ေဘးအႏၲရာယ္ကိုႀကံ႕ႀကံ႕ခံၿပီး ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ျမန္မာျပည္ရွိလူထုတစ္ရပ္လံုးသည္ ေရဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလကို ရဲစြမ္းသတၱိ၊ သိကၡာျပည့္ဝစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္လ်က္ရွိ

 

ေဘးအႏရာယ္ကိုႀကံ႕ႀကံ႕ခံၿပီး ျပန္လည္ရပ္တည္ႏိုင္စြမ္းရွိေသာ ျမန္မာျပည္ရွိလူထုတစ္ရပ္လံုးသည္ ေရဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရးကာလကို ရဲစြမ္းသတၱိ၊ သိကာျပည့္ဝစြာျဖင့္ ရင္ဆိုင္လ်က္ရွိ

(ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၂၇ ရက္) ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ေဒသအႏွံအျပားတြင္ ေရေဘးေၾကာင့္ ႀကီးမားစြာထိခိုက္ ပ်က္စီးဆံုးရႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ၿပီးေနာက္၊ ရက္သတၱပတ္ေလးပတ္ ၾကာျမင့္သည့္အခ်ိန္တြင္ပင္ ျမစ္ဝကၽြန္းေပၚေဒသရွိ ရပ္ရြာလူထုမ်ားမွာ ေရႀကီး၊ေရလွ်ံမႈကို ဆက္လက္ႀကံဳေတြ႕ေနရဆဲျဖစ္သည္။ ထိုေဒသမ်ားသို႔ ေလွမ်ားျဖင့္သာ ဆက္သြယ္သြားလာႏိုင္ၿပီး၊ ေဒသတြင္းရွိ ျပည္သူမ်ားမွာ အစိုးရႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ပံ့ပိုးမႈမ်ားႏွင့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ထူးျခားေျပာင္ေျမာက္ေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ျဖစ္သည့္ ေစတနာသဒၵါတရား ထက္သန္စြာျဖင့္ တညီတညြတ္တည္း ဝိုင္းဝန္းပံ့ပိုး၊ လွဴဒါန္းပါဝင္မႈမ်ားျဖင့္သာ ရပ္တည္ၾကရလ်က္ရွိသည္။

ဇူလိုင္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လမ်ားအတြင္းတြင္ ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ားေၾကာင့္ လူေပါင္း ၁၂၁ ဦးအသက္ဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီး၊ ျပည္သူေပါင္း ၁.၆ သန္းေက်ာ္မွာ ၄င္းတို႔၏ အိုးအိမ္မ်ားကို ယာယီစြန္႔ခြာေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရသည္။ အစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ မ်ားအရ စိုက္ပ်ိဳးေျမလယ္ဧကေပါင္း ၁.၄ သန္းေက်ာ္ ေရျမဳပ္ခဲ့ရၿပီး၊ စပါးႏွင့္ အျခားစိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ ဧကေပါင္း တစ္သန္းေက်ာ္ ထိခိုက္မႈရွိခဲ့သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ၁၄ ခု အနက္မွ ၁၂ ခုမွာ ေရေဘးသင့္ခဲ့သည္။ ေရေဘးေၾကာင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီး ေျခာက္ခုမွာ ျပင္းထန္စြာထိခိုက္မႈရွိခဲ့ၿပီး၊ ၄င္းတို႔ အနက္မွ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး ေလးခုကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ က်ေရာက္ေသာေဒသ မ်ားအျဖစ္ ေၾကျငာခဲ့သည္။

