လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈ ျပစ္မႈကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစျခင္းဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္း႐ွင္း

လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈ ျပစ္မႈကို တားဆီးကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစျခင္းဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္း႐ွင္း

၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ အေထြေထြညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၂၆၀ (က) (၃) ျဖင့္ အတည္ျပဳၿပီး
ႏိုင္ငံမ်ားက လက္မွတ္ေရးထိုးရန္၊ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ကြန္ဗင္း႐ွင္၀င္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ပါ၀င္ရန္ အဆိုျပဳပါသည္။

အပိုဒ္ ၁၃ ႏွင့္အညီ ၁၉၅၁ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁၂ ရက္တြင္ စတင္အသက္၀င္သည္။

ကြန္ဗင္း႐ွင္းစာခ်ဳပ္တြင္ ပါ၀င္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ႏုိင္ငံမ်ားသည္ လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈသည္ ႏိုင္ငံတကာ ဥပေဒ အရ ျပစ္မႈျဖစ္သည့္အျပင္ ကုလသမဂၢ၏ စိတ္ဓာတ္၊ ရည္မွန္းခ်က္တို႔ႏွင့္ ဆန္႔က်င္ၿပီး ယဥ္ေက်းေသာ ကမၻာက ျပင္းထန္စြာ ႐ံႈ႕ခ်ေၾကာင္း ၁၉၄၆ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၁ ရက္ ေန႔စြဲပါ ကုလသမဂၢ အေထြေထြ ညီလာခံ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ၉၆ (၁) ျဖင့္ ေၾကညာ ထားေသာ ေၾကညာခ်က္ကို စဥ္းစားသံုးသပ္ၿပီး လူမ်ိဳးျပဳတ္ သတ္ျဖတ္မႈသည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အေပၚ သမိုင္းတေလွ်ာက္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ႀကီးမားေသာ ဆံုး႐ံႈးမွု မ်ားကို ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳလ်က္ကမၻာ့လူသားအားလံုး ထိုသို႔ေသာ စက္ဆုပ္ဖြယ္ ေဘးဆိုးမွ လြတ္ေျမာက္ေစေရး ႏိုင္ငံတကာ ပူးေပါင္း ေဆာင္႐ြက္မႈ လိုအပ္သည္ဟု အေလးအနက္ ယံုၾကည္လ်က္ ဤကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္ ျပ႒ာန္းထားသည့္အတုိင္း သေဘာတူညီၾကပါသည္။

အပိုဒ္ ၁

လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေနစဥ္အခ်ိန္တြင္ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ၊ စစ္မက္ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ က်ဴးလြန္သည္ျဖစ္ေစ ႏိုင္ငံတကာဥပေဒအရ ျပစ္မႈျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းျပစ္မႈ မက်ဴးလြန္ေစေရး တားဆီး ကာကြယ္ျခင္း၊ က်ဴးလြန္ပါက ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစျခင္းမ်ား ေဆာင္႐ြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္ ပါ၀င္ ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက အတည္ျပဳပါသည္။

အပုိဒ္ ၂

ဤကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္ လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈဆုိသည္မွာ တိုင္းႏိုင္ငံ၊ တုိင္းရင္းသား၊ လူမ်ိဳး သို႔မဟုတ္ ဘာသာေရး အုပ္စုတစ္စုကို အားလံုးျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ ဖ်က္ဆီးပစ္ရန္ ရည္႐ြယ္ခ်က္ျဖင့္ က်ဴးလြန္ေသာ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္မႈတစ္ခုခုကို ဆိုလိုသည္။

(က) အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကို သတ္ျဖတ္ျခင္း

(ခ) အုပ္စုတြင္ ပါ၀င္သူမ်ားကို ျပင္းထန္ေသာ ႐ုပ္ပိုင္း သို႔မဟုတ္ စိတ္ပိုင္း ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရေစျခင္း

(ဂ) တစ္အုပ္စုလံုးျဖစ္ေစ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ေစ ႐ုပ္၀တၳဳပိုင္း ပ်က္စီးေစရန္ ၾကံ႐ြယ္ေသာ ဘ၀

ေနထိုင္မႈ အေျခအေနမ်ားကို တမင္ရည္႐ြယ္လ်က္ က်ေရာက္ခံစားရေစျခင္း

(ဃ) အုပ္စုအတြင္း ကေလးေမြးဖြားမႈကို တားဆီးရန္ ရည္႐ြယ္ေသာ အစီအမံမ်ား ခ်မွတ္ေဆာင္႐ြက္ျခင္း

(င) အုပ္စုမွ ကေလးသူငယ္မ်ားကို အျခားအုပ္စုသို႔ အဓမၼ လႊဲေျပာင္းျခင္း

အပိုဒ္ ၃

ေအာက္ေဖာ္ျပပါ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစရန္ ျဖစ္ပါသည္။

