုအပ္လ်က္ရွိျခင္းႏွင့္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ မ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္လိုအပ္ျခင္းတို႔ကို အဓိကထား ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္မႈမွ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရွိလာသည့္အခ်ိန္၊ တစ္လၾကာၿပီးေနာက္တြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ယေန႔အထိ ေရေဘးတုန္႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄.၄သန္းကို ပံ့ပိုးထားၿပီးျဖစ္ကာ၊ ၄င္းတို႔အနက္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၈ သန္းမွာ ကုလသမဂၢမွ စီမံခန္႔ခဲြေနေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားမွ ပါဝင္မႈျဖစ္ပါသည္။

 

 

 

 

 

 

RESILIENT COMMUNITIES OF MYANMAR FACE FLOOD RECOVERY WITH COURAGE AND DIGNITY

 

RESILIENT COMMUNITIES OF MYANMAR FACE FLOOD RECOVERY WITH COURAGE AND DIGNITY

(Yangon, 27 August 2015): Four weeks after devastating floods hit large swathes of Myanmar, many communities in the delta region are still under water. They can only be reached by boat, surviving on government and international support, as well as on donations that all walks of society have offered in a remarkable outpouring of solidarity and generosity.

During July and August, heavy flooding tragically took the lives of 121 people and caused more than 1.6 million people to flee their homes. According to the Government, the floods inundated over 1.4 million acres of farmland, damaging over 1 million acres of rice paddy and other crops. Twelve of Myanmar’s 14 states and regions were impacted. Six are critically affected, of which four were declared natural disaster zones by the Government.

Visiting the flooded areas in the Ayeyarwaddy delta this week, the United Nations Assistant Secretary-General, UNDP Director of the Crisis Response Unit Ms. Izumi Nakamitsu, was struck by the communities she visited. Families had ingeniously constructed multiple layers of bamboo flooring to lift themselves out of the water as it rose, and rescued their livestock either into their homes or other safe havens. Many have lost their livelihoods and do not know how they will recover. Yet despite the magnitude of their losses and the uncertainties of the future, their demeanor conveyed courage and poise. “I have seen the devastation caused by the flooding and yet these people have maintained their dignity and shown their resilience. They can be assured of the UN’s continued support in recovery,” she said.

Since the beginning of the floods, the UN and its partners have worked with the government-led response to provide emergency relief to affected households. More than 403,000 people were reached with over 2,500 metric tonnes of life-saving food; 10,000 emergency shelters and more than 15,000 family kits were distributed. The response from local civil society was also overwhelming, with the Myanmar Red Cross Society mobilizing 300,000 volunteers, and all walks of society — from businesses, celebrities and artistes, to taxi drivers, trishawmen and local neighborhood groups — mobilizing donations in solidary with flood victims.

Lessons learned in the response to Cyclone Nargis saved many lives and government has responded well. As the country expands its flood recovery and reconstruction work, it is important to incorporate disaster risk reduction. Accompanying Ms. Nakamitsu was the United Nations Resident and Humanitarian Coordinator Ms. Renata Dessallien, who noted, “Our efforts to help households rebuild their livelihoods, repair infrastructure and restore services, must be accompanied by measures to reduce people’s vulnerability to future disasters. Reforestation, embankment strengthening, water management and other disaster risk reducing measures need to be factored in now so that together we can help to build back better.”

Rapid needs assessments led by the UN in six disaster zone areas   – Rakhine, Sagaing, Chin, Magway, Bago and Ayeyarwady have informed the formulation of an initial flood recovery plan. It highlights the continued need to support rural livelihoods, resume social services, rehabilitate community infrastructure and coordinate assistance. It will be updated after a month, as more assessment information comes in. The international community has mobilized US$ 24.4 million for the flood response to date, of which US$11.8 million is from UN managed funds.

 

 

 

 

 

Remarks by the UN RC HC, Renata Dessallien, World Humanitarian Day, 2015

Remarks by the UN Resident and Humanitarian Coordinator

Renata Dessallien

World Humanitarian Day, 2015

19 August 2015, U Thant House

 

Dear Humanitarian colleagues and friends, Mingalabar.

Welcome to the commemoration of World Humanitarian Day 2015.

This is a Day to honour our humanitarian colleagues, some of whom have given their lives in the service of humanity, and whose selflessness can never adequately be described in words. Each year, on World Humanitarian Day, we honour the selfless dedication and sacrifice of those who devote themselves – often at great personal risk – to assisting the world’s most vulnerable people.

These workers and volunteers from around the world remind us of our common humanity. They remind us that we are truly one big human family. They remind us that, as in any family, we are all obligated to help and support those who are most in need.

This year, World Humanitarian Day takes on an especially poignant significance in Myanmar. The whole nation has just witnessed one of the worst floods in living memory. More than a hundred people have lost their lives. More than a million people have been severely affected. I once again offer my heartfelt condolences and prayers to those who lost loved ones. Their grief weighs heavy on our hearts. Although there is nothing we can do now can bring their loved ones back, there is a lot we can and are doing to ease the suffering of their families and all those who survived but who have lost their houses, crops, livestock and more.

I have been overwhelmed and humbled by the extraordinary outpouring of giving and selfless dedication by the Myanmar People and civil society in responding to the floods. Your generosity and commitment have showed to the world the heartfelt caring and compassionate spirit of the Myanmar people. And you have also shown that Myanmar is united as one in the face of challenge. This World Humanitarian Day is for you!

 

Dear Friends,

Once again, I pay tribute to Kyaw Kyaw Lin, a Myanmar Red Cross Society volunteer, who tragically died while helping members of his local community to escape the floods. I pay tribute to Naing Htoo Aung, of the Online Volunteers for Disaster Recovery of Myanmar. And I pay tribute to other selfless volunteers who have lost their lives saving others from the floods.