ယခုရက္သတၱပတ္အတြင္း ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမႉး၊ ကုလသမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အစီအစဥ္၊ ေဘးအႏၲရာယ္ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ေရးဌာန၏ ညႊန္ၾကားေရးမႉးႏွင့္ ဦးစီး အရာရွိ မစၥ အီဇူမီ နာကာမိဆု သည္ သူမ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေတြ႔ႀကံဳရသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အံၾသမွင္သက္မိခဲ့သည္။ မိသားစုမ်ားမွာ ေရတက္လာခ်ိန္တြင္ ေရေဘးမွလြတ္ရန္အတြက္ စိတ္ကူးစိတ္သန္းေကာင္းစြာျဖင့္ ဝါးမ်ားကို အသံုးျပဳကာ ၄င္းတို႔ ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားကို ျမႇင့္တင္ထားၾကၿပီး၊ ၄င္းတို႔ေမြးျမဴထားသည့္ တိရိစၧာန္မ်ားကိုပါ ထိုျပင္ဆင္ထားသည့္ေနရာထိုင္ခင္းမ်ားတြင္ထားျခင္း သို႔မဟုတ္ အျခား ေဘးလြတ္ရာေနရာမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထားခဲ့ၾကသည္။ အိမ္ေထာင္စုအမ်ားအျပားမွာ ၄င္းတို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း အရင္းအျမစ္ မ်ားကိုဆံုးရံႈးခဲ့ရၿပီး၊ ၄င္းတို႔ဘဝမ်ားကို မည္သို႔ျပန္လည္ထူေထာင္ရမည္ကို မသိၾကသည့္အေျခအေနတြင္ရွိေနၾကသည္။ ၄င္းတို႔သည္ ႀကီးမားေသာဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ခံစားရၿပီး၊ အနာဂတ္မ်ား မေရရာသည့္အေျခအေနတြင္ ရွိၾကေသာ္လည္း၊ ၄င္းတို႔၏ ျပဳမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား မွာ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ ဂုဏ္သိကၡာတို႔ျဖင့္ ျပည့္ဝလ်က္ရွိသည္။ “ေရေဘးေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးမႈမ်ားကို ကြၽန္မျမင္ေတြ႕ခဲ့ရေသာ္လည္း၊ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားမွာ ဂုဏ္သိကၡာျပည့္ဝစြာျဖင့္၊ ၄င္းတို႔၏ ႀကံ႕ႀကံ႕ခံ၊ရပ္တည္ႏိုင္မႈစြမ္းရည္ကို ျပသလ်က္ရွိပါသည္။ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးအတြက္ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ဆက္လက္ပံ့ပိုးကူညီသြားမည္ဆိုသည္ကို ျပည္သူမ်ား စိတ္ခ်ထားႏိုင္ပါသည္” ဟုေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

ေရႀကီးေရလွ်ံမႈမ်ား စတင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစ၍ ကုလသမဂၢႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရဦးေဆာင္ေသာ ေရေဘးတုန္႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကၿပီး၊ ေရေဘးသင့္ခဲ့သည့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး အေထာက္အပံ့မ်ား ေပးအပ္ခဲ့သည္။ အသက္ကယ္ဆယ္ေရး အစားအစာ မက္ထရစ္တန္ခ်ိန္ ေပါင္း ၂၅၀၀ တန္ကို လူေပါင္း ၄၀၃,၀၀၀ ေက်ာ္အတြက္ ပံ့ပိုးေပးခဲ့ၿပီး၊ အေရးေပၚ ေနထိုင္ႏိုင္ရန္ အမိုးအကာမ်ား ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းအစံုေပါင္း ၁၅,၀၀၀ ေက်ာ္ကို ျဖန္႔ေဝေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံၾကက္ေျခနီအသင္းမွ ေစတနာ့ဝန္ထမ္း ၃၀၀,၀၀၀ေက်ာ္ကို တုန္႔ျပန္ကယ္ဆယ္ ေရးအတြက္ ျဖန္႔က်က္ထားခဲ့ျခင္းႏွင့္၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေက်ာ္အႏုပညာရွင္မ်ားမွစ၍ အငွားယာဥ္ေမာင္းမ်ား၊ အေႏွးယာဥ္ လုပ္သားမ်ား၊ ရပ္ရြာေဒသမ်ားအတြင္းရွိ အဖြဲ႔မ်ားအပါအဝင္ လူမႈအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုလံုး တညီတညြတ္တည္း ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ား အတြက္ အလွႈေငြမ်ားရရွိေစရန္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားစသည့္ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ တုန္႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားမွာ အထူးပင္ အံ့ၾသခ်ီးက်ဴးဖြယ္ျဖစ္ပါသည္။