(က) လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈ

(ခ) လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ လွ်ိဳ႕၀ွက္ပူးေပါင္းၾကံစည္ျခင္း

(ဂ) လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ တိုက္႐ိုက္ လူသိ႐ွင္ၾကား ေသြးထိုးလံႈ႕ေဆာ္ျခင္း

(ဃ) လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္ရန္ ႀကိဳးစားျခင္း

(င) လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈက်ဴးလြန္ရာတြင္ အလိုတူအလိုပါျဖစ္ျခင္း

အပိုဒ္ ၄

လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အပိုဒ္ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျခား လုပ္ရပ္တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္သူမ်ားသည္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ တာ၀န္႐ွိေသာ အုပ္ခ်ဳပ္သူမ်ားျဖစ္ေစ၊ အစိုးရအရာ႐ွိမ်ား ျဖစ္ေစ၊ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားျဖစ္ေစ ၎တို႔အား ျပစ္ဒဏ္က်ခံေစရပါမည္။

အပိုဒ္ ၅

ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္ ပါ၀င္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ဤကြန္ဗင္း႐ွင္းပါ ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားအတုိင္း က်င့္သံုး ႏိုင္ရန္ လိုအပ္ေသာ ဥပေဒမ်ားကို ျပ႒ာန္းေရးႏွင့္ အထူးသျဖင့္ လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အပိုဒ္ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျခား လုပ္ရပ္တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္သူမ်ားအတြက္ ထိေရာက္ေသာ ျပစ္ဒဏ္မ်ား ျပ႒ာန္းထား႐ွိေရး မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္အညီ ေဆာင္႐ြက္ပါမည္။

အပုိဒ္ ၆

လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အပိုဒ္ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျခား လုပ္ရပ္တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္မႈျဖင့္ စြဲခ်က္တင္ခံရသူမ်ားကို က်ဴးလြန္သည့္ နယ္ေျမေဒသအတြင္း႐ွိ စီရင္ဆံုးျဖတ္ခြင့္႐ွိေသာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ တရား႐ံုးက သို႔မဟုတ္ ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္ ပါ၀င္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားက ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ခံု႐ံုး တစ္ရပ္ရပ္၏ စီရင္ခြင့္ကို လက္ခံထားပါက ယင္းသို႔ေသာ စီရင္ခြင့္႐ွိသည့္ ႏိုင္ငံတကာ ျပစ္မႈဆုိင္ရာ ခံု႐ံုးက စစ္ေဆးစီရင္ရမည္။

အပုိဒ္ ၇

ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္လႊဲေျပာင္းေပးေရး ေဆာင္႐ြက္ရာတြင္ လူမ်ိဳးျပဳတ္ သတ္ျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အပိုဒ္ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျခား လုပ္ရပ္တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္မႈကို ႏိုင္ငံေရး ျပစ္မႈမ်ားဟု မမွတ္ယူရန္ ျဖစ္ပါသည္။

ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္ ပါ၀င္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအေနျဖင့္ ယင္းသို႔ေသာ ျဖစ္ရပ္မ်ားတြင္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံ၏ ဥပေဒမ်ား၊ ခ်ဳပ္ဆိုထားေသာ စာခ်ဳပ္မ်ားႏွင့္အညီ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္သူကို သက္ဆုိင္ရာႏိုင္ငံသို႔ ျပန္လည္ လႊဲေျပာင္းေပးေရး ခြင့္ျပဳရန္ ကတိက၀တ္ျပဳပါသည္။

အပုိဒ္ ၈

လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈ လုပ္ရပ္မ်ား သို႔မဟုတ္ အပိုဒ္ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျခား လုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ျခင္းကို တားဆီးကာကြယ္ရန္ သို႔မဟုတ္ ႏိွမ္နင္းရန္ သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္သည္ဟု မိမိတို႔က ယူဆေသာ အေရးယူေဆာင္႐ြက္မႈမ်ားကို ကုလသမဂၢပဋိညာဥ္ႏွင့္အညီ ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္ ပါ၀င္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို လုပ္ပိုင္ခြင့္႐ွိေသာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕အစည္း ဌာနမ်ားကို ေတာင္းဆိုႏိုင္သည္။

