Author Archives: Aye Win

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာႏွင့္ပတ္သက္ကုလသမဂ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အၾကံေပး ေကာ္မရွင္၏ အျပီးသတ္အစီရင္ခံစာကို ၾကိဳဆိုပါသည္။ အစီရင္ခံစာတြင္ပါရွိေသာ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေလ႔လာသံုးသပ္ရန္ ေစာင့္ေမွ်ာ္လ်က္ရွိပါသည္။

အစိုးရမွ ဤေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းျခင္း၏ အေရးပါမႈကိုလည္းေကာင္း၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမႈအသိုက္အ၀န္းအားလံုး၏ အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို ေလ့လာသံုးသပ္ရန္ႏွင့္ ပ႗ိပကၡကာကြယ္တားဆီးေရး၊ လူမႈအသိုက္အ၀န္းမ်ားအၾကားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားပိုမိုအားေကာင္းခိုင္မာေစေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ေပးရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္အား အပ္ႏွင္းထားေသာ တာ၀န္၀တၲရားမ်ား၏ အေရးၾကီးမႈကိုလည္းေကာင္း ထပ္ေလာင္းအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ လူမႈအသိုက္အ၀န္းအားလံုး၏အေျခအေန ပိုမိုတိုးတက္ ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ ေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ ပံ႔ပိုးေပးရန္ အဆင္သင့္ရွိပါသည္။

UN Statement on the final report of the Advisory Commission on Rakhine State

UN Statement on the final report of the Advisory Commission on Rakhine State

We welcome the release of the comprehensive report of the Advisory Commission on Rakhine State and take note of its emphasis on issues related to identity and citizenship, particularly its call for freedom of movement for all people, as well as the need to address the root causes of violence and reduce inter-communal tensions.

We look forward to reviewing the report’s recommendations further.

In the meantime, we would like to acknowledge again the significance of the Government’s establishment of this Commission and the importance of its mandate to analyze the situation of all communities in Rakhine State and draft recommendations toward conflict prevention, reconciliation, institution building and long-term development, and humanitarian services.

The UN stands ready to support the Government’s implementation of the recommendations for the betterment of all communities in Rakhine State.

 

Myanmar: UN rights expert urges restraint in security operation in Rakhine State

Myanmar: UN rights expert urges restraint in security operation in Rakhine State

 

GENEVA (11 August 2017) – A United Nations human rights expert has expressed alarm over reports that an army battalion has flown into Rakhine State in western Myanmar to help local authorities boost security in the region.

 

“This development, which reportedly took place yesterday, is a cause for major concern,” said the UN Special Rapporteur on the human rights situation in Myanmar, Yanghee Lee. “The Government must ensure that security forces exercise restraint in all circumstances and respect human rights in addressing the security situation in Rakhine State.”

 

Ms. Lee added: “I am particularly reminded of the allegations of serious human rights violations which followed security force operations in the aftermath of attacks against three border guard police facilities in Maungdaw and Rathedaung in October and further clashes in November.”

 

“I have noted from the Summary Report of the Investigation Commission for Maungdaw in Rakhine State, publically released last Sunday, that many allegations of human rights violations are being investigated or have been recommended for further investigation,” the expert highlighted.

 

“The Presidential Commission admitted it was not able to verify many of these alleged violations or crimes including torture, rape and arson, and asked that these be properly addressed by the relevant authorities,” Ms. Lee said.

 

“There have been increasing reports of incidents affecting the local population, including the killings of six Mro villagers on 3 August,” she said. “I share the concern of the Myanmar Government and its people regarding the safety and security of those living in Rakhine State in the light of these incidents.”

 

The Special Rapporteur acknowledged the State’s responsibility to provide security and protect people from attacks by extremists, but said this responsibility had to cover all residents, and the authorities could not afford more security to some than others.

 

The expert reminded that the use of force must always be in line with the principles of necessity and proportionality to ensure full respect for human lives. “Any measures security forces take or any operations they undertake to secure the areas concerned must be carried out in line with international human rights norms and standards,” Ms. Lee stressed.

 

 

 

The expert’s call has been endorsed by the UN the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Agnes Callamard.

 

ENDS

 

The Special Rapporteur on situation of human rights in Myanmar, Professor Yanghee Lee, and the Special Rapporteur on extrajudicial, summary or arbitrary executions, Ms. Agnes Callamard, are are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms. Special Procedures mandate-holders are independent human rights experts appointed by the Human Rights Council to address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. They are not UN staff and are independent from any government or organization. They serve in their individual capacity and do not receive a salary for their work.

 

UN Human Rights, country page: Myanmar

 

For more information and media requests, please contact Ms. Azwa Petra (+ 44 22 928 9103 / apetra@ohchr.org) or write to sr-myanmar@ohchr.org.

 

For media inquiries related to other UN independent experts:

Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

 

You can access this press release online

 

Concerned about the world we live in? Then STAND UP for someone’s rights today. #Standup4humanrights and visit the web page at http://www.standup4humanrights.org

 

Myanmar: UN expert lists catalogue of concerns as human rights slide in worsening conflict

Myanmar: UN expert lists catalogue of concerns as human rights slide in worsening conflict

GENEVA (24 July 2017) – A United Nations Special Rapporteur has issued a strongly worded statement accusing the Government of Myanmar of policies reminiscent of the previous military government, and of presiding over a worsening security and human rights situation.

Yanghee Lee, ending a 12-day visit to the country, listed a catalogue of concerns including reports of killings, torture, the use of human shields by security forces, deaths in custody and an ongoing humanitarian crisis for the Rohingya people and other minorities forced from their homes.   

Her own movements had been severely restricted, she added, and access to crisis-hit areas remained off-limits even to international organizations.  People who met her faced harassment, and the Government had sought to place unprecedented pre-conditions on her visit.  

“I am disappointed to see the tactics applied by the previous Government still being used,” said Ms. Lee, launching launching her statement as her visit drew to a close.  “I understand the new Government wishes to normalize its relations with the United Nations, but Myanmar must first become a country that deserves less attention and scrutiny.

“We are told not to expect Myanmar to transition into a democracy overnight – that it needs time and space,” she noted. “But in the same way, Myanmar should not expect to have its close scrutiny removed or its special monitoring mechanisms dismantled overnight. This cannot happen until there is real and discernible progress on human rights.” 

Ms. Lee said the situation of the Rohingya people from Rakhine State, many of whom have been forced from their homes amid reports of grave human rights violations, had hardly improved since her last visit in January.

“I continue to receive reports of violations allegedly committed by security forces during operations. There also appear to be incidents of Rohingya being targeted for applying to be verified as citizens, as well as village administrators and other Muslims targeted for being ‘collaborators’ for working with the authorities – leaving many Rohingya civilians terrified, and often caught between violence on both sides,” she said, adding that she was severely concerned about the treatment of prisoners.

The Special Rapporteur noted that the authorities have already recognised that State protection and security must extend not only to the Rakhine but also the Muslim communities. However, she said, “the Government must take concrete steps in this regard, including investigating all alleged violations, ending discriminatory practices and restoring freedom of movement.” 

She said around 120,000 people from the area were still living in camps after fleeing their homes, and there was little prospect of a long-term solution. “Some people were told they would be in the camps for three days, but this has turned into five long years,” she added.

Concern was growing over a worsening situation in Kachin and Shan states, the Special Rapporteur noted, with lack of access for international organizations a worsening feature in both.

“I was particularly dismayed to learn that the situation in northern Shan State is deteriorating, with reports of more conflict, more alleged rights violations by security forces and armed groups, and inadequate assistance for civilians. 

“There have been numerous reports of killings, torture, even the use of human shields by the armed forces, allegedly in some cases accompanied by threats of further violence if incidents are reported,” said Ms. Lee.

The Special Rapporteur, who visited Yangon and Nay Pyi Taw as well as parts of Rakhine, Shan and Kayin States, said she had been “astonished” at Government attempts to limit her activities and movements. She was not permitted to visit Hsipaw in Shan State, where three journalists are being held in prison, even though it is a tourist destination.  Other areas of the country were also placed off-limits.

The Special Rapporteur also highlighted the confiscation of land to create so-called Special Economic Zones. 

“Farmers and fishing communities described having their land confiscated with little or no consultation or compensation, with efforts to seek redress often gone unanswered,” said Ms. Lee. 

“In some cases farmers still have to pay tax on confiscated land. Others are told they can buy back their own land at an inflated price. I heard similar stories in a number of areas, showing this to be a truly nationwide problem.”  

During the visit, which took place from 10-21 July at the invitation of the Government, the Special Rapporteur met a broad range of officials including political and community leaders and civil society representatives, as well as victims of human rights violations. It was her sixth fact-finding mission to the country, and the third since the new Government came to power.

Ms. Lee will present a full report on her visit to the UN General Assembly in October 2017.

ENDS

Ms. Yanghee Lee (Republic of Korea) was appointed by the UN Human Rights Council in 2014 as the Special Rapporteur on situation of human rights in Myanmar. She is independent from any government or organization and serves in her individual capacity. Ms. Lee has served  as the Chairperson of the Coordinating Committee of Special Procedures of the Human Rights Council (2016-2017). Ms. Lee served as member and chairperson of the UN Committee on the Rights of the Child (2003-2011). She is currently a professor at Sungkyunwan University, Seoul, and serves on the Advisory Committee of the National Human Rights Commission of Korea. Ms. Lee is the founding President of International Child Rights Center. 

The Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms. Special Procedures mandate-holders are independent human rights experts appointed by the Human Rights Council to address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. They are not UN staff and are independent from any government or organization. They serve in their individual capacity and do not receive a salary for their work.