I would also like to thank the international community, including neighbouring and ASEAN countries, as well as traditional bilateral and multilateral partners, and to recognize your generous support and rapid response. You have stepped up to the plate. But the needs remain huge. And your continued support is crucial. And I thank my fellow UN colleagues and International NGOs for their rapid response across the country, and especially for their solidarity with the Myanmar people during their hour of need. I also urge us all to keep tabs on lessons learned during this disaster response, so we can do even better next time.

I commend the Government for ably leading the flood response. In any humanitarian situation, it is the Government of a nation that holds primary responsibility and leads the response. The Myanmar Government has responded well and has cooperated well with the humanitarian community. Lessons learned from previous humanitarian disasters have enabled a more efficient response which undoubtedly saved many lives. The international humanitarian community will continue to work with the Government for the people of Myanmar. This week, in addition to immediate relief and early recovery assistance, we will be rolling out joint recovery assessments across the country for the longer term needs.

Most important of all, I thank the local communities and local civil society. The Myanmar expression, “Ayat kehbar, lu wine bar,” (The community saves and the people rally around.) is most appropriate in these emergency situations. The first responders are the communities themselves and local actors. Lives were saved and people, especially the most vulnerable, were brought to safety, because of them.

Today, we celebrate our common humanity. We truly are one human family. The communities effected are showing incredible courage, resilience and dignity, and we are collectively trying to do all we can to ease their suffering and help them build a better future.

This year’s global theme for World Humanitarian Day is “Share Humanity”. Each one of us can make a difference. Each of us has the power – and the responsibility – to help create a more humane world.  And that is what we’re all trying to do. Our choir has chosen a song that reflects this “Share Humanity” theme. It is called “Humanity comes from humankind”.

Thank you for coming. Thank you for sharing. Thank you for your humanity. Kyay zuu tin bar deh.

UN RC/HC remarks at the High Level Coordination Meeting on Programme for Immediate and Long Term Support of Relief and Resettlement for Flood Victims

Remarks by Ms. Renata Dessallien,

United Nations Resident and Humanitarian Coordinator,

High Level Coordination Meeting on Programme for Immediate and Long Term Support of Relief and Resettlement for Flood Victims

Nay Pyi Taw, 14 August 2015

Excellencies Dr. Daw Mya Mya Ohn Khin, U Kyaw Lwin and Dr. Kan Zaw,

Deputy Ministers, Senior Government Representatives,

Ambassadors, Representatives from partner organisations and my fellow UN colleagues,

Ladies and Gentlemen,

On behalf of the international humanitarian community, I would like to express our sincere appreciation to you for organizing this meeting.

Let me begin by extending to you our heart-felt condolences for the losses that Myanmar has suffered as the result of the floods and landslides. Our hearts go out to the families of over 100 people who have lost their loved ones and to the large number of people who, through this harrowing experience, continue to suffer as they try to rebuild their lives. The international community stands with the people of Myanmar and have been providing relief since the onset of the floods.

Let me also recognize the lead role different branches of the government have ably played in responding the emergency. We will continue to support your efforts for the recovery and rehabilitation phases of the response.

We are humbled by the extraordinary outpouring of solidarity and support by the Myanmar civil society across the country and their involvement with the flood response. Their generosity and commitment have showed to the world the caring and gracious spirit of the Myanmar people. They have shown that Myanmar is united as one in face of challenge.

I would also like to recognize the broad support from the international community, including the neighbouring and ASEAN countries, as well as traditional bilateral and multilateral partners for their rapid response.

We know that the impact of the heavy rains, floods and landslides are extensive but we are yet to fully determine the extent.   Immediate needs are nation-wide with a particular focus on the hardest hit areas of Chin, Magway, Sagaing and Rakhine. But we also know that the flood waters have moved south and evacuations have occurred in Bago and Ayeyarwaddy.

We know that natural disasters do not differentiate between people. The UN and the humanitarian community will continue to support transparent, equitable delivery of assistance to people based on need, with no differentiation based on any other criteria and with no political agenda. We urge government and other responders to do the same.

The UN and humanitarian partners are responding to immediate needs of the affected people in coordination with government at all levels. Humanitarian organisations have provided and are continuing to provide, relief supplies in evacuation centres, as well as to people in their towns and villages. It is important to sustain this emergency relief to until people are all back to their homes or can rebuild their lives.

Regarding rice seeds, I know that Myanmar farmers are at a critical phase in the cropping calendar where rice must be planted in less than two weeks, at the absolute maximum, in order to make the next harvest. Failure to do so will result in extensive food insecurity, extended economic hardship, and loss of rural livelihoods in large parts of the flood affected areas. We are dependent on government for this critical time-sensitive action.

Lessons learnt from past disasters globally as well as in Myanmar indicate that disaster-affected people who are often at their most vulnerable will have important protection concerns as they are exposed to different exploitative possibilities. The UN and our partners would like to bring these protection concerns to the attention of the Government. The Government’s activation of anti-trafficking units is an excellent preventative measure. But there will be many other protection needs that will be required. I take this opportunity to note the high level of cooperation between the Ministry of Social Welfare, Relief and Resettlement and the UN system to address protection concerns through joint deployment of UN protection support staff with Government social workers. Thank you for that.

After two weeks since the onset of the flooding, the need to swiftly scale up recovery and rehabilitation assistance is crucial. We need to bear in mind that while the impact of the cyclone on the national economy will be huge, it will be acutely felt at the household level, requiring immediate support to maintain and improve resiliency of effected families and their communities. We look forward to working closely with, and in support of government in all phases of recovery.

