ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏႈိင္းေရးမႉး ခႏြတ္ေအာ့ဒ္စဘီ၏ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မႈ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႔အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ကုလသမဂ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ ညိႏႈိင္းေရးမး ခႏြတ္ေအာ့ဒ္စဘီ၏ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္မႈ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္သည့္ေန႔အတြက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

(ရန္ကုန္၊ ၂ဝ၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္) – “လြန္ခဲ့သည့္ ဆယ္ႏွစ္အခ်ိန္ယေန႔တြင္ ျမန္မာႏို္င္ငံသည္ ႏိုင္ငံ၏ သမိုင္း၌  အဆိုးရြား၊ အျပင္းထန္ဆံုးေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း နာဂစ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမ်ား ႀကီးမားစြာ  ခံစားခဲ့ရ ပါသည္။ ၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၂ ရက္ေန႔ တြင္ ေလတိုက္ႏႈန္း တစ္နာရီလွ်င္ ကီလိုမီတာ ၂ဝဝ ေက်ာ္အထိရွိခဲ့ၿပီး၊ မုိးမ်ား သည္း ထန္စြာ  ရြာသြန္းမႈႏွင့္အတူ အခ်ိဳ႕ေနရာမ်ားတြင္ မုန္တိုင္း ဒီေရမွာ ၁၂ မီတာ အထိ ျမင့္တက္ေစခဲ့ေသာ ဆိုင္ကလုန္း

မုန္တိုင္းမွာ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဟုိင္းႀကီးကၽြန္းၿမိဳ႕နယ္အနီးမွ  ျမန္မာႏိုင္ငံ ကုန္တြင္းပိုင္း သို႔ ဝင္ေရာက္ခဲ့ ပါသည္။ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ေၾကာင့္ လူဦးေရ  ၁၄ဝ,ဝဝ ခန္႔ ေသဆံုးခဲ့ရျခင္း၊ သို႔မဟုတ္ ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း တို႔ရွိခဲ့ၿပီး၊ ဧရာဝတီ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတို႔ရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၃၇ ၿမိဳ႕နယ္မွ လူဦးေရ ၂.၄သန္း နီးပါးမွာ မုန္တိုင္းေၾကာင့္ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရပါသည္။

ျမန္မာႏို္င္ငံသို႔ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း ဝင္ေရာက္တိုက္ခတ္ခဲ့သည္မွာ ဆယ္ႏွစ္ျပည့္ေျမာက္ခဲ့သည့္ ယေန႔တြင္ကၽြန္ေတာ့္ အေနျဖင့္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္း၏ကိုယ္စား အဆိုပါ ေၾကကြဲဝမ္းနည္းဖြယ္ ေဘးအႏၲရာယ္ေၾကာင့္ေသဆံုးခဲ့ရသူ မ်ားႏွင့္ မိသားစုဝင္မ်ားဆံုးရံႈးခဲ့ရသူမ်ားအား ေအာက္ေမ့သတိရေၾကာင္းေျပာၾကားလိုပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား ခြန္အားရွိစြာ ႀကံံ႕ႀကံ႕ခိုင္ရပ္တည္ႏိုင္မႈကိုလည္း  ခ်ီးက်ဴး ဂုဏ္ျပဳ ေျပာၾကား လိုပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူလူထုမွာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းတိုက္ခတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ၄င္းတို႔၏ ဘဝမ်ားႏွင့္ ပ်က္စီးသြား ခဲ့ရေသာ ရပ္ရြာမ်ားကို  ျပန္လည္တည္ေဆာက္ႏိုင္သည့္ ခြန္အား၊ သတၲိကို ျပသခဲ့ရုံမွ်မက ၊ အဆိုပါ သဘာဝေဘး ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ ရသည့္အျဖစ္အပ်က္မွသင္ခန္းစာယူၿပီး၊ ထိုအခ်ိန္မွစ၍ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ဦးစီးေဆာင္ရြက္သည့္ ေဘးအႏၲရာယ္ ေလွ်ာ့ ခ်ေရး၊ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ ျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ တုံ႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို  တိုးျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ အား

ထုတ္ ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ခဲ့ၾကပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အာရွတိုက္တြင္သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုးရွိသည့္ႏို္င္ငံမ်ား အနက္မွ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနဆဲျဖစ္ပါသည္။ ထိုအခ်က္ကိုသိမွတ္လ်က္၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းအေနျဖင့္  ေဘး အႏၲရာယ္ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ေဘးအႏၲရာယ္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ေရးတို႔တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ အနီးကပ္ဆက္လက္ လက္

တြဲေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမွ ကူညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္  ေျမငလ်င္ေဘး တုံ႔ျပန္ေရး

သဏၭာန္တူ ေလ့က်င့္ျခင္းအစီအစဥ္မွာ ထိုေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား၏ သာဓက တစ္ခုပင္ျဖစ္ပါသည္။

၂ဝဝ၈ ခုႏွစ္တြင္ ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရသည့္ ကပ္ဆိုးႀကီးအတြင္း အသက္ဆံုးရံႈး၊ ထိခိုက္ခံစားခဲ့ရသူမ်ားအား သတိရရင္း၊ သဘာဝေဘးအႏၲရာယ္မ်ားအတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ျခင္းႏွင့္ တု႔ံုုျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ရန္ တိုင္းျပည္၏ စြမ္းရည္ကို အားေကာင္းေစေရးေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား ဆက္လက္ပံ့ပိုး ကူညီေဆာင္ရြက္သြားပါမည္ဟူေသာ ကတိကဝတ္ကို ကၽြန္ေတာ့္အေနျဖင့္ ထပ္ေလာင္းေျပာၾကား လိုပါသည္။