ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥခရစၥတင္းရွရန္နာဘာဂန္နာသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တတိယအႀကိမ္ ခရီးစဥ္အား ေအာက္တိုဘာလ ၁၀ ရက္မွ ၂၀ ရက္အထိ လာေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဤခရီးစဥ္တြင္ သူမသည္ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ အျခားအစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ NGO မ်ား၊ UN အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊  သံတမန္အသိုက္အဝန္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

“တာဝန္ခံမႈသည္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ အေရးႀကီးေသာ မ႑ိဳင္ႏွစ္ရပ္အနက္ တခု ျဖစ္ၿပီး ေနာက္ထပ္မ႑ိဳင္တစ္ရပ္မွာ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ အခ်က္အလက္ရွာေဖြမႈသည္ တာဝန္ခံမႈအတြက္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ပါေၾကာင္း” သူမက အႀကိမ္ႀကိမ္ ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း သူမသည္ ေဒသခံအရပ္ဘက္ႏွင့္စစ္ဘက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့သလို ထိခိုက္နစ္နာခဲ့သူမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္သို႔ ဇြန္လအတြင္း ပထမအႀကိမ္ လာေရာက္ခဲ့ခ်ိန္မွစ၍ ရရွိလာေသာ တိုးတက္မႈမ်ားကို ခန္႔မွန္းသိရွိ္ႏိုင္ရန္အတြက္ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ေက်ာက္ေတာ္၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာႏွင့္ စစ္ေတြရွိ IDP စခန္းအခ်ိဳ႕ႏွင့္ IDP မ်ားအား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးသည့္ ေနရာအခ်ိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ပါသည္။  ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ UNHCR ႏွင့္ UNDP တို႔ၾကားေရးထိုးထားသည့္ MoU အား အေကာင္အထည္ ေဖာ္မႈမ်ားကို စတင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိနားလည္သျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ အလယ္ပိုင္းရွိ ေနရာမ်ားအားလံုးသို႔ လြတ္လပ္စြာ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ႏွင့္ ေလ့လာဆန္းစစ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ အေရးတႀကီးလိုအပ္ေၾကာင္းကို သူမက အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

IDP စခန္းမ်ားတြင္ ပညာေရးဆိုင္ရာ အေထာက္အပံ့မ်ား ပိုမိုေပးအပ္ႏိုင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ထား မႈမ်ားကို သူမေတြ႕ရွိခဲ့ရၿပီး အတူတကြ ပညာသင္ၾကားႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ပိုမိုရရွိလာေရးအတြက္ ဆက္လက္ပံ့ပိုး ေပးရန္ မိတ္ဖက္မ်ားအား တိုက္တြန္းအားေပးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္အၾကံေပးေကာ္မရွင္၏ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းေနထိုင္ရမႈမ်ား အဆံုးသတ္ေစရန္အတြက္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာျဖင့္ ေရရွည္ရွင္သန္ရပ္တည္ႏိုင္ေရး နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကဖို႔ လိုေၾကာင္းကိုလည္း သူမကေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

“IDP စခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းရံုႏွင့္ မလံုေလာက္ေသးေၾကာင္း၊ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္တို႔မွစ၍ IDP မ်ား၏ လူ႕အခြင့္အေရးအျပည့္အဝကို ေလးစားရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔သည္ ေဘးကင္း၍ လံုျခံဳစြာ ေနထိုင္ႏိုင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ရွိ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လာေအာင္ ဆြဲေဆာင္အားေပးႏိုင္ဆံုးအရာ ျဖစ္လိမ့္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၎တို႔ ျပန္လာမည့္ ေနရာေဒသမ်ားတြင္ UN ႏွင့္ UN ၏ မိတ္ဖက္မ်ား ရွိေနေၾကာင္း သိရွိလွ်င္ ေနရပ္ျပန္သူမ်ားအေနျဖင့္ ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္အေပၚတြင္ ယံုၾကည္မႈ၊ စိတ္ခ်မႈ ရုရွေစမွာျဖစ္ေၾကာင္း” သူမက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးဆံုး ေဒသတစ္ခုျဖစ္ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ား  လိုအပ္ေနေၾကာင္းကိုလည္း သူမက အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္လည္း အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕အနီးဝန္းက်င္ရွိ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေနထိုင္ၾကေသာ ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထိုစခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနသူအခ်ိဳ႕သည္ ၂၀၁၁ခုႏွစ္ကတည္းက ၎တို႔၏ မူရင္းေနရပ္ေဒသမ်ားကို စြန္႕ခြာလာခဲ့ရသူမ်ားျဖစ္ၿပီး ေျမျမႇဳပ္မိုင္းမ်ားႏွင့္ လံုျခံဳေရး အေျခအေနေၾကာင့္ အလုပ္အကိုင္ရရွိႏိုင္သည့္ အလားအလာ သုိ႔မဟုတ္ မိမိတို႔၏ ေနရပ္သို႔ ျပန္သြားရန္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ မရွိၾကသူမ်ား ျဖစ္ပါသည္။ ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားထံ သြားေရာက္ရန္ ပို၍၊ ပို၍ ခက္ခဲလာမႈေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ျပည္တြင္းအဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွ ေပးအပ္ေသာ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ အကူအညီမ်ား ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားကို ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ လက္လွမ္းမီရရွိႏိုင္ရန္ ခက္ခဲလာသည္ကိုလည္း သူမ သတိျပဳမိခဲ့ပါသည္။ ထိုအေၾကာင္းေၾကာင့္ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ထိခိုက္နစ္နာခဲ့ရေသာ အရပ္သားမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းမည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြၾကရန္ သက္ဆိုင္သည့္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ားအားလံုးကို တိုက္တြန္းပါသည္။ “ေနာက္ဆံုးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ စစ္မွန္ေသာ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပဲြကသာလွ်င္ အဆိုပါျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” သူမက ဆိုပါသည္။