We are encouraged to see financial support to flood relief is coming in from many corners to support the government-led response: bilateral donors, multilateral organisations, private sector and from communities. We urge our donors to continue with their generosity not only in supporting the immediate needs but also for the much needed early recovery and rehabilitation work, so as to avoid an extensive nation-wide household level economic emergency.

For humanitarian assistance to be effective, it requires access to effected areas and effected people. We are pleased that the Union government has put in place a mechanism for rapid travel authorization for international humanitarian organizations and have relaxed other requirements. We look forward to your continued activation of this process, and its extension to Rakhine.

In conclusion, I would like to again note the able leadership role played by the government in the emergency response. Not only has it led the response, but it has been quick to put at the disposal of humanitarians, its helicopters, planes and naval ships that allowed, for example, some 700 tons of WFP food and non-food items to be transported and disseminated to some of Myanmar’s most inaccessible locations such as to Chin State, where the destruction of the roads have limited opportunities for delivery of relief and recovery items. We understand the situation in some areas of Chin is particularly dire right now and ask that the Government and humanitarian community to respond there as a matter of priority.

I look forward to our continued partnership in the response to the current natural disaster, and to fruitful exchanges today.

Kyay-Zoo-tin- bar-de.

 

 

 

ကုလသမဂၢဌာေန ညႇိႏႈိင္းေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး Ms. Renata Dessallien ၏ ျမန္မာႏို္င္ငံ ေရေဘးႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂဌာေန ညိႏႈိင္းေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိႏႈိင္းေရးမ

Ms. Renata Dessallien ၏ ျမန္မာႏို္င္ငံ ေရေဘးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းထုတ္ျပန္ခ်က္

(ရန္ကုန္၊ ၁၂ ရက္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္) ကြၽန္မသည္ စစ္ကိုင္းတိုင္း ကေလးၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေရေဘးေၾကာင့္ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရေသာ ျပည္သူမ်ားကို ေတြ႔ဆံုလ်က္၊ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေလ့လာရာမွ ယေန႔ျပန္လည္ေရာက္ရွိ ပါသည္။ ခရီးစဥ္တြင္ ကြၽန္မႏွင့္အတူ အစိုးရအရာရွိမ်ား၊ သံအမတ္မ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း မ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ားလည္း လိုက္ပါခဲ့ၾကသည္။ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ားစြာကို ႀကံဳေတြ႕ ခဲ့ရသည့္ ေဒသခံမ်ား၏အေၾကာင္းကို ၾကားခဲ့ရၿပီး၊ ႀကီးမားသည့္ အပ်က္အစီးမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ခဲ့ရသည့္ အတြက္လည္း ကြၽႏု္ပ္အေနျဖင့္ မ်ားစြာစိတ္ထိခိုက္မိ ပါသည္။ ေရမ်ားျပန္က်သြားခ်ိန္တြင္ ရပ္ရြာမ်ားမွာ ရႊံ႕မ်ား၊ အပ်က္အစီး မ်ားစြာျဖင့္ က်န္ခဲ့သည္။ စိုက္ပ်ိဳး သီးႏွံမ်ားစြာပ်က္စီးခဲ့ၿပီး၊ အိမ္မ်ားၿပိဳက်ပ်က္စီး၍၊ ေမြးျမဴထားသည့္ ကြၽဲ၊ႏြား တိရစၧာန္မ်ား ေသဆံုးခဲ့ကာ၊ ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမွာလည္း ေရႏွင့္အတူ ေမ်ာပါဆံုးရံႈး ခဲ့ၾကရသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ားမွာ ကမၻာေပၚတြင္ ေစတနာသဒၵါတရား အထက္သန္ဆံုးေသာသူမ်ားတြင္ ပါဝင္ၿပီး၊ ေရေဘးသင့္သူမ်ားအတြက္ ျပည္သူမ်ားမွ တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း စိတ္အား ထက္သန္စြာ လွဴဒါန္းမႈ၊ ပူးေပါင္းပါဝင္မႈမ်ား အတြက္လည္း အထူးပင္ က်ိဳးႏြံစြာ ခံစားရပါေၾကာင္း ေျပာၾကားလိုပါသည္။ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေဒသတြင္း အဖဲြ႕အစည္း မ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ အာဏာပိုင္မ်ား၊ ပုဂၢလိကလုပ္ငန္းမ်ား၊ အစိုးရ မဟုတ္သည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေက်ာ္အႏုပညာရွင္မ်ားႏွင့္ သာမန္လူပုဂၢိဳလ္မ်ား စသည့္ အင္အားစုအားလံုးသည္ စာနာကရုဏာထားမႈ၊ ေစတနာသဒၵါတရားအျပည့္ႏွင့္ ရဲရဲရင့္ရင့္၊ အင္တိုက္ အားတိုက္ အစြမ္းကုန္ ကူညီေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ျမန္မာတို႔၏ စိတ္ဓာတ္ကို ျပသလ်က္ ရွိပါသည္။

ကြၽႏ္ုပ္အေနျဖင့္ ၄င္းေနထိုင္ရာေဒသမွ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားကို ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းႏိုင္ရန္ ကူညီေပးရင္း ဝမ္းနည္းဖြယ္ေကာင္းစြာျဖင့္အသက္ဆံုးရႈံးခဲ့ရသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ေစတနာ့ ဝန္ထမ္း ကိုေက်ာ္ေက်ာ္လင္း၏ မိသားစုအတြက္ အလြန္ပင္ စာနာဝမ္နည္းေၾကာင္း ေျပာၾကား လိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ အစိုးရအေနျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားကို ေရလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းေပးျခင္း၊ ကနဦး အေရးေပၚ လိုအပ္ခ်က္မ်ား ကိုတုန္႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းအျပင္၊ အလွဴရွင္ႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ေစတနာရွင္မ်ားကိုလည္း ပါဝင္ လာေစရန္ စြမ္းေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ေရေဘးတုန္႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို တာဝန္ေက်စြာ ဦးစီး ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

