ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ပန္၊ နယူးဇီလန္၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ကုီးရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ၊ ဆြီဒင္(ရန္ကုန္ရုံးခြဲ)၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသံရံုးမ်ား ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ေၾကညာခ်က္

ျမန္မာ့ေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ပန္၊ နယူးဇီလန္၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ကုီးရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ၊ ဆြီဒင္(ရန္ကုန္ရုံးခြဲ)၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုသံရံုးမ်ား ႏွင့္ ကုလသမဂၢ၏ေၾကညာခ်က္

တနဂၤေႏြေန႔ တြင္ က်င္းပေတာ့မည့္ ျမန္မာ့သမုိင္းဝင္ေရြးေကာက္ပြဲ နီးကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ၾသစေတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ဒိန္းမတ္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ပန္၊ နယူးဇီလန္၊ နယ္သာလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ကုီးရီးယားသမၼတႏုိင္ငံ၊ ဆြီဒင္ (ရန္ကုန္ရုံးခြဲ)၊ ၿဗိတိန္၊ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု သံရံုးမ်ားႏွင့္ ကုလသမဂၢက ျမန္မာျပည္သူအားလုံးကုိ အားေပးေထာက္ခံ လ်က္ရွိေၾကာင္း ထပ္ေလာင္း အတည္ျပဳ ေျပာၾကားလုိပါသည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္စဥ္ကို အနီးကပ္ေလ႔လာေနသူ ႏိုင္ငံတကာမိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ ေရြးေကာက္ပြဲကုိ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာျဖင့္ ျပည္သူ အားလုံး၏ ဆႏၵႏွင့္ အညီက်င္းပႏုိင္ရန္၊ ေရြးေကာက္ပြဲကာလႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္ကာလမ်ားတြင္လည္း တည္ၿငိမ္မႈရွိၾကရန္၊ အားလုံးတန္းတူညီမွ် ဆက္ဆံၾကရန္၊ ယွဥ္ဘက္ပါတီမ်ားႏွင့္ ကုိယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား ၾကား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၾကရန္ ပန္ၾကားအပ္ပါသည္။ ဤေရြးေကာက္ပြဲသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ဒီမုိကေရစီ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး အတြက္အေရးၾကီးေသာ မွတ္တုိင္ တစ္ခုျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ ဤ္ ေရြးေကာက္ပြဲေအာင္ျမင္ႏုိင္ေရးသည္ အစုိးရ၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ မီဒီယာမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ျပည္သူမ်ားတြင္ တာဝန္ရိွျပီး ယင္းတာ၀န္မ်ားကို ျငိမ္းခ်မ္းစြာ ျဖင့္အတူတကြ ညီညီညာညာ လက္တဲြကာ ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ျမန္မာျပည္သူမ်ားသည္မိမိတုိ႔၏ဆႏကုိ ၵ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ရန္အတြက္မဲရုံမ်ားသုိ႔ အေရာက္သြားၿပီး လြတ္လပ္စြာ မဲေပးၾကမည္ဟုေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ႏုိင္ငံတကာအသိုက္အဝန္းက ျမန္မာျပည္သူမ်ားကုိအားေပး ကူညီသြားရန္ အခုိင္အမာ ဆုံးျဖတ္ထားသည့္အတုိင္း လက္ရွိေရြးေကာက္ပြဲကာလ ျဖစ္စဥ္တစ္ခုလုံးႏွင့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ အစုိးရအသစ္တစ္ရပ္ဖြဲ႔စည္းႏုိင္သည္အထိအနီးကပ္ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။