ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပန္ၾကားလႊာ

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ပန္ၾကားလႊာ
၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁ ရက္
နယူးေယာက္ၿမိဳ႕


ကုလသမဂၢအဖြဲ႔ႀကီး၏  အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္အျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္သည့္ ပထမေန႔တြင္ ကၽြႏ္ုပ္မွာ ေမးခြန္းတစ္ရပ္ျဖင့္ ရင္ေလးရပါသည္။

အဆံုးမရွိေသာစစ္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ခံစားေနရၿပီး ပဋိပကၡအတြင္း၌ ပိတ္မိေနေသာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာကို ကၽြႏ္ုပ္တို႔ မည္ကဲ့သုိ႔ ကူညီၾကရမည္ကို အေျဖရွာမရ ျဖစ္ေနပါသည္။

အရပ္သားမ်ားမွာ ေသေစႏုိင္ေသာ အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ျဖင့္ အထုအေထာင္းခံေနရပါသည္။ ေယာက်္ား၊ မိန္းမႏွင့္ ကေလးမ်ားမွာ သတ္ျဖတ္ျခင္း ခံရသည္။  ဒဏ္ရာရရွိၾကသည္။  မိမိေနရပ္မွ အဓၶမ စြန္႔ခြာေစျခင္း ခံရသည္။ ခၽြတ္ၿခံဳက် မြဲေတလာၾကသည္။  ေဆးရံုမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့မႈယာဥ္တန္းမ်ားပင္လွ်င္ ပစ္မွတ္မ်ား ျဖစ္လာၾကသည္။

ဤစစ္ပြဲမ်ားသည္ ႏိုင္သူမရွိ၊ ရွံဴးသူသာရွိသည္။  လူမႈအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးအေဆာက္အဦမ်ားကို ေဒၚလာ ဘီလီယံေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ အကုန္အက်ခံ ဖ်က္ဆီးပစ္ၿပီး၊ မ်ိဳးဆက္ေပါင္းမ်ားစြာတြင္ မေျပေပ်ာက္ႏိုင္ေသာ သံသယႏွင့္ ေၾကာက္ရြံ႕ျခင္း တို႔ကို သံသရာလည္ေစပါသည္။ ေဒသအလိုက္ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္္လာၿပီး၊ ကမၻာအဝွမ္းတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈႀကီး သက္ေရာက္ေနပါသည္။

ႏွစ္သစ္အခါသမယမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို ေရွ႕တန္းတင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုး ကတိကဝတ္ ၿပဳၾကပါစို႔။

သကၠရာဇ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္မွာ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး၊ ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားတိုင္း အစိုးရမ်ားႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး မတူညီမႈမ်ားကို ေက်ာ္လႊားႏိုင္ဖို႔ ဆႏၵျပဳၾကပါစို႔။

လူသားတို႔၏ ေန႔စဥ္ဘဝမ်ားတြင္ ေပါင္းစည္းမႈ အၾကင္နာတရား ထားရွိမႈျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏိုင္ငံေရးကြာဟမႈမ်ားကို အျပန္အလွန္ စကားဖလွယ္ျခင္းႏွင့္ ေလးစားမႈထားရွိျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ စစ္ေျမျပင္တြင္ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲျခင္းႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈ စားပြဲဝိုင္းမ်ား၌ ႏိုင္ငံေရးအေျဖရွာရန္ အေပးအယူလုပ္ႏိုင္ျခင္းျဖင့္လည္းေကာင္း…..

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဟူသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ ဦးတည္ခ်က္ႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္ ျဖစ္ရပါမည္။

လူသားတို႔၏ မိသားစုအသုိုင္းအဝန္း တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းရာတြင္ သိကၡာထားရွိႏိုင္ျခင္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ထားရွိႏိုင္ျခင္းႏွင့္ တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိ္ဳးမႈ ရရွိႏိုင္ျခင္း အားလံုးသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအေပၚ မူတည္ပါသည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသည္လည္း ကၽြႏု္ပ္တို႔အေပၚ မူတည္ပါသည္။

ယေန႔မွစ၍ ေန႔စဥ္ေန႔တိုင္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ ကၽြႏ္ုပ္ႏွင့္အတူ အားလံုးပါဝင္ၾကဖို႔ ကၽြႏ္ုပ္အေနႏွင့္ ပန္ၾကားလိုပါသည္။

သကၠရာဇ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္သည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွစ္ ျဖစ္လာဖို႔ ကၽြႏု္ပ္တို႔ ႀကိဳးပမ္းၾကပါစို႔။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။