ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ကုလသမဂ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္၏ အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ၾကိဳဆိုပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေလ႔လာသံုးသပ္ရန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိပါသည္။

အစိုးရမွ ဤေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမႈအသိုက္အ၀န္းအားလံုး၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ပ႗ိပကၡကာကြယ္တားဆီးေရး၊ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာေစေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္အား အပ္ႏွင္းထားေသာ တာ၀န္၀တၲရားမ်ား၏ အေရးၾကီးမႈကိုလည္းေကာင္း ထပ္ေလာင္းအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမႈအသိုက္အ၀န္းအားလံုး၏အေျခအေန ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ ပံ႔ပိုးေပးရန္ အဆင္သင့္ရွိပါသည္။