အသက္ကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ား အလ်င္အျမန္ေပးအပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ ရန္ပံုေငြမ်ား ပံ့ပိုးခဲ့ၿပီး၊ ေရရွည္တြင္ ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ ႏိုင္ရန္အတြက္လည္း ဆက္လက္ပံပိုးသြားမည္ဟု ကတိျပဳထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္း၊ အဓိကအားျဖင့္ ေဒသတြင္းရွိႏိုင္ငံမ်ားႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို အစဥ္အၿမဲ ပံပိုးေပးလ်က္ရွိသည့္ အလွဴရွင္ ႏိုင္ငံမ်ားကိုလည္း ကြၽႏ္ုပ္အေနျဖင့္ အထူးပင္ ေက်းဇူးတင္ရွိပါသည္။

ေရေဘးစတင္သည့္အခ်ိန္မွစ၍ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လက္တြဲလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ေရေဘးတကယ္ဆယ္ေထာက္ပံ့ေရး လုပ္ငန္း မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၀ သန္း ကိုပံ့ပိုး ေပးထားခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းမွာ ယေန႔အခ်ိန္ထိ ရရွိထားသည့္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား၏ ထက္ဝက္ႏွင့္ ညီမွ် ပါသည္။

 

ယေန႔အခ်ိန္အထိ ကြၽႏ္ုပ္တို႔ ပူေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ တုန္႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား၏ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးလ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ မိုးရာသီမွာ ကုန္ဆံုးမႈမရွိေသးပဲ၊ ထပ္မံ၍လည္း မိုးမ်ားရြာႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကြၽႏ္ုပ္တို႔အေနျဖင့္ အထူးပင္ စိုးရိမ္ပူပန္မိပါသည္။ ျပည္သူမ်ား၏ အေရးေပၚလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ျဖည့္ဆည္းႏိုင္ရန္ႏွင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း၊ ပုိင္ဆိုင္မႈမ်ားဆံုးရံႈးခဲ့ရသူမ်ား လွ်င္ျမန္စြာ ျပန္လည္ ထူေထာင္ႏိုင္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြား ႏိုင္ရန္အတြက္ ကြၽန္ုပ္တို႔၏ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ အားထုတ္ လုပ္ေဆာင္သြားၾကရပါမည္။

အစိုးရႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးရံုးမွ ေနာက္ဆံုး ထုတ္ျပန္သည့္ ေရေဘးအေျခအေနဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာမ်ားကို ရယူရန္ http://bit.ly/1MjC7vU
ပိုမို သိရွိလိုပါက ဆက္သြယ္ရန္

ဖ်ဲပယ္ရြန္ ၊ ျပန္ၾကားဆက္သြယ္ေရးအရာရွိ၊ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညႇိႏႈိင္းေရးရံုး၊

အီးေမးလ္ – peronp@un.org၊ ဖုန္း – (+၉၅) ၉ ၂၅၀ ၁၉၈ ၉၉၇။

ဦးေအးဝင္း၊ ေဒသခံျပန္ၾကားေရးအရာရွိ၊ ကုလသမဂၢျပန္ၾကားေရးဌာန၊

အီးေမးလ္ – wina@un.org၊ ဖုန္း – (+၉၅၉၅) ၉၀၉ ၄၂၁၀ ၆၀၃၄၃ ၄၂၁ ၀၆၀ ၃၄၃။

Statement on Floods in Myanmar

UN Resident and Humanitarian Coordinator in Myanmar, Renata Dessallien

Statement on Floods in Myanmar

(Yangon, 12 August 2015) Today I returned from Kale Township in Sagaing Region, where I visited communities affected by the floods and observed ongoing relief efforts. I was joined by government officials, several ambassadors, NGOs and UN colleagues.

I was deeply moved by the stories of local people whose lives have been shattered and by the scenes of devastation that I witnessed. The waters are now receding, leaving behind entire communities buried under mud and debris. Crops have been destroyed, homes have collapsed, livestock have been killed, and precious belongings have been swept away.

The people of Myanmar are among the most generous in the world and I am humbled by the incredible, spontaneous public outpouring of solidarity and assistance to flood-affected communities. The masses of volunteers, staff of local organizations, authorities, private sector, NGOs, celebrities and ordinary people, in their caring and generosity, dedication and courage are showing the true spirit of Myanmar.

I offer my sincere condolences to the family of Kyaw Kyaw Lin, a Myanmar Red Cross Society volunteer, who tragically died while helping members of his local community to escape the floods. The response to the floods has been ably led by the Government who have managed the evacuations and initial response, and enabled so many other friends and well-wishers to fully respond.

I would also like to thank the international community, particularly countries in the region and traditional donor countries, who have been quick to fund immediate life-saving assistance and who have pledged to provide support to the recovery and reconstruction efforts in the longer term.

The UN has been working with the Myanmar Government and partners since the onset of the floods. The UN is currently providing USD 10 million in flood assistance across the country, representing half the total international response so far.

To date, our joint response is meeting basic needs of flood-affected people. But the rainy season is not over and we are concerned with reports forecasting additional rains. We must sustain our efforts both to meet immediate needs, as well as to ensure that people, whose assets and livelihoods have been lost, can quickly recover.