နာဂစ္ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းတုန္႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္စဥ္က ရရွိခဲ့ေသာ အေတြ႕အႀကံဳမ်ားႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ားအားျဖင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကယ္တင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး၊ အစိုးရအေနျဖင့္လည္း ေရေဘးကို ေကာင္းမြန္စြာ တုန္႔ျပန္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ေရေဘး ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ေဆာင္ရြက္ ေနသည့္နည္းတူ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးကိုလည္း ထည့္သြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ အေရးႀကီးပါသည္။ ခရီးစဥ္အတြင္း မစၥ နာကာမိဆု ႏွင့္အတူ လိုက္ပါခဲ့သည့္ ျမန္ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး မစၥ ရီနာတာ ဒက္စလီယန္မွလည္း “အိမ္ေထာင္စုမ်ား ၄င္းတို႔၏အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းလုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ကူညီေပးျခင္း၊ အေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား မူလအေနအထားသို႔ ေရာက္ေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည့္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားသည္ အနာဂတ္တြင္ႀကံဳေတြ႕ရႏိုင္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္မ်ားေၾကာင့္ လူအမ်ား ထိခိုက္ပ်က္စီးလြယ္သည့္ အေျခအေနကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးသည့္ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ယွဥ္တြဲလုပ္ေဆာင္ ရန္လိုအပ္ပါသည္။ သစ္ေတာမ်ားျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးျခင္း၊ တာတမံ မ်ားကို ပိုမိုခိုင္ခံအားေကာင္းေစရန္ေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ ေရျဖန္႔ေဝသံုးစြဲမႈ စီမံခန္႔ခြဲျခင္းႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ကိုလည္း တၿပိဳင္နက္တည္း ေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ျပန္လည္ထူေထာင္၊ တည္ေဆာက္မႈကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္” ဟု သူမ၏ ေတြ႕ရွိခ်က္ကို ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ေဘးအႏၲရာယ္က်ေရာက္ေသာ ေဒသ ေျခာက္ခု ျဖစ္သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးတို႔တြင္ ကုလသမဂၢမွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ကနဦးလိုအပ္ခ်က္မ်ား ေလ့လာဆန္းစစ္ မႈမ်ားမွ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအားျဖင့္ ကနဦးေရေဘးျပန္လည္ထူေထာင္ေရး အစီအစဥ္ကို ေရးဆြဲလ်က္ရွိသည္။ ထိုစီမံကိန္းအစီအစဥ္တြင္ ေက်းလက္အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္း ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရး၊ လူမႈေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ျပန္လည္စတင္ႏိုင္ေစေရး၊ ရပ္ရြာအေျခခံ အေဆာက္အဦမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ႏိုင္ေရးတို႔အတြက္ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား ဆက္လက္လိုအပ္လ်က္ရွိျခင္းႏွင့္ အကူအညီ အေထာက္အပံ့ မ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ဆက္လက္ျပဳလုပ္သြားရန္လိုအပ္ျခင္းတို႔ကို အဓိကထား ေဖာ္ျပထားသည္။ ထိုအစီအစဥ္ကို ကနဦးေလ့လာဆန္းစစ္မႈမွ အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမိုရရွိလာသည့္အခ်ိန္၊ တစ္လၾကာၿပီးေနာက္တြင္ ထပ္မံျဖည့္စြက္ သြားမည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံတကာအသိုင္းအဝိုင္းမွ ယေန႔အထိ ေရေဘးတုန္႔ျပန္ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၄.၄သန္းကို ပံ့ပိုးထားၿပီးျဖစ္ကာ၊ ၄င္းတို႔အနက္မွ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁.၈ သန္းမွာ ကုလသမဂၢမွ စီမံခန္႔ခဲြေနေသာ ရန္ပံုေငြမ်ားမွ ပါဝင္မႈျဖစ္ပါသည္။