UN Human Rights, country page: Myanmar 

For more information and media requests, please contact Ms. Azwa Petra (+ 44 22 928 9103 / apetra@ohchr.org) or write to sr-myanmar@ohchr.org

For media inquiries related to other UN independent experts:
Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

You can access this press release online   

Concerned about the world we live in? Then STAND UP for someone’s rights today. #Standup4humanrights and visit the web page at http://www.standup4humanrights.org

ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာအထူးအစီရင္ခံတင္ျပသူ၏ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာအထူးအစီရင္ခံတင္ျပသူ၏ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၂၁ ရက္

 

ယေန႔ညေနပိုင္းမွာ အခုလို ေတြ႕ဆံုေျပာၾကားခြင့္ရတဲ့အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္နဲ႔ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးမွာ မိုရာ ဆိုင္ကလံုးမုန္တုိင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ ပ်က္စီးမႈမ်ား ႐ွိခဲ့တဲ့အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို စာနာေထာက္ထားေၾကာင္း ဦးစြာ ေျပာၾကားလိုပါတယ္။ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ေနၿပီလို႔ သိ႐ွိနားလည္ထားပါတယ္။ ထိခိုက္သူမ်ား အားလံုးရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို မၾကာမီ ျဖည့္ဆည္းေပးႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

 

ၾကြေရာက္လာၾကသူမ်ား သိၾကတဲ့အတုိင္း ကၽြန္မအေနနဲ႔ ၁၂ ရက္ၾကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ခရီးစဥ္ ၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ ခရီးစဥ္ လြယ္ကူေခ်ာေမြ႕ေစဖို႔ စီစဥ္ေဆာင္႐ြက္ေပးခဲ့တဲ့ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရနဲ႔ ကုလသမဂၢ ဌာေန ညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕နဲ႔ ေနျပည္ေတာ္၊ ရခုိင္ျပည္နယ္က ေဒသအခ်ိဳ႕၊ ႐ွမ္းျပည္နယ္နဲ႔ ကရင္ျပည္နယ္တုိ႔ကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေက်ာက္ျဖဴ၊ စစ္ေတြ၊ ဘူးသီးေတာင္နဲ႔ ေမာင္ေတာကို သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ ႐ွမ္းျပည္နယ္မွာ လား႐ိႈးကိုသာ သြားေရာက္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ဖားအံကိုသာ သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ပါတယ္။ ေနျပည္ေတာ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ အျခား ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၀န္ႀကီးမ်ား၊ အရာ႐ွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၊ ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၊ သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာနတို႔မွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါဘူး။ ေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္နဲ႔ ဥပဒေထုတ္ျပန္ဖြဲ႕စည္းထားတဲ့ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။

 

ယခင္တုန္းက ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္မ်ားအတြက္ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ေကာင္းမြန္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ႐ွိခဲ့ပါေၾကာင္း ကၽြန္မအေနနဲ႔ အသိအမွတ္ျပဳ ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခါတစ္ရံ သြားေရာက္ႏိုင္မႈပိုင္း အခက္အခဲအခ်ိဳ႕ ႐ွိေၾကာင္းလည္း ေဖာ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ယခုတစ္ႀကိမ္မွာေတာ့ သြားေရာက္ခြင့္ကိစၥရပ္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး နည္းနည္း ထပ္မံၿပီး ေျပာလိုပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကုလသမဂၢအခ်က္အလက္ ႐ွာေဖြေရး အဖြဲ႕ကို ျပည္၀င္ခြင့္ဗီဇာ မထုတ္ေပးဖုိ႔ မၾကာေသးမီက ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရက ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး ယခု ခရီးစဥ္အတြက္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက သတ္မွတ္ခ်က္အသစ္ေတြ ခ်မွတ္ဖို႔ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ယခုလို ေျပာၾကားရျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

 

ကၽြန္မရဲ႕ ေနာက္ဆံုးအစီရင္ခံစာမွာ ပါတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္ ႏွစ္ရပ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း အေျခအေန၊ အတိအက် ေဖာ္ျပရလွ်င္ ကခ်င္ျပည္နယ္နဲ႔ ႐ွမ္းျပည္နယ္ အေျခအေနနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူ႔အခြင့္အေရး ေကာင္စီ အထူးအစည္းအေ၀းကို တင္သြင္းတဲ့ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခအေန စံုစမ္း စစ္ေဆးေရး ေကာ္မ႐ွင္အတြက္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစြာ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားလိုပါတယ္။ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီရဲ႕ မတ္လ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ ကၽြန္မရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို တစ္ႏွစ္ ထပ္မံ သက္တမ္း တိုးျမႇင့္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ အခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးအဖြဲ႕ တည္ေထာင္ၿပီး လုပ္ငန္းတာ၀န္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

 

အဲဒီ လုပ္ငန္းတာ၀န္ႏွစ္ရပ္ဟာ သီးျခားစီျဖစ္ပါတယ္။ ယခုၿပီးဆံုးသြားတဲ့ ကၽြန္မရဲ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးစဥ္ဟာ ျမန္မာႏိုင္ငံလူ႔အခြင့္အေရးအေျခအေနဆုိင္ရာအထူးအစီရင္ခံတင္ျပသူရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ တစ္စိတ္ တစ္ေဒသအေနနဲ႔ လာေရာက္တာျဖစ္ပါတယ္။ စင္စစ္ ဒီလုပ္ငန္းတာ၀န္ကို လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢေကာ္မ႐ွင္က ၁၉၉၂ခုႏွစ္မွာ ပထမဆံုး သတ္မွတ္ေပးခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အဲဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မရဲ႕ ခရီးစဥ္အတြင္း အခ်က္အလက္႐ွာေဖြေရးအဖြဲ႕နဲ႔ သက္ဆုိင္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈ တစ္စံုတစ္ရာကို မလုပ္ေဆာင္ပါဘူးလို႔ အာမခံခ်က္ေပးဖို႔ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက ေတာင္းခံလာတဲ့အခါ ကၽြန္မ အေနနဲ႔ အထူးအံ့ၾသရပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အဲဒီလို အာမခံခ်က္ေပးဖို႔ ေမွ်ာ္လင့္ရင္း ခရီးစဥ္ ေန႔စြဲမ်ားကို အတည္ျပဳေပးဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို အာမခံခ်က္ဟာ အထူးအစီရင္ခံတင္ျပသူအျဖစ္ ကၽြန္မရဲ႕ လုပ္ငန္းတာ၀န္ကို ထိပါးရာေရာက္တယ္လို႔ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ထင္ျမင္ယူဆပါတယ္။

 

ခရီးစဥ္ေန႔စြဲေတြကို ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက အတည္ျပဳေပးဖို႔ ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့တဲ့အတြက္ ကၽြန္မ သြားေရာက္ခြင့္ရမယ့္ ေနရာေဒသမ်ားကို အတည္ျပဳရာမွာလည္း ေႏွာင့္ေႏွးၾကန္႔ၾကာခဲ့ရပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လာေရာက္ရတဲ့အခ်ိန္ နည္းပါးတာေၾကာင့္ တတ္ႏိုင္သေလာက္ အခ်ိန္ကို အသံုးျပဳႏုိင္ေအာင္ သြားေရာက္ခြင့္ ျငင္းပယ္ခံရတဲ့ ေနရာေဒသေတြအစား အျခားေနရာေဒသေတြကို သြားေရာက္ဖို႔ သာမန္အားျဖင့္ ကၽြန္မ အဆိုျပဳပါတယ္။ ယခုတစ္ႀကိမ္မွာလည္း အလားတူ အဆိုျပဳခဲ့ပါတယ္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လံုျခံဳေရးအေၾကာင္းမ်ားအျပင္ အခ်ိန္အလံုအေလာက္ ႀကိဳတင္ၿပီး မသိ႐ွိရလို႔ ဆိုတဲ့ အေၾကာင္းျပခ်က္နဲ႔ ေနရာေဒသအသစ္ေတြကို သြားေရာက္ဖို႔ အဆိုျပဳတာေတြကို မၾကာခဏ လက္ခံစဥ္းစားျခင္း မျပဳပါဘူး။ ယခုတစ္ႀကိမ္မွာလည္း အလားတူပါဘဲ။

 

သြားေရာက္ခြင့္ ကန္႔သတ္ခ်က္ေတြ တိုးလာတဲ့အျပင္ ကၽြန္မနဲ႔ ေတြ႕ဆံုသူေတြဟာ ဆက္လက္ၿပီး ေျခာက္လွန္႔ျခင္း ခံေနရပါတယ္။ ဓာတ္ပံု႐ိုက္တာေတြ၊ မေတြ႕ဆံုမီနဲ႔ ေတြ႕ဆံုၿပီး ေမးခြန္းေတြ ေမးျမန္းတာေတြ အပါအ၀င္ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ဦးဆိုလွ်င္ ေနာက္ေယာင္ခံလိုက္တာ ခံရပါတယ္။ ဒါကေတာ့ လက္ခံႏိုင္ဖြယ္ရာ မ႐ွိပါဘူး။

 

ယခုခရီးစဥ္ဟာ အစိုးရသစ္ လက္ထက္မွာ တတိယအႀကိမ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခင္အစိုးရက အသံုးျပဳခဲ့တဲ့ နည္းဗ်ဴဟာေတြကို အသံုးျပဳေနဆဲပဲဆိုတာ ေတြ႕ျမင္ရတဲ့အတြက္ စိတ္ပ်က္မိေၾကာင္း ကၽြန္မ ေျပာရမွာဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အစိုးရသစ္အေနနဲ႔ ကုလသမဂၢက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အထူးအစီအစဥ္ေတြ မထား႐ွိေတာ့ဖို႔ အပါအ၀င္ ကုလသမဂၢနဲ႔ ဆက္ဆံေရးကို ပံုမွန္ျဖစ္ေစလိုတယ္လို႔ ကၽြန္မ နားလည္ထားပါတယ္။ အဲဒီ “အထူးအစီအစဥ္” ေတြကို မဖ်က္သိမ္းႏိုင္မီ ပထမဆံုး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အာ႐ံုစူးစိုက္ စိစစ္မႈ မလိုအပ္ေတာ့တဲ့ ႏိုင္ငံအျဖစ္ ကူးေျပာင္းသြားရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ဒီမိုကေရစီစနစ္ကို ကူးေျပာင္းရာမွာ ေန႔ခ်င္းညခ်င္းေတာ့ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး အခ်ိန္ယူဖို႔ လိုအပ္တယ္ လုပ္သာကိုင္သာအေနအထား႐ွိဖို႔ လိုအပ္တယ္လို႔ ေျပာသလိုဘဲ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကလည္း လူ႔အခြင့္အေရး အေျခအေနမွာ စစ္မွန္ၿပီး သိသာျမင္သာတဲ့ တိုးတက္မႈ မရ႐ွိမခ်င္း အထူးအစီအစဥ္ေတြကို ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ဖ်က္သိမ္းေပးဖို႔ မေမွ်ာ္လင့္သင့္ပါဘူး။