အပုိဒ္ ၉

လူမ်ိဳးျပဳတ္သတ္ျဖတ္မႈ သို႔မဟုတ္ အပိုဒ္ ၃ တြင္ ေဖာ္ျပထားေသာ အျခား လုပ္ရပ္တစ္ခုခုကို က်ဴးလြန္မႈ အတြက္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံတြင္ တာ၀န္႐ွိမႈ အပါအ၀င္ ဤကြန္ဗင္း႐ွင္းကို အဓိပၸာယ္ေကာက္ယူျခင္း၊ က်င့္သံုးျခင္း သို႔မဟုတ္ ျပည့္မီေအာင္ ေဆာင္႐ြက္ျခင္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္ ပါ၀င္ခ်ဳပ္ဆို ေသာ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား အျငင္းပြားမႈမ်ားကို အျငင္းပြားသည့္ ကြန္ဗင္း႐ွင္း၀င္ ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ေမတၱာ ရပ္ခံခ်က္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာတရား႐ံုး (International Court of Justice) သို႔ တင္သြင္းရန္ ျဖစ္သည္။

အပုိဒ္ ၁၀

ဤကြန္ဗင္း႐ွင္းစာသားမွာ တ႐ုတ္ဘာသာ၊ အဂၤလိပ္ဘာသာ၊ ျပင္သစ္ဘာသာ၊ ႐ု႐ွားဘာသာႏွင့္ စပိန္ဘာသာ စာသားမ်ားအားလံုး တန္းတူညီမွ် မူရင္းအမွန္ ျဖစ္ၿပီး ၁၉၄၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၉ ရက္ ေန႔စြဲတပ္ရန္ ျဖစ္သည္။

အပုိဒ္ ၁၁

ဤကြန္ဗင္းကို ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ အေထြေထြညီလာခံက လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရေသာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ရန္ ၁၉၄၉ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၁ ရက္ေန႔အထိ ဖြင့္လွစ္ထား႐ွိရန္ ျဖစ္သည္။ ဤကြန္ဗင္းကို အတည္ျပဳၿပီး အတည္ျပဳထားေသာ ကြန္ဗင္း႐ွင္း စာခ်ဳပ္ကို ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အပ္ႏွံရမည္။ ၁၉၅၀ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလ ၁ ရက္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ား သို႔မဟုတ္ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း ဖိတ္ၾကားျခင္းခံရေသာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္မဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ဤကြန္ဗင္းတြင္ ပါ၀င္ရန္ ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္သည္။ ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္ ပါ၀င္ေၾကာင္း ကြန္ဗင္း႐ွင္းစာခ်ဳပ္မ်ားကို ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ အပ္ႏွံရမည္။

အပုိဒ္ ၁၂

ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္ ပါ၀င္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို အခ်ိန္မေ႐ြး ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူ၍ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔လ်က္ မိမိႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံျခားဆက္ဆံေရးကို တာ၀န္ယူထားေသာ နယ္ေျမေဒသ အားလံုးသုိ႔ျဖစ္ေစ၊ တစ္ရပ္ရပ္သို႔ျဖစ္ေစ ဤကြန္ဗင္း႐ွင္း အက်ံဳး၀င္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ႏုိင္သည္။

အပုိဒ္ ၁၃

အတည္ျပဳၿပီး သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါ၀င္ၿပီး ကြန္ဗင္း႐ွင္းစာခ်ဳပ္မ်ားကို အပ္ႏွံသည့္ အေရအတြက္ ၂၀ ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ အစီရင္ခံခ်က္မွတ္တမ္း (procès-verbal) ျပဳစု၍ မိတၱဴကို ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၁ တြင္ ရည္ၫႊန္းေသာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ မဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးသို႔ ျဖန္႔ေ၀ရန္ျဖစ္သည္။

အခု ၂၀ေျမာက္ အတည္ျပဳသည့္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါ၀င္သည့္ ကြန္ဗင္း႐ွင္းစာခ်ဳပ္ကို အပ္ႏွံသည့္ ေန႔စြဲမွ ရက္ေပါင္း ၉၀ ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ ဤကြန္ဗင္း႐ွင္း စတင္အတည္ျဖစ္ေစရမည္။

ကြန္ဗင္း႐ွင္း စတင္အတည္ျဖစ္သည့္ေန႔စြဲ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ကြန္ဗင္း႐ွင္းကို အတည္ျပဳျခင္း သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္း ျဖစ္ပါက အတည္ျပဳသည့္ သို႔မဟုတ္ အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ပါ၀င္သည့္ ကြန္ဗင္း႐ွင္း စာခ်ဳပ္ကို အပ္ႏွံသည့္ ေန႔စြဲမွ ရက္ေပါင္း ၉၀ ျပည့္သည့္ေန႔တြင္ စတင္အတည္ျဖစ္ေစရမည္။