၂၀၁၅ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၅ ရက္တြင္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈ ရပ္စဲေရး သေဘာတူညီခ်က္ (NCA) လက္မွတ္ေရးထိုးသည့္ သံုးႏွစ္ေျမာက္ႏွစ္ပတ္လည္အခမ္းအနား၌ ႏိုင္ငံ၏ ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားတြင္ တိုက္ပဲြမ်ား ျပန္လည္ျပင္းထန္လာသည္ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ စိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္း သူမက ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ NCA လက္မွတ္ ေရးထိုးထားေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အလြတ္ သေဘာ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားကို ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္သည့္အဆင့္တြင္ စတင္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေအာင္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို သူမက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ပါသည္။ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ဆက္စပ္ပတ္သက္သူမ်ား အားလံုးၾကား စိတ္ရွည္မႈႏွင့္ ပိုမိုအားေကာင္းေသာ ယံုၾကည္မႈကို တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းလည္း အထူး အေလးထားေျပာၾကားသြားၿပီး သူမအေနျဖင့္ ေပါင္းကူးတံတားတစ္ခုသဖြယ္ ေဆာင္ရြက္ေပးလိုပါေၾကာင္း ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။ သူမက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ျပည္တြင္းျဖစ္ နည္းလမ္းစစ္စစ္ကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ ႏိုင္ရန္အတြက္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္မႈ ပိုမိုရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၾကရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး သူမအေနျဖင့္လည္း တစ္တပ္ တစ္အား ပါဝင္ကူညီႏိုင္ရန္အတြက္ ဆက္စပ္ပတ္သက္သူအားလံုးႏွင့္ နီးကပ္စြာ ဆက္သြယ္ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေပးဖို႔ အဆင္သင့္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ စာနယ္ဇင္းလြတ္လပ္ခြင့္ႏွင့္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး အပါအဝင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းမႈအေပၚ အျမင္မ်ား ဖလွယ္ခဲ့ပါသည္။ အခ်ိန္ယူေဆာင္ရြက္ရမည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာအတူယွဥ္တြဲေနထိုင္ေရး အတြက္ သူမက ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအား “ခဲြျခားဆက္ဆံမႈကို လံုးဝလက္သင့္မခံ” သည့္ လူထုလႈပ္ရွားမႈတစ္ခုကို အျမင့္ဆုံးအဆင့္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ျမန္မာအာဏာပိုင္မ်ားအေနျဖင့္ သူမႏွင့္ နီးကပ္စြာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးေဆာင္ရြက္သြားရန္ စိတ္ဆႏၵရွိမႈအေပၚအသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ မတူကြဲျပားမႈအား တန္ဖိုးရွိေသာ အရာတစ္ခုအျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳေသာ၊ ပိုိုမိုသေဘာထားႀကီးၿပီး၊ ဒီမုိကေရစီနည္းက်၍ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္သည့္ လူမႈအဖဲြ႕အစည္းတစ္ခု ေပၚထြန္းလာေရး အတြက္ အထူးကုိယ္စားလွယ္အေနျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာ အသိုင္းအဝိုင္းၾကား ထိေတြ႕ဆက္ဆံမႈ မ်ား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစရန္း  ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း အားထုတ္ေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါသည္။

ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ေအာက္တုိဘာလ ၂၀ ရက္