 

ယခုခရီးစဥ္အတြင္း ေလ့လာဆန္းစစ္ခဲ့တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြ ကိစၥရပ္ေတြကို အခုအခ်ိန္မွာ အေသးစိတ္ ေျပာၾကားျခင္း မျပဳဘဲ အေထြေထြညီလာခံကို တင္သြင္းတဲ့ အစီရင္ခံစာမွာ အေသးစိတ္ ထည့္သြင္းသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ယခုေတာ့ အက်ဥ္းအားျဖင့္ ျခံဳငံုေဖာ္ျပလိုပါတယ္။

 

႐ွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းအေျခအေန ယိုယြင္းေနတာကို သိ႐ွိရတဲ့အတြက္ အထူး စိတ္ပ်က္အားေလ်ာ့ မိပါတယ္။ ခရီးစဥ္အတြင္း လား႐ိႈးကို ေက်ာ္လြန္ၿပီး သြားေရာက္လိုတဲ့ ေနရာေဒသေတြကို သြားေရာက္ခြင့္ မရခဲ့ပါဘူး။ အျခားႏိုင္ငံတကာက လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူေတြအတြက္လည္း ဒီလိုပါဘဲ၊ သြားေရာက္ခြင့္ရတဲ့ အျခားေနရာေဒသေတြက လစဥ္ ေလ်ာ့နည္းလာပါတယ္လို႔ သိ႐ွိနားလည္ထားပါတယ္။ သတင္းေထာက္ သံုးဦး မတရားသင္းအက္ဥပေဒနဲ႔ စြဲခ်က္တင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းခံေနရတဲ့ သီေပါအက်ဥ္းေထာင္ကို သြားေရာက္ဖို႔ ေမတၱာရပ္ခံခဲ့ပါတယ္။ သီေပါဟာ ကမၻာလွည့္ခရီးသြားေတြ သြားေရာက္တဲ့ ေနရာေဒသ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံျခားသားေတြ အမ်ားအျပား သြားေရာက္ေနၾကေပမယ့္ ကၽြန္မကို သြားေရာက္ခြင့္ မျပဳခဲ့ပါဘူး။

 

လား႐ိႈးမွာ ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူမ်ား နဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ပဋိပကၡေတြ ပိုၿပီး ျဖစ္ေနတာ ေတြ႕ရတယ္၊ ပဋိပကၡမွာ ပါ၀င္သူ အသီးသီးက လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ိဳးေဖာက္တယ္လို႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုမႈ ျဖစ္ရပ္ေတြ ပိုမ်ားလာတယ္၊ အရပ္သားေတြကို အကူအညီ အလံုအေလာက္ေပးႏုိင္ျခင္း မ႐ွိဘူးလို႔ ေျမျပင္မွာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အဖြဲ႕ေတြဆီက ၾကားသိရတဲ့အတြက္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ရပါတယ္။ တပ္မေတာ္က သတ္ျဖတ္မႈေတြ၊ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းမႈေတြ၊ လူေတြကို ဒိုင္းအျဖစ္ အသံုးျပဳမႈေတာင္ ႐ွိတယ္ဆိုၿပီး သတင္းေတြ ထြက္ေပၚခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီျဖစ္စဥ္ေတြ အေၾကာင္း သတင္းထြက္လာရင္ ေနာက္ထပ္ အၾကမ္းဖက္မႈေတြ ျပဳလုပ္မယ္ဆိုၿပီး ၿခိမ္းေျခာက္တယ္ လုိ႔ေတာင္ စြပ္စြဲေျပာဆုိၾကတာ ႐ွိပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္အနည္းငယ္မွာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုတစ္ခုနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ေနသူေတြ ေထာက္ခံပံပိုးေနသူေတြလို႔ စြပ္စြဲခံရတဲ့ အရပ္သားေတြကို အဲဒီ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အုပ္စုရဲ႕ ၀တ္စံုကို အတင္းအၾကပ္ ၀တ္ဆင္ေစၿပီးမွ ႏွိပ္စက္ညႇင္းပန္းတယ္ ဆိုၿပီး သတင္းေတြ ထြက္ပါတယ္။

 

မၾကာေသးမီက ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္ ၆၇ဦးကို တပ္မေတာ္မွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း ဇြန္လက သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းကို ႀကိဳဆိုပါတယ္။ သို႔ေသာ္ နယ္ေျမေဒသတြင္း လႈပ္႐ွားေနတဲ့ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အုပ္စုအခ်ိဳ႕နဲ႔ ျပည္သူ႔စစ္အသီးသီးက အဓမၼ တပ္သားအျဖစ္ စုေဆာင္းမႈေတြ၊ အႏိုင္အထက္ ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္မႈေတြ မ်ားျပားလာတယ္လို႔ သတင္းမ်ား ၾကားသိရပါတယ္။ အရပ္သား မ်ားဟာ ပဋိပကၡျဖစ္ေနသူမ်ားအၾကား ၾကားညပ္ၿပီး မေလ်ာ္မကန္ျပဳမူမႈေတြ၊ မိုင္းအႏၲရာယ္ေတြ၊ ထိေတြ႕ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားမႈေတြနဲ႔ ရင္ဆုိင္ေနရတဲ့အခ်ိန္မွာ အကူအညီ ရ႐ိွႏိုင္မႈ ေလ်ာ့နည္းေနပါတယ္။ ယခု တစ္ေခါက္မွာ ကၽြန္မ သြားေရာက္ႏိုင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိေပမယ့္ ကခ်င္ျပည္နယ္က အေျခအေနကလည္း အလြန္ ဆိုး၀ါးေနတယ္လို႔ သိ႐ွိနားလည္ရပါတယ္။ အစိုးရထိန္းခ်ဳပ္မႈေအာက္မွာ မ႐ွိေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားကို ကုလသမဂၢက သြားေရာက္ႏိုင္ျခင္း မ႐ွိတာ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လ်က္႐ွိၿပီး တႏိုင္းၿမိဳ႕နယ္မွာလည္း စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရာ ျဖစ္စဥ္ေတြ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။

 

ယခု တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားလည္း သိ႐ွိၿပီး ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားရာေနရာကို ပထမအႀကိမ္ ကၽြန္မ ခရီးစဥ္သြားေရာက္ခဲ့တာ ရခုိင္ျပည္နယ္က ေက်ာက္ျဖဴ ျဖစ္ပါတယ္။ စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ား အထူးသျဖင့္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ သံုးခုျဖစ္တဲ့ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ထား၀ယ္၊ သီလ၀ါတို႔နဲ႔ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို အဓိကထားျခင္းရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသအေနနဲ႔ သြားေရာက္ခဲ့တာ ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ နယ္ေျမေဒသမွာ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္း၀င္ေတြ၊ အဲဒီ အထူးစီးပြားေရး ဇုန္ေတြ သာမက မဒဲကၽြန္း စီမံခ်က္ အပါအ၀င္ ေဆာင္႐ြက္ၿပီးနဲ႔ ေဆာင္႐ြက္ဆဲ စီမံခ်က္ႀကီးေတြေၾကာင့္ ထိခိုက္ခဲ့တဲ့ လယ္သမားေတြ၊ ေရလုပ္သားေတြ အပါအ၀င္ ရပ္႐ြာမွာ ေနထိုင္သူေတြနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္း သို႔မဟုတ္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးျခင္း အလ်ဥ္းမ႐ွိဘဲ သို႔မဟုတ္ အနည္းငယ္မွ်ဘဲ လုပ္ေဆာင္ၿပီး ေျမသိမ္းဆည္းခံရတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြ၊ ကုစားမႈ ရ႐ွိဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေပမယ့္ အေၾကာင္းျပန္ တံု႔ျပန္မႈ မ႐ွိခဲ့တဲ့ အေတြ႕အၾကံဳေတြကို အဲဒီ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းေတြက ျပန္ေျပာင္း ေျပာျပၾကပါတယ္။ အျခားနယ္ေျမေဒသေတြကို သြားေရာက္စဥ္မွာလဲ အလားတူ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ၾကားသိရပါတယ္။ အမွန္တကယ္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း ျဖစ္ပြားေနတဲ့ ျပႆနာျဖစ္တယ္လို႔ ေတြ႕႐ွိရပါတယ္။

 