အပုိဒ္ ၁၄

ဤကြန္ဗင္းစတင္အတည္ျဖစ္သည့္ ေန႔စြဲမွ ဆယ္ႏွစ္ကာလအတြင္း ဆက္လက္၍ အတည္ျဖစ္ေစရမည္။ ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္ ပါ၀င္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ ဤကြန္ဗင္း႐ွင္း အတည္ျဖစ္ေနသည့္ လက္႐ွိကာလ မကုန္ဆံုးမီ အနည္းဆံုး ေျခာက္လႀကိဳတင္၍ ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္းအား အဆံုးသတ္ မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အေၾကာင္းမၾကားပါက ဆက္လက္၍ ငါးႏွစ္ကာလ တစ္ႀကိမ္ၿပီး တစ္ႀကိမ္ အတည္ျဖစ္ေန ေစရမည္။ ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္းအား အဆံုးသတ္လိုပါက ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူ၍ စာျဖင့္ေရးသား အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔ၿပီး အဆံုးသတ္ရန္ ျဖစ္သည္။

အပုိဒ္ ၁၅

ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္းကို အဆံုးသတ္ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ကြန္ဗင္း႐ွင္း၀င္ႏိုင္ငံ အေရအတြက္သည္ ၁၆ႏိုင္ငံထက္ ေလ်ာ့နည္းက်ဆင္းသြားလွ်င္ ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္းကို ေနာက္ဆံုးအဆံုးသတ္ျခင္း အတည္ျဖစ္သည့္ေန႔စြဲမွစတင္၍ ကြန္ဗင္း႐ွင္းသည္လည္း အတည္ ျဖစ္ျခင္းမွ ရပ္စဲေစရမည္။

အပုိဒ္ ၁၆

ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္ ပါ၀င္ခ်ဳပ္ဆိုေသာ မည္သည့္ႏိုင္ငံမဆို အခ်ိန္မေ႐ြး ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ထံ လိပ္မူ၍ အေၾကာင္းၾကားစာ ေပးပို႔လ်က္ ဤကြန္ဗင္း႐ွင္းကို ျပင္ဆင္ခ်က္ ျပဳလုပ္ေပးပါရန္ ေမတၱာရပ္ခံႏိုင္သည္။ ယင္းသို႔ေမတၱာရပ္ခံလာပါက တစ္စံုတစ္ရာ လုပ္ေဆာင္မည္ မလုပ္ေဆာင္မည္၊ မည္သည္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္မည္ကို အေထြေထြညီလာခံက ဆံုးျဖတ္ရန္ျဖစ္သည္။

အပုိဒ္ ၁၇

ကုလသမဂၢအေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၁ တြင္ ရည္ၫႊန္းေသာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ မဟုတ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးထံ ေအာက္ပါတို႔ကို အေၾကာင္းၾကား ရမည္။

(က) လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းမ်ား၊ အတည္ျပဳျခင္းမ်ားႏွင့္ ကြန္ဗင္း႐ွင္း၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္းမ်ားကို အပိုဒ္ ၁၁ ႏွင့္အညီ လက္ခံရ႐ွိျခင္း

(ခ) အေၾကာင္းၾကားစာမ်ားကို အပိုဒ္ ၁၂ ႏွင့္အညီ လက္ခံရ႐ွိျခင္း

(ဂ) အပိုဒ္ ၁၃ ႏွင့္အညီ ဤကြန္ဗင္း႐ွင္းစတင္အတည္ျဖစ္သည့္ေန႔စြဲ

(ဃ) အပိုဒ္ ၁၄ ႏွင့္အညီ ကြန္ဗင္း႐ွင္းတြင္အဖြဲ႕၀င္အျဖစ္ ပါ၀င္ျခင္းကို အဆံုးသတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လက္ခံရ႐ွိျခင္း

(င) အပိုဒ္ ၁၅ ႏွင့္အညီ ကြန္ဗင္း႐ွင္းရပ္စဲျခင္း

(စ) အပိုဒ္ ၁၆ ႏွင့္အညီ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား လက္ခံရ႐ွိျခင္း

အပုိဒ္ ၁၈

ဤကြန္ဗင္း႐ွင္း မူရင္းကို ကုလသမဂၢ ေမာ္ကြန္းတိုက္တြင္ ထား႐ွိရမည္။ ကြန္ဗင္း႐ွင္းမိတၱဴမွန္ တစ္ေစာင္စီ ကို ကုလသမဂၢအဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးႏွင့္ အပိုဒ္ ၁၁ တြင္ ရည္ၫႊန္းေသာ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႕၀င္ မဟုတ္ သည့္ ႏုိင္ငံမ်ားအားလံုးသို႔ ျဖန္႔ေ၀ရန္ျဖစ္သည္။

အပုိဒ္ ၁၉

ဤကြန္ဗင္း႐ွင္းအတည္ျဖစ္သည့္ေန႔တြင္ ကုလသမဂၢ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က မွတ္တမ္းေရးသြင္း ရန္ ျဖစ္သည္။