ျမန္မာႏိုင္ငံေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္ပတ္သက္၍ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔၌ က်င္းပခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေအးခ်မ္းစြာ၊ သိကၡာရွိစြာႏွင့္ စိတ္ဝင္တစား ပါဝင္ခဲ့ၾကသည့္ျမန္မာႏိုင္ငံသူ ႏုိင္ငံသားမ်ားအား အေထြေထြအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က ေႏြးေထြး စြာ ခ်ီးမြမ္းဂုဏ္ျပဳလိုက္ပါသည္။ ယင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ အကူး အေျပာင္း ကာလတြင္ အေရးပါအရာေရာက္သည့္ ေအာင္ျမင္မႈတစ္ရပ္အျဖစ္ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္က ႀကိဳဆိုပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ၎က သမၼတႀကီး ဦးသိန္းစိန္၏ ရဲစြမ္းသတၱိ၊ အေမွ်ာ္အျမင္ႏွင့္ ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ လုပ္ငန္းစဥ္သည္ ယခုကဲ့သို႔ ျပတ္သားသည့္အဆင့္သို႔ ေရာက္ရွိလာေၾကာင္း အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ ထုိ႔အျပင္ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္သည္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၊ ႏုိင္ငံေရး ပါတီမ်ား၊ ျပည္တြင္း ျပည္ပ ေလ့လာေစာင့္ၾကည့္သူမ်ားအပါအ၀င္ဤေရြးေကာက္ပြဲကို အထူးေအာင္ျမင္ေစရန္ မနားမေန ေဆာင္ရြက္ခဲ့သူမ်ားအားလံုးကို ခ်ီးက်ဴးပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ၎က လူနည္းစုအသို္င္းအဝိုင္းမွ အထူးသျဖင့္ ရိုဟင္ဂ်ာမ်ား မဲေပးခြင့္ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ေရာက္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ ဆံုးရံႈးခဲ႔ရသည္ကို ရစိတ္မေကာင္း စြာသိရွိခဲ႔ရပါသည္။
အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္သည္ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေျပာင္ေျမာက္စြာ ေအာင္ျမင္မႈရခဲ့သည့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီ အဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (NLD)ႏွင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အားလည္းေကာင္း၊ ျပည္သူတို႔၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သိကၡာရွိစြာ လက္ခံခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စုၾကံ့ခိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပါတီ (USDP)အားလည္းေကာင္း၊ ေႏြးေထြးစြာ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးမြမ္း လိုက္ပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ကို လက္ခံခဲ့ျပီး ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား က်င္းပႏို္င္ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္၏ ပံ့ပိုးကူညီမႈမွာ အထူးပင္အေရးပါခဲ့ပါသည္။
ႏို္င္ငံေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ စစ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ အျခားသက္ဆိုင္သူမ်ားအားလံုးတို႔ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ေၾကညာခ်က္မ်ားအေပၚ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က အားရခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ လာမည့္အစိုးရသစ္ ဖြဲ႕စည္းရာတြင္ ျပည္တြင္းရွိပါ၀င္ပတ္သက္သူအားလံုးမွ တည္ၿငိမ္ေသာပတ္၀န္းက်င္တစ္ခုကို ထိန္းသိမ္း တည္ေဆာက္ရင္း လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ တရားဥပေဒ စိုးမိုးေရးကို ဦးထိပ္ထားၿပီး ေဆာင္ရြက္ပါရန္ အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က ပန္ၾကားပါသည္။
ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီခရီးစဥ္ႏွင့္ လာမည့္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားမွာ အားလံုး အမွန္တကယ္ ပါဝင္ႏိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္ရာတြင္ မ်ားစြာ ၾကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ၾကရဦးမည္ ျဖစ္သည္။ မည္သူမွ် ဖယ္က်ဥ္ခံရမႈ၊ အကာအကြယ္မဲ႔မႈ၊ ခြဲျခားဆက္္ဆံမႈမရွိဘဲ လူသားတိုင္း လူ႔အခြင့္အေရးကို လူမ်ဳိး၊ လူမ်ဳိးစု၊ ဘာသာႏွင့္ က်ား၊မ ခြဲျခားမႈမရွိ၊ ရရွိခံစားႏိုင္ေသာ အနာဂတ္တစ္ခု၊ အားလံုးပါဝင္မႈ၊ ေလးစားမႈႏွင့္ သည္းခံႏိုင္မႈတို႔ အေပၚ ေကာင္းစြာ အေျချပဳထားသည္႔ ဖြံ႔ျဖိဳးမႈႏွင့္ ျငိမ္းခ်မ္းမႈတို႔ရွိရာ အနာဂတ္တစ္ခုကို တည္ေဆာက္ ရန္အတြက္ ျမန္မာျပည္သူျပည္သားမ်ား ႏွင့္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ စြမ္းေဆာင္ရည္အတြင္းတြင္ရွိသည္။
ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ လူတိုင္းအတြက္ ဒီမိုကေရစီ ခုိုင္ၿမဲေစေရး၊ တရားမွ်တမႈ ပိုမိုရရွိေစေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတို႔အတြက္ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကူညီပံ့ပိုးရန္ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း အတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္က ထပ္မံ ကတိကဝတ္ ျပဳခဲ့ပါသည္။ ၎၏ အထူးအႀကံေပးအရာရွိသည္ ပါဝင္ ပတ္ သက္သူ အားလံုးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံေရးအင္အားစုအားလံုးတို႔ႏွင့္ ဤ ဦးတည္ခ်က္ ေရာက္ရွိရန္ ဆက္ လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။
နယူးေယာက္၊ ၂၀၁၅ ႏိုဝင္ဘာလ ၁၂ ရက္။