The latest situation reports from the Government and OCHA are available at: http://bit.ly/1MjC7vU

For more information please contact:

Pierre Peron, Public Information Officer, UN Office for the Coordination of Humanitarian Affairs, peronp@un.org , Tel. (+95) 9250198997

U Aye Win, National Information Officer, United Nations Information Centre, Yangon, wina@un.org ,

Tel. (+95) 9 21060343

End of Mission Statement Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar 7 August 2015

0  29 Google +0
End of Mission Statement by Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, 7 August 2015

I conclude my third official visit to the country as Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar as the country is coming to grips with the scale of destruction and loss of human life caused by the floods. I conveyed my deepest sympathies and profound sadness to all those I met during the mission and wish to renew those sentiments publicly now and particularly to the families of the victims and all those who have been affected by this disaster.

During this visit, I have been touched and inspired to see the strength of spirit and the solidarity of the Myanmar people at this time of crisis. Over the course of the past few days, I saw increasing public efforts to mobilize, volunteer and provide assistance. I welcome the seriousness with which the Government of Myanmar has responded to this crisis as well as the mobilization of international assistance. I call on the international community to provide continued support and assistance to all those in need, not only now but also in the weeks and months ahead, as communities rebuild their lives. I am aware that Rakhine State is one of the hardest hit areas and I would like to reiterate the call of many members of the state-level Emergency Coordination Centre for the provision of agricultural seedlings, the pumping of ponds and wells, and the reconstruction of schools and homes to be prioritized. I extend my hand in friendship and reaffirm my willingness to assist in any way possible.

I would like to thank the Government of Myanmar for its invitation and for maintaining cooperation with my mandate. I particularly would like to note with appreciation the efforts made to ensure my safety and that of my team in this particularly difficult time. I would also like to thank the United Nations Country Team for their support and assistance. My programme is listed in detail in the Annex.

The objective of my visit was to assess the human rights situation in Myanmar at this key moment ahead of the coming elections scheduled for 8 November. Accordingly, I sought to meet and engage with a wide spectrum of stakeholders across the country in order to hear a diversity of perspectives and to see the situation with my own eyes. I was pleased to have had constructive and frank discussions with all those I met, even on sensitive issues on some of which we held different views. I regret, however, that the Government could not agree to my request for a 10-day visit as per my previous visits. I am also disappointed that requested meetings and visits were not granted or suddenly changed or cancelled at the last minute without prior notice. This unfortunately hampers my ability to fulfil my mandate. I hope to continue dialogue in my next visit with the Ministers I was not able to meet this time. I will continue to seek and receive relevant information from all relevant stakeholders within the scope of my mandate in order to provide an objective, balanced and comprehensive assessment to the General Assembly.

I unfortunately received credible information that some of my interlocutors were photographed by security officials. I also heard that some individuals I met with in previous visits were monitored, photographed and later questioned by security personnel. I therefore asked all civil society actors, media workers and prisoners with whom I met, to report to me any cases of reprisal. The Government of Myanmar must ensure the safety of all my interlocutors and guarantee that they will not be subjected to any form of reprisals, including threats, harassment, punishment or judicial proceedings as required by the Human Rights Council. I raised these concerns with the Government throughout my visit and in my meetings in Nay Pyi Taw. I have been assured by the Minister of Home Affairs that no reprisals will occur for this and upcoming visits.

Today, I wish to highlight some preliminary observations from my visit. These issues, along with others, will be elaborated in more detail in the report I will present to the 70th session of the General Assembly later this year.

Elections

Elections can be a transformative moment in a country’s history. For Myanmar, the upcoming elections will be an important milestone in its transition to democracy and an opportunity to reaffirm and consolidate the reform process. In my meeting with Government interlocutors and specifically with the Union Election Commission, I urged that all efforts be made to ensure the holding of free and fair elections, the outcomes of which will be deemed credible and legitimate. This is what the people of Myanmar and, more broadly, the international community expect. In this regard, I welcome the steps taken thus far to address some of the problems and shortcomings of the 2010 elections. I also welcome the Government’s close cooperation with a number of organizations for technical assistance and advice, as well as election observation missions. And I note positively the Government’s invitation to national and international actors to observe the elections.

To be truly free and fair, the elections must be inclusive and must truly reflect the will of the people. Thus, while acknowledging the Government’s efforts to publicize the voter lists and to make the necessary corrections, many interlocutors have expressed to me their continuing concerns regarding errors in the voter lists.

I am also concerned by the possible disenfranchisement of thousands of individuals cutting across all sectors of Myanmar society. They include migrant workers, internally displaced persons and refugees who face specific challenges in checking voter lists, producing the required documentation, registering to vote and accessing polling stations. I understand that the Union Election Commission is taking some measures to address these challenges. Yet, I believe that more proactive measures must be envisaged and taken – through consultation with the affected communities and with the assistance and advice of relevant national and international actors.

Additionally I am concerned by the possible disenfranchisement of those living in conflict-affected areas such as Kachin and northern Shan States, as well as other parts of Myanmar where elections may be cancelled for security reasons. Clear criteria for the cancellation of elections need to be more clearly outlined; information on such measures must be made widely available.

Of grave concern to me is the disenfranchisement of hundreds of thousands of individuals who previously held temporary registration cards (“white cards”). White card holders were allowed to vote in the 2010 elections but lost this right in February 2015 following the decision of the Constitutional Tribunal. This impacts a number of communities and individuals in Myanmar but particularly the Muslim community in Rakhine State. The Chair of the Union Election Commission stated that holders of the new green identity cards (“identity cards for those whose nationality will be scrutinized”) will not be allowed to vote. This is of serious concern.

Conflict and peace process

Ongoing conflict has clear implications on the holding of inclusive and peaceful elections in areas throughout Myanmar. I welcomed the opportunity to have a discussion with members of the Myanmar Peace Centre and other interlocutors on developments regarding the signing of a Nationwide Ceasefire Agreement (NCA). My visit coincided with the holding of peace negotiations between the Union Peace-Making Working Committee (UPWC) and the Nationwide Ceasefire Coordination Team – Senior Delegation (SD) and I was honoured to have been invited to briefly observe the proceedings. The signing of the document will be a significant achievement for Myanmar.