ရခုိင္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ရခုိင္ျပည္နယ္အၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ ၾကားျဖတ္ အၾကံျပဳခ်က္ေတြ၊ အထူးသျဖင့္ ရပ္႐ြာ အသိုက္အ၀န္း သံုးခုအေပၚ သက္ေရာက္မႈ႐ွိတဲ့ စခန္းသံုးခုကို ပိတ္သိမ္းဖို႔ အၾကံျပဳခ်က္ကို ႏိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာမွာ တိုးတက္မႈကို သိ႐ွိရဖို႔လည္း ႀကိဳးပမ္းခဲ့ပါတယ္။ ကမန္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနဲ႔ ေတြ႕ခြင့္ရခဲ့သလို အၾကံျပဳထားတဲ့အတုိင္း မူရင္းနယ္ေျမေဒသကို မျပန္ဘဲ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ကို ေျပာင္းေ႐ႊ႕ဖို႔ ကမ္းလွမ္းျခင္းခံရတဲ့ ေနရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရတဲ့ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းက လူေတြနဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္ရခဲ့ပါတယ္။ ကညင္ေတာက ေနရပ္စြန္႔ခြာလာရတဲ့ ရခိုင္ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းက လူေတြကို ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးတဲ့ ျပင္ျဖဴေမာ္ေက်း႐ြာကိုလည္း သြားေရာက္ခဲ့ပါတယ္။ မူရင္း နယ္ေျမေဒသကို ျပန္လည္သြားေရာက္လိုေၾကာင္း ကနဦး ဆႏၵျပဳခဲ့သူအခ်ိဳ႕နဲ႔လည္း ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ႀကိမ္နီျပင္စခန္းမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာေနရဆဲျဖစ္တဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာအသိုက္အ၀န္းနဲ႔ေတာ့ ေတြ႕ဆံုႏိုင္ခဲ့ျခင္း မ႐ွိပါဘူး။  ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရးအတြက္ အဲဒီလို ကြဲျပားျခားနားၿပီး တစ္ေျပးညီ မဟုတ္တဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ အရ စခန္းေတြမွာ ေနထိုင္ေနရဆဲ ျဖစ္တဲ့ ကာလ႐ွည္ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာေနရသူ (အိုင္ဒီပီ) ခန္႔မွန္း ၁၂၀,၀၀၀ အတြက္ ေရ႐ွည္တည္တံ့ႏုိင္မယ့္ ေျဖ႐ွင္းရဖို႔ အလားအလာကေတာ့ ယခုအထိ နည္းပါးေနဆဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ကေလးေမြးဖြားမႈ မွတ္ပံုတင္ျခင္းနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ အၾကံျပဳခ်က္နဲ႔အညီ ကေလးေမြးဖြားမႈ မွတ္ပံုတင္ျခင္း တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္႐ြက္ေနတယ္လို႔ သိ႐ွိရပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္မွာ ေမြးစာရင္း ၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ထုတ္ေပးခဲ့ျခင္းကိုလည္း ႀကိဳဆိုပါတယ္။

 

ဇန္န၀ါရီလအတြင္း ေနာက္ဆံုးခရီးစဥ္လာေရာက္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြရဲ႕ ေယဘုယ် အေျခအေနကေတာ့ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈ မ႐ွိသေလာက္ပါဘဲ။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ပိုၿပီး ႐ႈပ္ေထြးမႈေတြ ျဖစ္လာပါတယ္။ လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕ေတြက စစ္ဆင္ေရးမ်ားအတြင္း က်ဴးလြန္မႈေတြ ႐ွိတယ္လို႔ စြပ္စြဲေျပာဆိုခ်က္သတင္းေတြကို ဆက္လက္ၿပီး လက္ခံရ႐ွိေနပါတယ္။ ႏုိင္ငံသားစိစစ္ဖို႔ ေလွ်ာက္ထားတဲ့ ႐ိုဟင္ဂ်ာေတြ၊ အာဏာပိုင္ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္ၿပီး အာဏာပိုင္ေတြအတြက္ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ ေပးတဲ့ ေက်း႐ြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြနဲ႔ အျခား မူဆလင္ေတြကို အမည္မသိလူေတြက တိုက္ခိုက္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြလည္း ႐ွိခဲ့တယ္လို႔ ယူဆရပါတယ္။ အဲဒီျဖစ္ရပ္ေတြေၾကာင့္ ႐ိုဟင္ဂ်ာအမ်ားအျပားဟာ ထိတ္လန္႔ တုန္လႈပ္ေနရၿပီး ႏွစ္ဖက္လံုးက အၾကမ္းဖက္မႈအၾကားမွာ ၾကားညပ္ေနၾကပါတယ္။

 

ျပည္နယ္အဆင့္နဲ႔ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ အရာ႐ွိမ်ားက ရခုိင္အသိုက္အ၀န္းသာမက မူဆလင္ အသိုက္အ၀န္းကိုလည္း ကာကြယ္ေစာင့္ေ႐ွာက္မႈေပးဖို႔နဲ႔ လံုျခံဳေရးေဆာင္႐ြက္ေပးဖို႕ တာ၀န္႐ွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့တယ္ဆိုတာ ေဖာ္ျပအပ္ပါတယ္။ ခ်ိဳးေဖာက္မႈ စြပ္စြဲခ်က္မ်ားအားလံုးကို စံုစမ္းစစ္ေဆးျခင္း အပါအ၀င္ အခိုင္အမာ လုပ္ရပ္ေတြ လုပ္ေဆာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ခြဲျခားဆက္ဆံတဲ့ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြ အဆံုးသတ္ၿပီး လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏုိင္ခြင့္ကို ျပန္လည္ရ႐ွိေအာင္ ခ်က္ျခင္းေဆာင္႐ြက္ေပးရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

လက္႐ွိအေျခအေနအတြက္ ၀မ္းနည္းေၾကာင္း၊ အသိုက္အ၀န္းႏွစ္ခုလံုးမွ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ားနဲ႔ အစိုးရတြင္းမွာေတာင္မွ သေဘာထားတင္းမာသူမ်ား႐ွိေနျခင္းေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေပၚေနရတယ္လို႔ ယံုၾကည္ယူဆေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အသိုက္အ၀န္းအေနနဲ႔ ရခိုင္အသိုက္အ၀န္းထဲက အစြန္းေရာက္သူ အခ်ိဳ႕ရဲ႕ လုပ္ရပ္ေတြကို ၾကည့္ၿပီး ရခုိင္အသိုက္အ၀န္း တစ္ခုလံုးကို အကဲမျဖတ္သင့္ေၾကာင္း ရခုိင္အသိုက္အ၀န္းမွ ကၽြန္မကို ေျပာၾကားပါတယ္။ အလားတူ ေက်ာက္တလံုးအိုင္ဒီပီစခန္းမွာ ကၽြန္မ ေတြ႕ဆံုခဲ့တဲ့ ကမန္ မူဆလင္ေတြက ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕မွာ ေနထိုင္တဲ့ ရခိုင္အသိုက္အ၀န္းနဲ႔ ျပႆနာ မ႐ွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ သီးျခား ခြဲထားျခင္းခံရေၾကာင္း ေျပာျပၾကပါတယ္။ စခန္းမွာ သံုးရက္ပဲေနရမွာပါလို႔ အိုင္ဒီပီေတြကို ေျပာခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိရတဲ့အတြက္ ကၽြန္မ ၀မ္းနည္းမိပါတယ္။ သံုးရက္ကေန ႏွစ္ေပါက္႐ံုမက ငါးႏွစ္အထိေတာင္ ၾကာခဲ့ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္ေန႔ တုိက္ခိုက္မႈမ်ားနဲ႔ စပ္လ်ဥ္းၿပီး ဖမ္းဆီးစြဲခ်က္တင္ခံထားရသူ အခ်ိဳ႕ကို ဘူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္မွာ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ ထိန္းသိမ္းခံအမ်ားစုမွာ ေ႐ွ႕ေနလိုက္ပါေဆာင္႐ြက္တာ မေတြ႕ရပါဘူး။ သူတို႔ကို ဘာစြဲခ်က္ေတြ တင္ထားတယ္ဆိုတာလည္း အျပည့္အ၀ နားလည္သေဘာေပါက္ ဟန္ မတူပါဘူး။ တရား႐ံုးမွာ သူတို႔ကိုယ္သူတို႔ ေကာင္းစြာ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ျခင္းလည္း မ႐ွိဘူးလို႔ ထင္ျမင္ ယူဆရပါတယ္။ အ႐ြယ္မေရာက္ေသးသူေတြကို ေယဘုယ်အားျဖင့္ေရာ၊ ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္ တိုက္ခိုက္မႈေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ေရာ ဖမ္းဆီးထိန္းသိမ္းထားတာ၊ ထိန္းသိမ္းခံရစဥ္ အသက္ေသဆံုးမႈ ျဖစ္ပြားတာေတြေၾကာင့္ အထူး စိုးရိမ္ပူပန္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ဖို႔ သြားေရာက္ခြင့္ကို သတ္မွတ္ခ်က္ေတြ ထား႐ွိၿပီးေတာ့သာ ခြင့္ျပဳတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လူသားခ်င္းစာနာေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သူေတြအေနနဲ႔ လိုအပ္တဲ့ အကဲျဖတ္ခ်က္ေတြ ျပဳလုပ္ဖို႔၊ လိုအပ္တဲ့ အကူအညီနဲ႔ ၀န္ေဆာင္မႈေတြ ေပးပို႔ႏုိင္ဖို႔ လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ရာမွာ အဟန္႔အတား ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီအျပင္ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ား ေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးေရးနဲ႔ အကာအကြယ္ေပးေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ သြားေရာက္ခြင့္ ရ႐ွိေရးဟာလည္း တန္းတူညီမွ် အေရးႀကီးပါတယ္။

 

