ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းကိုဖီအာနန္ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေၾကညာခ်က္

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းကိုဖီအာနန္ကြယ္လြန္ျခင္းအတြက္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ေၾကညာခ်က္

ကိုဖီအာနန္သည္ ဦးေဆာင္လမ္းျပ တြန္းအားေပးသူအျဖစ္ ေကာင္းက်ဳိးျပဳခဲ့သူျဖစ္သည္။  သူကြယ္လြန္သြားေၾကာင္း ၾကားသိရသည့္အတြက္ ကၽြႏ္ုပ္အေနျဖင့္ လြန္စြာ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမိပါသည္။  ကုိဖီအာနန္သည္ ကုလသမဂၢ၏ ပံုရိပ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။  သူသည္ ကုလသမဂၢတြင္ ရာထူးအဆင့္ဆင့္ တိုးျမွင့္ၿပီးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ခဲ့ရာမွ တုႏိႈင္းမရႏိုင္ေသာ ဂုဏ္သိကၡာ၊ ဇြဲရွိရွိျဖင့္ အဖြဲ႕ႀကီးကို ေထာင္စုႏွစ္သစ္ထိ ဦးေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

လူအမ်ားစုကဲ့သို႔ပင္ ကိုဖီအာနန္အား မိတ္ေဆြေကာင္းတစ္ဦး၊ လမ္းညွႊန္ျပသူတစ္ဦးအျဖစ္ ကၽြႏ္ုပ္ ဂုဏ္ယူစြာ ေခၚဆိုခဲ့ေလ့ရွိပါသည္။  သူ၏ဦးေဆာင္မႈေအာက္တြင္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီးအျဖစ္ တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ ကၽြႏ္ုပ္အား ယံုၾကည္ေရြးခ်ယ္ခန္႔ထားခဲ့ျခင္းအတြက္ ကၽြႏု္ပ္ လြန္စြာ ဂုဏ္ယူခဲ့ရပါသည္။  သူသည္ ကၽြႏ္ုပ္အတြက္ ေဆြးေႏြးလမ္းညႊန္မႈမ်ား၊ အႀကံဉာဏ္ေကာင္းမ်ား ရယူႏိုင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးအျဖစ္ တည္ရွိေနခဲ့ပါသည္။  ကၽြႏ္ုပ္သည္ တစ္ဦးတည္းအျဖစ္ မခံစားခဲ့ရသည္ကို ကၽြႏ္ုပ္သိရွိေနခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ေနရာေဒသတိုင္းမွ လူသားမ်ားအား ပါဝင္ေဆြးေႏြးႏိုင္ေသာ အေျခအေန၊ ျပႆနာအေျဖရွာႏိုင္ေသာ အခင္းအက်င္းႏွင့္ ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာႀကီးသို႔ ဦးတည္ေနေသာ လမ္းေၾကာင္းကို ဖန္တီးေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။  ဤရႈတ္ေထြးျပင္းထန္ၿပီး ႀကိဳးစားရုန္းကန္ေနရေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားတြင္ သူသည္ ကုလသမဂၢ ပဋိညာဥ္စာတမ္း၏ တန္ဖိုးမ်ားကုိ အသက္သြင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈကို မရပ္တန္႔ခဲ့ပါ။  သူ၏ေဆာင္ရြက္ခ်က္ အေမြအႏွစ္မ်ားသည္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔အားလံုးအတြက္ စစ္မွန္ေသာ စိတ္အားထက္သန္မႈအျဖစ္ က်န္ရစ္ေနပါလိမ့္မည္။

ၿငိမ္းခ်မ္းမႈႏွင့္ စာနာသနားျခင္းဆိုင္ရာ ကမၻာ့ခ်န္ပီယံျဖစ္လာခဲ့သည့္ အာဖရိက၏ ဂုဏ္ယူဖြယ္ သားေကာင္းတစ္ဦး ဆံုးရႈံးရသည့္အတြက္ ဝမ္းနည္းပူေဆြးၾကသူမ်ားအားလံုးႏွင့္ထပ္တူ ကၽြႏ္ုပ္ ဝမ္းနည္းေၾကကြဲမိပါသည္။

နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၊ ၾသဂုတ္လ ၁၈ ရက္။