ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာဆရာမ်ား၏ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ေျဖၾကားခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ သတင္းစာဆရာမ်ား၏ေမးခြန္းမ်ားအေပၚ ေျဖၾကားခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ႏိုဝင္ဘာလေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ကုသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္အပါအဝင္ ကုလသမဂၢ မိသားစုက ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား၊ စိုးရိမ္ေၾကာင့္ၾကမႈမ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။ လာမည့္ရက္မ်ား၌ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ားအေပၚ ပိုမို တိက်စြာ ေျဖၾကားသြားမည္ျဖစ္သည္။

တနဂၤေႏြေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္က႑သစ္ ဖြင့္လွစ္လိုက္ေသာ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ပါဝင္ခဲ့သည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူအလႊာစံု၏ စိတ္ရွည္သည္းခံျခင္း၊ သိကၡာရွိျခင္းႏွင့္ တက္ႀကြမႈရွိျခင္းကို အတြင္းေရးမႈး ခ်ဳပ္က ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳလိုက္သည္။ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ႏွင့္ ၄င္း၏ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ေဒသႏၱရအဖြဲ႕အစည္းအားလံုးကိုလည္း ၄င္းတို႔၏ အေရးပါေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳပါသည္။ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားကလည္း ဤေလးနက္ေသာ ျဖစ္ရပ္ကုိ သက္ေသ ျပဳႏိုင္ခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္မ်ား စတင္ဝင္လာေၾကာင္း အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က သတိျပဳမိပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ သက္ဆိုင္သူအားလံုးကို ေရြးေကာက္ပြဲလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီးဆံုးသည္အထိ သိကၡာရွိရွိ၊ ေအးခ်မ္းၿပီး ေလးစားသမႈ ရွိေသာ စိတ္ဓာတ္ကို ဆက္လက္ ထိန္းသိမ္းထားၾကရန္ ပန္ၾကားပါသည္။