ကရင္ျပည္နယ္မွာ ဖားအံမွတပါး အျခားေနရာေဒသမ်ားကို သြားေရာက္ခြင့္ မရ႐ွိခဲ့ပါဘူး။ ကရင္ျပည္နယ္ကို ပထမအႀကိမ္ သြားေရာက္ခဲ့စဥ္ ထိုက္သင့္တဲ့ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ေလ်ာ္ေၾကးေပးမႈ မ႐ွိဘဲ ေျမသိမ္းခံရၿပီး ေျမေပၚက အဓမၼ ေမာင္းထုတ္ခံရတဲ့ ကရင္ျပည္နယ္တစ္၀န္းက အသိုက္အ၀န္းေတြနဲ႔အတူ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနတဲ့ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္း အုပ္စုမ်ားနဲ႔ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ လယ္သမားေတြဟာ အသိမ္းခံရတဲ့ ေျမအတြက္ ေျမခြန္ေဆာင္ေနရဆဲျဖစ္ၿပီး အခ်ိဳ႕ျဖစ္ရပ္ေတြမွာ သူတို႔ေျမကို မတန္တဆ ေစ်းႀကီးေပးၿပီး ျပန္၀ယ္ခိုင္းတယ္လို႔ ၾကားသိရတဲ့အတြက္ တုန္လႈပ္ေျခာက္ျခား မိပါတယ္။ ဒီနယ္ေျမေဒသမွာေရာ အျခားနယ္ေျမေဒသေတြမွာေရာ အိမ္တြင္း အၾကမ္းဖက္မႈနဲ႔ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အၾကမ္းဖက္မႈတို႔ မ်ားျပားလာတယ္၊ သက္ဆုိင္ရာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားကလည္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး အကူအညီေပးေရး စီမံခ်က္မ်ား စတင္ေဆာင္႐ြက္ႏုိင္ဖို႔ ေငြေၾကးအရင္းအျမစ္နဲ႔ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ မ႐ွိဘူးလို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ထိုင္း-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမွာ ေနရပ္စြန္႔ခြာရတဲ့ ေသာင္းဂဏန္း႐ွိတဲ့ လူေတြထဲက အမ်ားအျပားဟာ ေျမျမႇဳပ္မုိင္းေတြ႐ွိေနၿပီး တပ္ေတြ လႈပ္႐ွားေနတာေၾကာင့္ ေနရပ္ျပန္ဖုိ႔ ေၾကာက္႐ြံ႕ေနၾကဆဲျဖစ္တယ္၊ အခုေရာက္႐ွိေနတဲ့ ေနရာမွာလည္း အကူအညီေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ေနတဲ့အတြက္ ေ႐ွ႕ဆက္ဖို႔ မလြယ္ကူတဲ့ အေျခအေနကို ပိုမိုၿပီး ရင္ဆုိင္ေနၾကရတယ္လို႔ သတင္းေတြ ၾကားသိရပါတယ္။

 

ၿမိဳင္ကေလးဘိလပ္ေျမစက္႐ံု နယ္ေျမကိုလည္း သြားေရာက္ဖို႔ ဆႏၵ႐ွိခဲ့ေပမယ့္ ခြင့္ျပဳခ်က္ မရ႐ွိခဲ့ပါဘူး။ ထံုးစံအတုိင္း လံုျခံဳေရးကိစၥရပ္မ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဖားအံ-ရန္ကုန္ ကားလမ္းေပၚကေန ဘိလပ္ေျမစက္႐ံုကို ေကာင္းေကာင္း ေတြ႕ျမင္ႏုိင္တဲ့အတြက္ အံ့ၾသခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ေန႔ကို ဘိလပ္ေျမ တန္ ၄၀၀၀ ထြက္တဲ့ စက္႐ံုေနရာကို အေ၀းကေန လွမ္းျမင္ခဲ့ရပါတယ္။

 

နယ္ေျမေဒသအခ်ိဳ႕မွာ ေနထိုင္ၾကတဲ့ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းမ်ားထံမွ ျပည္သူလူထုအတြက္ အေထာက္အထားစာ႐ြက္စာတမ္းမ်ားဆိုင္ရာ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ား႐ွိေၾကာင္း ၾကားသိရပါတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာ မွတ္ပံုတင္ကတ္ျပားရဖို႔ အခ်ိန္ၾကာေၾကာင္း၊ ျမန္ခ်င္လွ်င္ လာဘ္ေပးရေၾကာင္း ကိုယ္ေတြ႕ ေျပာျပၾကတာကို ၾကားသိခဲ့ရပါတယ္။ ေက်ာက္ျဖဴမွာေတာ့ ႏိုင္ငံသားစိစစ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ ေႏွးေကြးတာေၾကာင့္ ကမန္ မိသားစု တြင္ မူဆလင္ မိသားစု၀င္မ်ားဟာ ေက်ာက္တလံုး စခန္းမွာဘဲ ေနေနရၿပီး ထိုမိသားစုမွ ဗုဒၶဘာသာ ၀င္မ်ားကေတာ့ ႏွစ္သက္ရာေနရာမွာ ေ႐ြးခ်ယ္ေနထိုင္ခြင့္ ရ႐ွိၾကတယ္လို႔ ၾကားသိရပါတယ္။ ရခုိင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွာ ႐ိုဟင္ဂ်ာအသိုက္အ၀န္းကို ငါးမွ်ားခ်င္ရင္၊ စားနပ္ရိကၡာ အကူအညီ ရယူခ်င္ရင္၊ အလုပ္လုပ္ခ်င္ရင္ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ စစ္ေဆးအတည္ျပဳေရး ကတ္ျပား (NVC) ရယူရမယ္လို႔ သတ္မွတ္လုပ္ေဆာင္ေၾကာင္းလည္း ၾကားသိရပါတယ္။ ႏိုင္ငံသားျဖစ္မႈ စစ္ေဆး အတည္ျပဳေရး လုပ္ငန္းစဥ္ဟာ မိမိသေဘာဆႏၵအေလ်ာက္သာ လုပ္ေဆာင္ေစရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ဆက္သြယ္ေရးအက္ဥပေဒ ပုဒ္မ ၆၆ (ဃ) အရ တရားစြဲဆိုတင္ပို႔မႈေတြ စိုးရိမ္ပူပန္ဖြယ္ရာ မ်ားျပားလာေၾကာင္း၊ အဲဒီဥပေဒကို ျပင္ဆင္ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားအေၾကာင္း၊ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနတဲ့ အျခား ဥပေဒမ်ားရဲ႕ အေနအထား ဆိုင္ရာ ေနာက္ဆံုးသတင္းမ်ားလည္း ရ႐ွိပါတယ္။

 

အဲဒီကိစၥနဲ႔ အျခားကိစၥရပ္ေတြဆိုင္ရာ ေနာက္ထပ္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ေတြကို ေအာက္တိုဘာလ အတြင္း ကုလသမဂၢ အေထြေထြညီလာခံကို တင္သြင္းမယ့္ ကၽြန္မရဲ႕ အစီရင္ခံစာမွာ ထည့္သြင္း ေဖာ္ျပသြားပါမယ္။

 

လူအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ တိုးတက္ေကာင္းမြန္မႈေတြ ရ႐ွိခဲ့တယ္ဆိုတာ အသိအမွတ္ျပဳပါတယ္။ ကၽြန္မ ေတြ႕ဆံုစကားေျပာဆိုခဲ့ရတဲ့အထဲမွာေတာ့ အဲဒီလိုလူေတြ သိပ္မ်ားမ်ား မပါ၀င္တာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားက ႐ွင္းလင္းသိသာစြာ အေလးအနက္ထား ကတိက၀တ္ျပဳ ေဆာင္႐ြက္ေနတာ ေတြကို ကၽြန္မအေနနဲ႔ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ ဥပမာ ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနဆိုရင္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္း အရည္အေသြး ျမင့္မားတဲ့ ေက်ာင္းပညာေရး ပိုမို တက္ေရာက္သင္ၾကားႏိုင္ၾကေစဖို႔ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ ႐ွိပါတယ္။ က်န္းမာေရး၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ ကာကြယ္ေဆးထိုးေပးႏုိင္တဲ့အတုိင္းအတာကို တိုးခ်ဲ႕ဖို႔ ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္မႈမ်ားဟာလည္း ခ်ီးမြမ္းဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။ သယံဇာတနဲ႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ၀န္ႀကီးဌာနရဲ႕ သယံဇာတက႑မွာ ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ စိန္ေခၚမႈေတြကို ေျဖ႐ွင္းဖို႔ ႐ွင္းလင္းသိသာစြာ ေဆာင္႐ြက္ေနတာလည္း ခ်ီးက်ဴးဖြယ္ရာ ျဖစ္ပါတယ္။

 

ပိုၿပီးေတာ့ ထိ႐ွလြယ္တဲ့ အျခားနယ္ပယ္ေတြမွာလည္း လာမယ့္ လအနည္းငယ္အတြင္းမွာ အလားတူ အေလးအနက္ထားေဆာင္႐ြက္ခ်က္ေတြ ႐ွင္းလင္းသိသာစြာ ထြက္ေပၚလာၿပီး ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံကို တင္သြင္းမယ့္ အစီရင္ခံစာမွာ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပႏုိင္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။ ဥပမာ လူသားခ်င္းစာနာေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ သြားေရာက္ခြင့္ အျပည့္အ၀ ျပန္လည္ေပးအပ္ဖို႔အတြက္ ႐ွင္းလင္းသိသာတဲ့ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ခ်ိဳးေဖာက္မႈေတြမျဖစ္ေအာင္ တားဆီးၿပီး က်ဴးလြန္ခံရသူေတြကို အကူအညီေပးပို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ရခုိင္ျပည္နယ္အၾကံေပးေကာ္မ႐ွင္ရဲ႕ ၾကားျဖတ္အၾကံျပဳခ်က္ေတြကို အျပည့္အ၀ အေကာင္အထည္ေဖာ္ဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္အသစ္အားလံုးနဲ႔ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္မယ့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံခ်က္အားလံုးအတြက္ စနစ္တက် စစ္မွန္တဲ့ တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈ ျပဳလုပ္ႏိုင္ဖို႔နဲ႔ ႏုိင္ငံတကာ စံခ်ိန္စံႏႈန္းမ်ားနဲ႔အညီ ထိခိုက္သူ အားလံုးကို လံုေလာက္တဲ့ ေလ်ာ္ေၾကးေပးဖို႔ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

 

အာဆီယံအသင္းကိုလည္း “ဥေပကၡာမျပဳေရး” ရပ္တည္ခ်က္ထား႐ွိၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ အျပည့္အ၀ ဒီမိုကေရစီထြန္းကားတဲ့ လူ႕ေဘာင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ အျပည့္အ၀ အသြင္ကူးေျပာင္းေရး ခရီးမွာ အကူအညီေပးဖို႔ အထူးတိုက္တြန္းလိုပါတယ္။

 

ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစားတဲ့ႏိုင္ငံ ျဖစ္လာႏုိင္တယ္လို႔ ကၽြန္မ သိ႐ွိထားတာနဲ႔အညီ ျပည္သူလူထုတစ္ရပ္လံုးရဲ႕ အခြင့္အေရးမ်ားကို ေလးစား ေစာင့္ထိန္းၿပီး အကာအကြယ္ေပးတဲ့ ႏုိင္ငံ ျဖစ္လာေစဖို႔ ကၽြန္မတတ္ႏိုင္တဲ့ ဘယ္နည္းလမ္းနဲ႔မဆို ျမန္မာႏိုင္ငံကို အကူအညီေပးဖို႔ အၿမဲတေစ အသင့္႐ွိပါတယ္။

 

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

 


 

ေနာက္ဆက္တြဲ –
ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမ်ားစာရင္း/ေတြ႕ဆံုရန္ေတာင္းခံခဲ့ျခင္းမ်ားစာရင္း၊
သြားေရာက္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားစာရင္း

 

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ အရာ႐ွိမ်ား

 

ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမ်ား

 • ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္၊ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ သမၼတ႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး (ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္႐ံုး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ႏွင့္အတူ)
 • နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ ဗဟိုေကာ္မတီ
 • ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • အလုပ္သမား လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • လူမႈ၀န္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္၊ အမ်ိဳးသားသဘာ၀ေဘး စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ
 • ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • ျပည္ေထာင္စုေ႐ွ႕ေနခ်ဳပ္

 

ေတြ႕ဆံုရန္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္မရခဲ့သည့္စာရင္း

 • ျပည္ထဲေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • သာသနာေရးႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး
 • သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး

 

လႊတ္ေတာ္

 • အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီ
 • ဥပေဒေရးရာႏွင့္ အထူးျဖစ္ရပ္မ်ား စိစစ္သံုးသပ္ေရးေကာ္မ႐ွင္

 


 

အျခားအဖြဲ႕အစည္းမ်ား

 • ျမန္မာအမ်ိဳးသားလူ႔အခြင့္အေရးေကာ္မ႐ွင္
 • ျမန္မာႏုိင္ငံ စာနယ္ဇင္းေကာင္စီ
 • သိမ္းဆည္းခံ လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား ဆိုင္ရာ ဗဟိုေကာ္မတီ
 • ေမာင္ေတာေဒသ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရး ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ေကာ္မ႐ွင္

 

တပ္မေတာ္ (ေတြ႕ဆံုရန္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ေတြ႕ဆံုခြင့္မရခဲ့သည့္စာရင္း)

 • တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္
 • အေ႐ွ႕ေျမာက္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္တိုင္းမွဴး

 

ရခိုင္ျပည္နယ္

 

ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမ်ားႏွင့္ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ား

 • ရခုိင္ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
 • ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ျပင္ျဖဴေမာ္႐ွိ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားၿပီးေသာ ရခိုင္လူမ်ိဳး အသိုက္အ၀န္း
 • ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ေသာ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္းမ်ား
 • မဒဲကၽြန္းမွ ထိခိုက္ေသာ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္း
 • ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာက္တလံုး စခန္းမွ ရပ္႐ြာအသိုက္အ၀န္း
 • စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ရခုိင္လူမ်ိဳး ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
 • စစ္ေတြၿမိဳ႕ ေအာင္မဂၤလာရပ္ကြက္မွ မူဆလင္ အသိုက္အ၀န္း
 • စစ္ေတြၿမိဳ႕ သက္ကယ္ျပင္စခန္းမွ မူဆလင္ အသိုက္အ၀န္း
 • ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈ ေကာ္မတီ၀င္မ်ား

 

သြားေရာက္ရန္ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္မရ႐ွိခဲ့သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား

 • ေပါက္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ႀကိမ္နီ အိုင္ဒီပီစခန္း

 

႐ွမ္းျပည္နယ္

 

ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမ်ား

 • ႐ွမ္းျပည္နယ္အစိုးရ ဒုတိယ ျပည္နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး
 • အိုင္ဒီပီမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္း ေဆာင္႐ြက္ေနေသာ အရပ္ဖက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

 

သြားေရာက္ခြင့္ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ မရ႐ွိခဲ့သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား

 • ကြတ္ခိုင္၊ မူဆယ္ႏွင့္ နမ့္ခမ္း နယ္ေျမေဒသမ်ား႐ွိ အိုင္ဒီပီစခန္းမ်ား
 • နမၼတူၿမိဳ႕ အိုင္ဒီပီစခန္းမ်ား
 • သီေပါအက်ဥ္းေထာင္

 

ကရင္ျပည္နယ္


ေတြ႕ဆံုခဲ့ျခင္းမ်ား

 • ကရင္ျပည္နယ္ ေခတၱ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား
 • အိုင္ဒီပီကိစၥႏွင့္ ဒုကၡသည္ကိစၥရပ္မ်ား၊ ေျမယာကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာ၀သယံဇာတ ကိစၥရပ္မ်ား၊ က်ား-မ အခန္းက႑ သာတူညီမွ်ေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအခြင့္အေရးကိစၥရပ္မ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး ကိစၥရပ္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အရပ္ဖက္လူမႈအဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား

 

သြားေရာက္ရန္ ေတာင္းခံခဲ့ေသာ္လည္း ခြင့္ျပဳခ်က္ မရ႐ွိခဲ့သည့္ နယ္ေျမေဒသမ်ား

 • ၿမိဳင္ကေလးဘိလပ္ေျမစက္႐ံု
 • လိႈင္းဘြဲ႕ၿမိဳ႕နယ္ ၀ါးခုတ္ေတာ

 

အက်ဥ္းေထာင္မ်ားတြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သူမ်ား

ဘူူးသီးေတာင္အက်ဥ္းေထာင္

 • လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့မႈမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ထိန္းသိမ္းခံေနရသူမ်ား

 

လား႐ိႈးအက်ဥ္းေထာင္

 • Dumdaw Nawng Lat and Langjaw Gam Seng

 

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕

 

 • ကမန္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း
 • ေ႐ွ႕ေနမ်ား
 • ေျမယာအခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ကိစၥရပ္မ်ား၊ အမ်ိဳးသမီးအခြင့္အေရးမ်ားႏွင့္ က်ား-မ အခန္းက႑ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ကေလးသူငယ္ႏွင့္ လူငယ္ ကိစၥရပ္မ်ား၊ အလုပ္သမား အခြင့္အေရး ကိစၥရပ္မ်ား၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္၊ ဘာသာေရးလြတ္လပ္ခြင့္၊ ဆက္သြယ္ေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး၊ တရားစီရင္ေရးႏွင့္ ဥပေဒျပဳေရး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား
 • လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ႏုိင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

 

အျခား

 • ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ွိ ကုလသမဂၢ လက္ေအာက္ခံ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အစုအဖြဲ႕မွ အဖြဲ႕၀င္မ်ား
 • သံတမန္အသိုက္အ၀န္းမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား

End of Mission Statement by Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar

End of Mission Statement by Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar

 Yangon, 21 July 2017

Thank you for the opportunity to address you again this evening. I would like to start by expressing my sympathies to Myanmar at the damage recently caused by the Cyclone Mora, particularly in Rakhine and Chin States and Ayeyarwaddy Division. I understand the rebuilding effort is underway and hope the needs of all affected people can be addressed soon.

 

As you know I have just completed my 12-day visit to Myanmar. I would like to thank the Government as well as the United Nations Resident Coordinator for facilitating it. I have been to Yangon and Nay Pyi Taw as well as parts of Rakhine, Shan and Kayin States. In Rakhine, I went to Kyaukphyu, Sittwe, Buthidaung and Maungdaw. In Shan State, I was only able to visit Lashio; and in Kayin State, only Hpa-an. In Nay Pyi Taw, I met with the State Counsellor as well as other Government ministers and officials. I was not able to meet the Commander-in-Chief and representatives from the ministries for Defence, Home Affairs, Transport and Communication, and Religious Affairs and Culture. I also met with the Attorney General, as well as Governmental, Parliamentary, and statutory bodies.

 

In the past, I have acknowledged the good cooperation extended to me by the Myanmar Government for my visits to the country. And on a few occasions mentioned some difficulties of access. This time I want to speak a bit more on the issue of access particularly in light of the Government’s recent decision to deny visas to the UN Fact-Finding Mission as well as a new condition that the Government tried to impose on me for this visit.

 

Let me first remind that two recommendations from my last report were for a Special Session of the Human Rights Council on the situation in the north of the country, specifically Kachin and Shan States; and for a Commission of Inquiry on the situation in Rakhine State. In its March resolution, the Human Rights Council extended my mandate for one more year while at the same time established the mandate of the Fact-Finding Mission.

 

Now these are two separate independent mandates. I am here concluding my visit to the country today as part of the mandate of the Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar which was in fact first established in 1992 by the UN Commission on Human Rights.

 

Yet I was astonished when I was asked by the Government to give an assurance that I will not undertake any activities that are to do with the Fact-Finding Mission while conducting my visit. The Government delayed confirming the dates of my visit expecting me to give such an assurance which I found to be an affront to the independence of my mandate as Special Rapporteur.

 

The delay of the Government in confirming the dates of my visit also meant delay in confirming the places that I would be permitted to go. Usually, and this was the case this time, in order to maximise the limited time I have in the country, I would propose alternative options to the places I had been denied. Yet the Government would often, which was also the case here, use the excuse of short notice to not entertain any new proposals, in addition to reasons of security.

 

As well as increasing restrictions on my access, individuals who meet with me continue to face intimidation, including being photographed, questioned before and after meetings and in one case even followed. This is unacceptable.

 

This is my third visit under the new Government and I have to say I am disappointed to see the tactics applied by the previous Government still being used. I understand the new Government wishes to normalise its relations with the United Nations, including not having special mechanisms attached to it. Before these “special mechanisms” can be dismantled, Myanmar must first transition into a country that deserves less attention and scrutiny.

 

Just as we are told not to expect Myanmar to transition into a democracy overnight – that it needs time and space, Myanmar should also not expect to have special mechanisms dismantled overnight – not until there are real and discernible progress in the human rights situation.

 

I will not at this time go into detail on the substance or issues that I looked into during my visit and will elaborate on them in my report to the General Assembly. But, for now, let me give you a brief overview.