In line with my mandate and as previously raised, I highlighted the importance of fully integrating human rights issues – including past and present human rights violations, discrimination and historically entrenched inequalities, as well as land and natural resource rights issues – during the negotiation phase. I was assured that some human rights issues were included in the NCA but that they would be fully discussed in the Union Peace Dialogue. I hope that commitments can be firmly made and processes established to ensure accountability, equality and non-discrimination after the ceasefire is achieved. In this way, a subsequent national dialogue can truly address the underlying grievances and aspirations of ethnic populations in order to ensure sustainable peace.

Also, as acknowledged by many, greater efforts must be made to ensure the full participation and inclusion of women in all stages of the peace process. This must go beyond statements and references to the importance of Security Council resolution 1325, to actually translate commitments into concrete actions, and to implement proactive and creative measures to ensure women’s full participation going forward.

In my discussions on the ongoing clashes and conflict in a number of areas throughout Myanmar, many interlocutors also reported continuing allegations of human rights violations – specifically highlighting allegations of sexual violence – by the military and armed groups, particularly in Kachin and northern Shan States. They expressed frustration that little or limited action has been taken to investigate, prosecute and punish perpetrators. I have consistently raised these concerns and continued to do so in my meetings with Government interlocutors during my visit. I will address these issues in more detail in my report and provide recommendations in this regard.

Situation in Rakhine State

The disenfranchisement of hundreds of thousands of former white card holders is an issue that must be seen against the backdrop of institutionalized discrimination against the Muslim population in Rakhine State. Some have informed me that these are sensitive issues which should not be raised publicly given the risk of fuelling communal tensions and potential conflict, and that my previous statements and publicly expressed views on this issue have caused discord. But I cannot shy away from continuing to highlight serious human rights violations and make principled but constructive recommendations. This is fully in line with my mandate and is rooted in Myanmar’s international human rights commitments and obligations.

It is in this spirit that I requested to visit Rakhine State and I regret that this request was denied by the Government well before my visit had started. I firmly believe in the importance of making my assessment based on the realities I have seen for myself on the ground. While immensely grateful for the opportunity to engage constructively with the Chief Minster, the Rakhine State authorities and members of the Emergency Coordination Centre, as well as some of the Rakhine Elders, I am acutely conscious that they were brought to Yangon especially to meet with me, while dealing at the same time with a natural disaster.

In my upcoming report to the General Assembly, I will address the situation in Rakhine State in greater detail. I will highlight various measures, including the planned return and resettlement of thousands of households affected by the communal violence of 2012, and efforts to promote dialogue between the two communities. I will also highlight remaining concerns and challenges, including the regional implications of irregular migration from Rakhine State. Of particular concern are restrictions on the freedom of movement, which severely impact access to basic and essential health care, education and livelihoods. Allow me to simply state now that more must and can be done to address the legal status of the Rohingya and the institutionalized discrimination faced by this community.

One practical step that could go a long way to improve the situation of youth in Rakhine State is to give priority emphasis to improving education opportunities and access to higher education. Restrictions imposed on the Muslim community, which impede their access to higher education, should be lifted and improvements in the general quality of education available should be made.

Freedom of expression, assembly and association

In order to be truly free and fair, elections require an environment that encourages the full participation of all sectors of society. In this regard, political parties and civil society actors must be able to operate freely. Independent media must be able to cover and report on all relevant matters related to the elections. Guarantees for the exercise of the rights to freedom of opinion and expression, and the freedom of peaceful assembly and association are vital to the democratic process, prior to, during and after the elections. They provide the crucial means for individuals and groups to voice their concerns and interests and to participate in public and political life.

On 30 July 2015, just before my visit, I was pleased to learn that some political prisoners were released as part of the Presidential amnesty. But the majority remain behind bars. In my interviews with political prisoners in Insein and Tharawaddy prisons, I was touched by their commitment to contribute to the future of Myanmar. I was particularly moved by the words of one prisoner who told me of his sadness in not being able to participate in flood relief efforts. Many emphasized that they were not against the Government and simply wanted to bring about positive changes to the country. These are the kind of people that Myanmar needs at this critical juncture.

Of concern is the sense among human rights defenders and civil society actors of increased monitoring and surveillance of their activities, and of increased intimidation and harassment by security personnel and state agents. Since my last visit in January 2015, I observed the continuing arrests and convictions of civil society actors – including students, political activists, workers, union leaders, farmers and community organisers – exercising their rights to freedom of expression, assembly and association. Many face multiple charges and trials in different townships in relation to a single protest. This practice should immediately come to an end. Some with whom I spoke believe that this is deliberately done to ensure that they remain in prison and are excluded from the upcoming elections.

The violent police crackdown against students and their supporters on 10 March 2015 in Letpadan (Bago region) illustrates all of this vividly. I was given access to the protest site, met with the authorities, and interviewed five individuals detained in Tharawaddy prison. I received allegations of excessive use of force by the police and call on the authorities to conduct a prompt, impartial and independent investigation into these allegations. In my view, these people have been arbitrarily arrested. I therefore call for their immediate and unconditional release and I urge that all charges be dropped against all those arrested in connection with the Letpadan incident.

Article 18 of the 2014 Right to Peaceful Assembly and Peaceful Procession Law and Section 505 (b) of the Penal Code continue to be selectively used against those exercising their rights to freedom of expression, assembly and association. I would like to highlight once again the incompatibility of these provisions with international standards.