 

I was particularly dismayed to learn that the situation in northern Shan is deteriorating. During my visit, I was not allowed to go to any of the places I had sought to visit beyond Lashio. I understand this applies to other international actors whose access to other areas is decreasing month on month. One of my requests was to visit Hsipaw Prison where the three journalists detained and charged under the Unlawful Associations Act are being held. However, despite Hsipaw being a tourist destination and frequented by foreigners, I was not allowed to go there.

 

In Lashio, I met representatives of the Shan State Government as well as civil society actors. I am concerned to hear from groups working on the ground they see more conflict, more cases of alleged human rights violations by different parties to the conflict and inadequate assistance for civilians. There have been numerous reports of killings, torture, even the use of human shields by the Tatmadaw, allegedly in some cases accompanied by threats of further violence if incidents are reported.  In a few cases civilians, who are accused as collaborators or supporters of an ethnic armed group, are reportedly even forced to wear the uniform of that EAG before being subjected to ill treatment and torture.

 

I welcome information on the recent release of 67 children and young people from the Tatmadaw in June. However, there is also a reported increase in forced recruitment and abductions by the several Ethnic Armed Groups operating in the region as well as various militias. Civilians are caught between parties to the conflict facing abuses, risks from mines and clashes while less able to access assistance. While I was not able to visit this time, I understand the situation in Kachin State is also extremely serious, with no access for the UN to non-government controlled areas for over a year and concerning developments in Tanai township.

 

As you may know, my first site visit was to Kyaukphyu in Rakhine State. This was as part of my focus on business and human rights, particularly on the three Special Economic Zones – Kyaukphyu as well as Dawei and Thilawa. I met members of civil society working in this area and community members including farmers and fishers who were affected by these SEZs as well as past and ongoing mega-projects including on the Madei Island. These communities relayed experiences of land confiscation with little or no consultation or compensation, with efforts to seek redress often gone unanswered. Similar stories were to be repeated during my visits to other areas, showing this to be a truly nationwide problem.

 

In respect of Rakhine, I also sought to see progress on the Government’s implementation of the Rakhine Advisory Commission’s interim recommendations particularly the recommendation on the closure of three camps affecting three different communities. I was able to meet Kaman leaders as well as the displaced community members who were offered to move to Yangon instead of returning to their place of origin as recommended. I also visited Pyin Phyu Maw village where the displaced Rakhine community members were resettled from Ka Nyin Taw and met a few of them who also expressed their initial desire to return to their place of origin. I was however unable to meet the Rohingya community who still remain displaced in Kyein Ni Pyin camp. I am worried that these different and non-uniform re-settlement practices so far offer little prospect of a durable solution for the estimated 120,000 long-term IDPs still living in camps.  On birth registration, I was informed of efforts to improve this in line with a recommendation from the Commission and welcome the issuance of over 20,000 birth certificates in Rakhine State.

 

The general situation for the Rohingya has hardly improved since my last visit in January, and has become further complicated in the north of Rakhine. I continue to receive reports of violations allegedly committed by security forces during operations. There also appear to be incidents of Rohingya being targeted by unknown assailants for applying to be verified as a citizen, as well as village administrators and other Muslims targeted for being collaborators for working with the authorities – leaving many Rohingya civilians terrified, and often caught between violence on both sides.

 

I note that officials at the State as well as Union level have stated that their duty to provide protection and security extends to not only the Rakhine but also the Muslim communities. Concrete actions including investigating all alleged violations must be undertaken. At the same time steps must be immediately taken to end discriminatory practices and restoring freedom of movement.

 

Members of the Rakhine community expressed to me their sadness at the current situation, their belief that the problems were caused by hardliners in both communities or even the Government and asked for the international community to be reminded that the Rakhine community as a whole should not be judged for the actions of its most extreme members. Similarly, the Kaman Muslims I met in Kyauk Ta Lone IDP camp stated that they have no problems with the Rakhine community living in Kyaukphyu town; however, they were being kept separated. I was saddened to learn that the IDPs were told that they would only stay in the camp for 3 days. The 3 days have turned into 5 long years.

 

I met a number of detainees in Buthidaung Prison arrested and charged in relation to the 9 October attacks – most of whom do not appear to have legal representation, do not fully understand the charges against them and are unable to put up a proper defence. I am particularly concerned by the detention of under-age individuals in general as well as specifically related to the 9 October attacks, and reported deaths in custody. Humanitarian access remains conditional, impeding the work of humanitarian actors in making the required assessment and delivering the necessary assistance and services. Moreover, it is also equally important that there is access for human rights monitoring and protection activities.

 

In Kayin State, I was not allowed to visit other places besides Hpa-an. Visiting the state for the first time, I met civil society groups working with communities across the state affected by land confiscation without due consultation and compensation as well as forced evictions. I was shocked to hear that in some cases farmers must still pay tax on land which was confiscated from them and in some other cases they are given the offer to buy back their own land at an inflated rate. I heard that domestic violence and violence against children is increasing both here and in other areas of the country with relevant ministries lacking the financial and human resources to roll out assistance projects across the country. Many of the tens of thousands of individuals displaced in the Thai-Myanmar border area are reportedly still afraid to return due to landmines and militarisation but face an increasingly precarious situation with assistance being reduced where they are now.

 

I also wanted to visit the Myaing Ka Lay cement factory area, but was denied, on the basis of the usual security issues. However, to my surprise, on the road from Hpa-an to Yangon, the cement factory was very visible, permitting me to see from afar the site which produces 4,000 tonnes of cement per day.

 

Concerns related to civil documentation were heard from communities living in several areas. I heard testimonies that obtaining identity cards in Kayin State is time consuming and frequently requires a bribe to speed up the process. I heard that in Kyaukphyu, the slow citizenship verification process is confining Kaman Muslims family members to Kyauk Ta Lone camp while their Buddhist family members have freedom to choose where to live. I also heard that in the north of Rakhine, the NVCs are being imposed on the Rohingya community in order to fish, get food assistance, have a job when the citizenship verification exercise is meant to be a voluntary one.

 

I also obtained updates on the worrying increase in prosecutions under Section 66(d) of the Telecommunications Act and ongoing efforts to amend the law as well as on the status of other laws that I have been following.

 

I will give more detail on these and other issues in my report to the UN General Assembly which I will present in October.

 

I recognise that for many individuals, albeit perhaps not many of those with whom I have spoken, there have been improvements. I welcome the clear commitment from some ministries such as the Ministry of Education that is making extensive efforts to improve access to quality schooling across the country.  The Ministry of Health’s efforts in extending vaccination coverage are also to be commended as well as the Ministry of Natural Resources and Environmental Conservations’ clear desire to tackle complex challenges in the resource sector.

 

In other, perhaps more sensitive areas, I sincerely hope that an equally strong commitment will become clear in the next few months that can be reflected in my report to the UN General Assembly – such as demonstrable steps towards humanitarian access being fully restored, towards preventing violations and assisting victims, towards the full implementation of the interim recommendations of the Rakhine State Advisory Commission and towards instituting systematic and genuine consultation as well as adequate compensation for those impacted by all new and continuing development projects in line with international standards.

I would also like to appeal to ASEAN to take a “non-indifference” stance to assist Myanmar in its journey to full transformation to a fully democratic society.

As ever, I stand ready to help in any way I can, to make Myanmar the rights respecting country I know it can be — to make Myanmar a country where the rights of all people are respected, upheld, and protected.

Thank you!

 

 

 


 

Annex – List of Meetings Held/Requested & Areas Visited/Requested

 

Union Government Officials

 

Meetings held

 • State Counsellor, Union Minister for Foreign Affairs, Minister in the President’s Office (with Union Minister, State Counsellor’s Office)
 • Union Minister of Border Affairs; Central Committee for the Implementation of Stability, Peace and Development of Rakhine State
 • Union Minister of Information
 • Union Minister for Natural Resources and Environmental Conservation
 • Union Minister of Labour, Immigration and Population
 • Minister for Commerce
 • Minister for Health and Sports
 • Permanent Secretary of Social Welfare, Relief and Resettlement; National Disaster Management Committee
 • Union Minister of Education
 • Union Attorney General

 

Meetings requested but not held

 • Union Minister for Home Affairs
 • Union Minister for Defense
 • Union Minister for Religious Affairs and Culture
 • Union Minister for Transport and Communications

 

Parliament

 • Amyotha Hluttaw Bill Committee
 • Legal Affairs and Special Cases Assessment Commission

 

Other institutions/bodies

 • Myanmar National Human Rights Commission
 • Myanmar Press Council
 • Central Committee on Confiscated Farmlands and Other Lands
 • Union Investigation Commission on Maungdaw

 

Military (meetings requested but not held)

 • Commander-in-Chief
 • North-Eastern Commander

 

Rakhine State

 

Meetings held and areas visited

 • Chief Minister and representatives of the Rakhine State Government
 • Resettled Rakhine community in Pyin Phyu Maw, Kyaukphyu
 • Communities affected by the Kyaukphyu Special Economic Zone
 • Affected community of Madei Island
 • Community in Kyauk Ta Lone camp, Kyaukphyu
 • Meeting with members of the Rakhine elders, Sittwe
 • Muslim community in Aung Mingalar, Sittwe
 • Muslim community in Thet Kae Pyin camp, Sittwe
 • Members of the Kyaukphyu Special Economic Zone Management Committee

 

Visits requested but not held

 • Kyein Ni Pyin IDP camp, Pauktaw

 

Shan State

 

Meetings held

 • Deputy State Administrator, Shan State Government
 • Civil Society Actors working on IDPs and conflict

 

Visits requested but denied

 • IDP camps in Kutkai, Muse and Namkhan areas
 • IDP camps in Namtu town
 • Hsipaw Prison

 

Kayin State


Meetings held

 • Acting Chief Minister and representatives of the Kayin State Government
 • Civil society actors working on IDPs and refugee issues; land issues; natural resource issues; gender equality issues; cultural rights issues; rule of law issues

 

Visits requested but denied

 • Myaing Ka Lay cement factory
 • Wa Koke Taw, Hlaing Bwe Township

 

Persons met in prisons

Buthidaung Prison

 • Individuals detained in relation to the attacks on security forces

 

Lashio Prison

 • Dumdaw Nawng Lat and Langjaw Gam Seng

 

Yangon

 • Meeting with Kaman representatives
 • Lawyers
 • Actors working on land rights issues; environmental issues; bushiness and human rights issues; Special Economic Zone issues; women’s rights and gender issues; children and youth issues; labour rights issues; peace process; freedom of religion; reform of the Telecommunications Act; judicial and legislative reform
 • Representatives of international human rights non-governmental organizations

 

Others

 • Members of the United Nations Country Team
 • Representatives of the diplomatic community

 

 

 

MEDIA ADVISORY PRESS BRIEFING BY THE SPECIAL RAPPORTEUR  ON THE SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN MYANMAR

MEDIA ADVISORY

PRESS BRIEFING BY THE SPECIAL RAPPORTEUR  ON THE

SITUATION OF HUMAN RIGHTS IN MYANMAR

The United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Professor Yanghee Lee,is  undertaking her sixth information-gathering visit to the country from 10 to 21 July 2017.