I also remain concerned by the arrests of journalists and media professionals under defamation, harassment, trespassing and national security laws that are not consistent with international human rights standards. The killing of Ko Par Gyi (aka Aung Kyaw Naing) and the attack on the Eleven Media CEO, for which the perpetrators have yet to be brought to justice, create a climate of fear and uncertainty within the media. Journalists and media workers contribute to public debate and are vital for democratic societies. They will have an even more crucial role to play prior, during and after the elections. The freedom of expression and independent journalism, uninhibited by fear of legal reprisals, intimidation or even violence, must be ensured.

Incitement

I was heartened to hear that the majority of the population is against hate speech and incitement to hatred. Religious leaders and civil society actors are increasingly engaging in interfaith activities and are working hard to build a more tolerant and inclusive society. At the same time, I also observed the increasing influence of religious extremists in this pre-electoral period. I have received reports by human rights defenders and journalists of threats and intimidation by these actors and the lack of action taken against them.

During my visit, I raised the case of U Htin Lin Oo, who was sentenced to two years in prison with hard labour for “insulting religion” for a speech he gave in October 2014 criticizing the use of Buddhism as a tool for extreme nationalism. I also referred to the shocking video of a political party leader addressing a rally in the Bahan township of Yangon on 27 May 2015, in which he urged those present to “kill, shoot and bury” the [Rohingya]. The crowd can be heard repeating his statements. To my knowledge, this political party leader has not faced any legal action. I highlighted these two cases to show the stark difference in treatment. The Government must do more to combat hate speech and incitement to violence.

Legislative reform

In the context of continuing legislative reforms, many interlocutors expressed concern about the lack of compliance of new or revised bills and laws with international human rights standards. While some do not fully comply with international standards, others – like the “Protection of Race and Religion” legislative package – clearly violate these norms. Out-dated laws that have previously been highlighted as not being in compliance with international human rights standards also remain on the books.

Additionally, I was told by many civil society actors that laws were being rushed ahead of the elections without proper consultation. In other cases, bills have been discussed for a long time but then amended at the last minute removing key provisions. These issues will be addressed in greater detail in my next report to the General Assembly.

Economic, social and cultural rights

The arrests and convictions of those involved in protests related to land rights, extractive industries and large-scale development projects are still ongoing. This issue must be seen in the context of continuing concerns regarding the prevalence of land grabbing, land confiscations and forced evictions by the military and by private actors for large scale development projects, mining and other natural resource extractive industries. I remain of the view that these complex issues will continue to be one of the major challenges facing Myanmar after the elections. While I will elaborate upon this in my report to the General Assembly, I will state generally that priority attention should continue to be given to these issues in accordance with human rights principles and standards. This requires that the principles of equality and non-discrimination, participation, protection, transparency and accountability, including access to appropriate remedy, are fully taken into account.

Conclusion

Let me conclude by reaffirming my commitment to engage constructively and openly with the Government and all other stakeholders. While I am fully aware of the complexities of the situation in Myanmar and the reform process, I cannot hold Myanmar to a lower standard. I must continue to objectively assess the situation against the country’s own international human rights obligations.

Ahead of the elections, one key recommendation I can make to the Government of Myanmar is to reconsider its fear and opposition to critical and independent voices. Civil society actors, journalists and ordinary citizens exercising their rights to freedom of expression, assembly and association are not threats; instead they are the voice of different communities and interests in Myanmar – in all its wonderful and rich diversity – and they play a vital role in contributing to and sustaining a robust democracy, and in advocating for the promotion and protection of human rights. They should be seen as partners and their actions and voices should not be restricted, but rather heard, facilitated and supported.

I stand with you, the people of Myanmar, as you chart your way forward in this historic moment.

Annex – List of Meetings

Union Government Officials

 • Gen. Ko Ko, Union Minister, Ministry of Home Affairs
 • U Thant Kyaw, Deputy Minister, Ministry of Foreign Affairs
 • Gen. Aung Than, Deputy Minister, Ministry of Defence
 • Tun Shin, Union Attorney General
 • U Tin Aye, Chairman, Union Election Commission
 • Gen Kyaw Zan Myint, Secretary of Land Use Management Central Committee
 • Advisors to the President:
  – Legal Advisors: U Sit Aye; Daw Khin Myo Myint; U Yan Naing Win
  – Political Advisor: U Ko Ko Hlaing
  – Economic Advisors: U Tin Htut Oo; Dr. Zaw Oo; Dr. Sein Hla Ko

Rakhine State

 • U Maung Maung Ohn, Chief Minister
 • Representatives of the Emergency Coordination Center and the Rakhine Elders

Other institutions

 • Myanmar National Human Rights Commission
 • Myanmar Peace Center

Civil society actors

 • Lawyers
 • Media workers
 • Actors working on land rights issues; women’s rights and gender issues; elections; freedom of expression and association; 88 Generation Peace and Open Society; Rohingya leaders; interfaith groups
 • Recently released prisoners
 • Center for Diversity and National Harmony

Others

 • Religious leaders
 • Daw Aung San Suu Kyi

Detainees in Insein Prison

 • Naw Ohn Hla
 • Wint Kyaw Hmu
 • Sabe
 • Nay Lynn Dwe
 • Sai Tin Min Tun
 • Nay Myo Zin

Detainees in Tharawaddy Prison

 • Phyoe Phyoe Aung
 • Thiha Than Win (aka Min Thwe Thit)
 • Honey Oo
 • Kyaw Kyaw Htun (aka Aung Myin)
 • Nanda Sit Aung

Myanmar: UN Special Rapporteur starts official visit

YANGON / GENEVA (3 August 2015) – The United Nations Special Rapporteur on Myanmar, Yanghee Lee, started her third official visit to the country today, from 3 to 7 August.