Professor Lee visited Rakhine, Shan and Kayin States in addition to Yangon and Nay Pyi Taw to assess recent developments.

press conference will be held at the Chatrium Hotel on 21 July at 18.30 hrs. Access to the press conference will be strictly limited to journalists.  Please bring media ID.

For further information contact: U Aye Win, UNIC National Information Officer, Mobile: 09 421060343 (SMS only for enquiries regarding press briefing),  Email – wina@un.org.

UN expert to visit Myanmar to assess rights impact of worsening security situation

UN expert to visit Myanmar to assess rights impact of worsening security situation

 

GENEVA (7 July 2017) – The United Nations Special Rapporteur on the situation of human rights in Myanmar, Yanghee Lee, will undertake her sixth information-gathering visit to the country from 10 to 21 July.

 

Ms. Lee plans to visit Rakhine, Shan and Kayin States in addition to Yangon and Nay Pyi Taw to assess recent developments.

 

“I am especially concerned with the escalating security situation in many parts of the country which have grave consequences for human rights in Myanmar,” the independent expert said.

 

During the 12-day visit, at the invitation of the Government, the Special Rapporteur will address a broad range of human rights issues with the authorities and various stakeholders, including political and community leaders, and civil society representatives, as well as victims of human rights violations and members of the international community.

 

The Special Rapporteur will also look at human rights in the business context – including the rights of people affected by Special Economic Zones – an issue she highlighted in a recent address to the Human Rights Council.

 

“I will also continue to pursue the development of a plan to implement joint benchmarks, which the Human Rights Council has invited me to work on with the Government, as well as a time frame against which to monitor progress,” she said.

 

“While it is regrettable that the Government has already refused access to several locations I had sought to visit in Shan State, citing security concerns, I look forward to the good cooperation which the Government has always extended to my mandate.

 

“I especially hope that the constructive and frank exchange of views which always takes place during my visits will lead to real and meaningful change for the people of Myanmar,” Ms. Lee concluded.

 

Following her visit, the human rights expert will present a report to the UN General Assembly in October 2017.

 

press conference will be held at the end of the Special Rapporteur’s visit. Details of the time and venue will be announced during the course of the visit. Access to the press conference will be strictly limited to journalists.

 

ENDS

 

Ms. Yanghee Lee (Republic of Korea) was appointed by the UN Human Rights Council in 2014 as the Special Rapporteur on situation of human rights in Myanmar. She is independent from any government or organization and serves in her individual capacity. Ms. Lee is currently serving as the Chairperson of the Coordinating Committee of Special Procedures of the Human Rights Council. Ms. Lee served as member and chairperson of the UN Committee on the Rights of the Child (2003-2011). She is currently a professor at Sungkyunwan University, Seoul, and serves on the Advisory Committee of the National Human Rights Commission of Korea. Ms. Lee is the founding President of International Child Rights Center.

 

The Special Rapporteurs are part of what is known as the Special Procedures of the Human Rights Council. Special Procedures, the largest body of independent experts in the UN Human Rights system, is the general name of the Council’s independent fact-finding and monitoring mechanisms. Special Procedures mandate-holders are independent human rights experts appointed by the Human Rights Council to address either specific country situations or thematic issues in all parts of the world. They are not UN staff and are independent from any government or organization. They serve in their individual capacity and do not receive a salary for their work.

 

UN Human Rights, country page: Myanmar

 

For more information and media requests, please contact:
In Yangon (during the mission): Ms. Azwa Petra (+41 79 444 3993 / +95 94 2422 2490 / apetra@ohchr.org) or U Aye Win, National Information Officer (+95 94 2106 0343 / wina@un.org)

 

For media inquiries related to other UN independent experts:

Xabier Celaya, UN Human Rights – Media Unit (+ 41 22 917 9383 / xcelaya@ohchr.org)

 

Tag and share – Twitter: @UNHumanRights and Facebook: unitednationshumanrights

 

Concerned about the world we live in? Then STAND UP for someone’s rights today. #Standup4humanrights and visit the web page at http://www.standup4humanrights.org

849 children and young people released from Tatmadaw since 2012

849 children and young people released from Tatmadaw since 2012

Yangon, 23 June 2017 – The Tatmadaw today released 67 children and young people from its rank. Since the signature of a Joint Action Plan (JAP) between the UN Country Task Force on Monitoring and Reporting (CTFMR) on Grave Violations against Children and the Tatmadaw in 2012, 849 children and young people have been released by the army.

Today’s release is the first discharge of children and young people to take place in 2017, and underlines  the importance of protecting children in the context of armed conflict and within the peace process.

“We welcome this discharge by the Tatmadaw along with other measures it has taken to prevent new recruitments and the use of children.It is much more difficult to recruit a child today than it was 4 years ago, recruitment procedures have been centralized, physical checks are strengthened, and assigned military focal points ensure the ranks are aware of the standards” says Bertrand Bainvel, the UNICEF Representative, and co-chair of the UN CTFMR.

In 2017 a number of significant actions have been taken.  In February the Government signed the Paris Principles on Children Associated with Armed Forces or Armed Groups – an important international framework for the reintegration of children into civilian life.  And last month, the Government relaunched its national campaign to raise awareness amongst the public about its commitment to end use and recruitment of children by Tatmadaw – with radio and TV spots, newspaper inserts, and the reinstallation of billboards across the country.

Moving forward the CTFMR calls on the Government to accelerate essential remaining steps, particularly by adopting the new Child Rights Bill which includes a chapter on children and armed conflict; ratifying the Optional Protocol to the Convention on the Rights of the Child on Children and Armed Conflict; and releasing suspected minors when there is doubt about their age.

In addition to the Tatmadaw, seven non-state armed groups in Myanmar, are named on the UN Secretary-General’s list of parties to conflict who recruit and use children.

“We welcome the effort made by the Tatmadaw and encourage such efforts to expand to all parts of the country where conflicts persist. We call on the Government of Myanmar to facilitate access to the other 7 listed parties, with the aim of their signing and implementing Action Plans with the CTFMR” adds Ms. Virginia Gamba, Special Representative of the Secretary-General for Children and Armed Conflict.

“Today’s release is a reminder to all of the situation of the estimated 2.2 million children trapped in armed conflict and situations of tension and the need for them to also benefit from the on-going reforms in the country” concludes Bertrand Bainvel.

 BACKGROUND

In addition to the Tatmadaw, there are seven non-state armed groups listed by the UN Secretary-General as being “persistent perpetrators” in the recruitment and use of children in Myanmar. They are the:

 1. Democratic Karen Benevolent Army (DKBA)
 2. Kachin Independence Army (KIA)
 3. Karen National Liberation Army (KNLA)
 4. Karen National Liberation Army Peace Council
 5. Karenni Army (KA)
 6. Shan State Army South (SSA-S)
 7. United Wa State Army (UWSA)

 ABOUT THE UN COUNTRY TASKFORCE ON MONITORING AND REPORTING (CTFMR) ON GRAVE VIOLATIONS AGAINST CHILDREN

United Nations Security Council (UNSC) Resolution 1612 mandates the UN to establish UN-led CTFMRs in countries where there is verified evidence that Grave Violations against children are being committed by parties to a conflict, either by armed forces and/or by armed groups. The CTFMR is tasked with establishing a Monitoring and Reporting Mechanism (MRM) which documents, verifies and reports to the UNSC on Grave Violations against children.  The six Grave Violations that are monitored and reported are:

 • Killing or maiming of children
 • Recruitment and use of children in armed forces and armed groups
 • Attacks against schools or hospitals
 • Rape or other grave sexual violence
 • Abduction of children
 • Denial of humanitarian access for children

The CTFMR is also mandated to provide a coordinated response to such Grave Violations. The CTFMR was established in Myanmar in 2007 and is co-Chaired by the UN Resident Coordinator and the UNICEF Representative in Yangon. The CTFMR in Myanmar includes relevant UN agencies (ILO, UNFPA, UNHCR, UNICEF, UN OCHA, the UN RCO and WFP), Save the Children and World Vision.

 HOTLINE 

In May 2017, UNICEF supported the Myanmar Government to re-launch its nation-wide campaign to raise awareness amongst the public about its commitment to end use and recruitment of Children by Tatmadaw.  As part of this campaign, and on behalf of CTFMR, UNICEF and World Vision are managing 2 hotlines (09-421166701 and 09-421166702) where anyone can alert and report suspected cases of children being recruited or used by the Tatmadaw.

 For more information please contact:

Htet Htet Oo, Communication Officer, Advocacy, Partnerships and Communication Section, UNICEF Myanmar, 09250075238, hoo@unicef.org Follow us on Facebook, unicef myanmar, unicef.org

Stephanie Tremblay, Communications officer, Office of the Special Representative for Children and Armed Conflict, +1 212 963 8285, tremblay@un.org, Web: childrenandarmedconflict.un.org