Ms. Lee will meet with relevant authorities, national institutions, civil society organizations and other stakeholders. The Special Rapporteur is mandated by the Human Rights Council to assess the human rights situation in Myanmar, including information on the progress in the electoral process and reform in the run-up to the November elections.

“Myanmar is at an important juncture. I will continue to carry out the functions of my mandate in a balanced, impartial, and transparent manner ,” Ms. Lee stated.

The Special Rapporteur will submit her report* to the UN General Assembly in October 2015.

A press conference will be held at the end of the Special Rapporteur’s visit on Friday 7 August. Details on time and venue will be announced during the course of the visit. Access to the press conference will be strictly limited to journalists.

(*) Check the Special Rapporteur’s previous reports: http://ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?m=89

ENDS

Ms. Yanghee Lee (Republic of Korea) was appointed by the UN Human Rights Council in 2014. She is independent from any government or organization and serves in her individual capacity. Ms. Lee served as member and chairperson of the UN Committee on the Rights of the Child (2003-2011). She is currently a professor at Sungkyunwan University, Seoul, and serves on the Advisory Committee of the National Human Rights Commission of Korea. Ms. Lee is the founding President of International Child Rights Center, and serves as Vice-chair of the National Unification Advisory Council. Learn more, go to: http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/CountriesMandates/MM/Pages/SRMyanmar.aspx

The Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms that address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. Special Procedures’ experts work on a voluntary basis; they are not UN staff and do not receive a salary for their work. They are independent from any government or organization and serve in their individual capacity.

UN Human Rights, country page – Myanmar: http://www.ohchr.org/EN/countries/AsiaRegion/Pages/MMIndex.aspx

For more information and media requests , please contact:
In Yangon (during the mission, 3 to 7 August): U Aye Win, National Information Officer (+95 94 210 60343 / wina@un.org)
In Geneva (after the mission): Caroline Avanzo ( cavanzo@ohchr.org )

For media inquiries related to other UN independent experts:
Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

UN Human Rights, follow us on social media:
Facebook: https://www.facebook.com/unitednationshumanrights
Twitter: http://twitter.com/UNrightswire
Google+ gplus.to/unitednationshumanrights
YouTube: http://www.youtube.com/UNOHCHR
Storify: http://storify.com/UNrightswire

Check the Universal Human Rights Index: http://uhri.ohchr.org/en

Statement from Mr Eamonn Murphy, UN Resident and Humanitarian Coordinator a.i.

I am very concerned by the extensive flooding that has caused loss of life and property in several areas of Myanmar over the past days.

On behalf of the United Nations, I extend my heartfelt sympathies to the families of victims and to all communities affected by the floods.

I commend the ongoing efforts being led by the Myanmar authorities and military, civil society groups, local organizations, and the Myanmar Red Cross Society.

The UN and international humanitarian organizations have offered their support and are already working closely with the Myanmar authorities at local, State, and Union levels to assess urgent needs and are providing support to the humanitarian response.

We have dispatched assessment teams to the most affected areas to evaluate the humanitarian situation and identify priorities in terms of water and sanitation, shelter, food, and other relief items.

Myanmar is prone to natural disasters such as floods, cyclones, and earthquakes. Over the past years, the UN has worked with the Myanmar Government on contingency plans to improve emergency response preparedness and on disaster risk reduction programmes to strengthen the resilience of communities in times like these.

Press Release: FAO launch of the Regional Overview of Food Insecurity -Asia and the Pacific 2015

Yangon, Myanmar 3 June 2015. According to The Regional Overview of Food Insecurity -Asia and the Pacific 2015, a report published annually by the United Nations Food and Agriculture Organization (FAO), the International Fund for Agricultural Development (IFAD) and the World Food Programme (WFP) as part of the global State of Food Insecurity in the World (SOFI 2015), the Asia-Pacific region has achieved the Millennium Development Goals’ hunger target (MDG-1c) of halving the proportion of undernourished people in 2015. The region has also achieved the largest reduction in the absolute number of undernourished people (236 million). However, this was not sufficient to meet the target set by the World Food Summit (WFS) of halving the number of undernourished people by 2015.

There are large disparities among sub-regions and countries in the region. While Eastern Asia and South-Eastern Asia have achieved both the MDG-1c and the WFS hunger targets, highly populous Southern Asia has not met either target. Oceania did not reach the MDG-1c target due to show progress while the absolute number of hungry actually increased. There are 490 million people still suffering chronic hunger in the region, and Asia and the Pacific is home to almost 62 percent of the world’s undernourished.

The report also highlight the serious challenge facing the region, the remaining undernourished 12 percent of the total population that is still hungry and has been left behind, denied their share of the benefits of economic growth. They are the poor and most vulnerable groups in society. Therefore, the challenge facing the region is not only to produce more food from the increasingly limited natural resource base, but also how to ensure more equitable access to food, while addressing various threats such as climate change

Myanmar is part of the group of countries who achieved both the MDG-1 and the WFS targets by reducing the number of undernourished people by half in 2015. The Government of the Union of Myanmar has placed its most priority to the eradication of hunger in the country. As reflection of its highest commitment, the National Zero Hunger Challenge was launched by the Government on the occasion of the World Food Day (October 16, 2014). A number of policy commitments and institutional and technological innovations combined with effective social protection measures are required to meet this challenge, in an overall framework of sustainable economic growth that is more equitably shared and environmentally sustainable.

“The National Zero Hunger Challenge should focus on supporting resource-poor family farms and the most vulnerable and disadvantaged groups in society” said FAO Representative in Myanmar, Ms. Bui Thi Lan.

The global report was issued in Rome on May 27 2015 and on May 28 by FAO Regional office for Asia and Pacific in Bangkok. ENDS.