ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ – “အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိုမိုအားေကာင္းေစလိမ့္မည္”

သတင္းမီဒီယာသို႔ျပန္ၾကားခ်က္

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္

“အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပိုမိုအားေကာင္းေစလိမ့္မည္”

 

ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္မွ ၂၉ ရက္အထိ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ထိုကာလအတြင္း အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သူမ၏ ရံုးသစ္ ျပင္ဆင္ဖြင့္လွစ္မႈအား ႀကီးၾကပ္ေပးခဲ့ၿပီး ထိုရံုးတြင္ သူမသည္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လြတ္လပ္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္၏ ဥကၠ႒တို႔ႏွင့္လည္း ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။ သူမသည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္နယ္အဆင့္ရွိ သက္ဆိုင္ရာ အစိုးရဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဘက္လူမႈအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႕ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ သံတမန္အသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္လည္း ရန္ကုန္တြင္ ေတြ႕ဆံုခဲ့ပါသည္။

စစ္ေတြသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ေသာ သူမ၏ ခရီးစဥ္တြင္ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္အတြက္ အဟန္႕အတားမ်ားကို သိရွိရန္ႏွင့္ ေျဖရွင္းႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ားကို ရွာေဖြရန္ အဓိကဦးတည္ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္မရဘဲ ကန္႕သတ္ခံထားရသူ အမ်ားအျပားရွိပါသည္။ “လြတ္ လပ္စြာသြားလာခြင့္သည္ လူအားလံုးအတြက္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ားအား လက္လွမ္းမီမႈ အတြက္ အဓိကက်ပါေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္စြာသြားလာခြင့္မရွိလွ်င္ ကေလးမ်ား ေက်ာင္းတက္ႏိုင္မည္မဟုတ္သလို လူမ်ားမွာလည္း ေဆးရံုမ်ားသို႔ သြားေရာက္ႏိုင္မည္မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ယံုၾကည္မႈကို ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း” သူမက ေျပာပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းလံုးတြင္ ျပည္သူမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရမႈကိစၥကို ကိုင္တြယ္ ေျဖရွင္းရန္ႏွင့္ အဆံုးသတ္ရန္ ရည္ရြယ္သည့္ “IDP စခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းျခင္း – IDP မ်ား၏ ဘဝ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိၿပီး အမွီအခိုကင္းစြာ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး” ဆိုင္ရာ အမ်ိဳးသားအဆင့္ မဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေရးဆြဲရန္ အစိုးရ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈအား အထူးကုိယ္စားလွယ္က ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။ သူမက လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာနအား ထိုမဟာဗ်ဴဟာကို ခိုင္မာသည့္ လုပ္ငန္းစီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္အညီ တတ္ႏိုင္သမွ်အျမန္ဆံုး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ၿပီး သူမအေနျဖင့္ လည္း တတ္ႏိုင္သမွ် ကူညီပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ မိမိသေဘာဆႏၵအေလွ်ာက္ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ေရရွည္ရပ္တည္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေနရပ္ျပန္လာႏိုင္သည့္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚလာသည့္အခါ ဒုကၡသည္မ်ားအေနျဖင့္ ေနရပ္ျပန္လာ ႏိုင္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို ရွင္းျပထားသည့္ လက္ကမ္းစာလႊာတစ္ခုအား ေကာ့စ္ဘဇားရွိ ဒုကၡသည္မ်ားအတြက္ ျပဳစု ထားျခင္းကိုလည္း အထူးကုိယ္စားလွယ္က ခ်ီးက်ဴးခဲ့ပါသည္။ သူမ၏ ဒါကာသို႔ သြားေရာက္မည့္ ခရီးစဥ္တြင္ ထုိ လက္ကမ္းစာလႊာအား ျဖန္႕ေဝႏိုင္ေရး ကူညီေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္အစိုးရအား ပန္ၾကားေပးမည္ဟု ကတိျပဳထား ပါသည္။

ယခုလက္ရွိ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ အေျခအေနမ်ားအရ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား သြားေရာက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ရန္ ပိုမို ခက္ခဲေနေၾကာင္း အထူးကိုယ္စားလွယ္က နားလည္ ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ထိုေဒသရွိ အရပ္သားမ်ားကို ကူညီရန္အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာႏွင့္ ျပည္တြင္း အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို သြားေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္း အေလးေပးေျပာၾကားၿပီး ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မႈမ်ားကို တတ္ႏိုင္သမွ် အျမန္ဆံုးရပ္တန္႕ၾကရန္လည္း သူမက အားလံုးကို တိုက္တြန္းပါသည္။

မၾကာေသးမီက ရခိုင္တပ္မေတာ္ (AA) ၏ တိုက္ခိုက္မႈႏွင့္ တပ္မေတာ္၏တုံ႔ျပန္မႈမ်ားျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရခုိင္တပ္မေတာ္၏ တိုက္ခိုက္မႈေၾကာင့္ အသက္ဆံုးရံႈးရမႈႏွင့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာထြက္ေျပးရမႈမ်ားအတြက္ သူမက ဝမ္းနည္း ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဖက္အျပန္အလွန္ေဆြးေႏြးမႈျဖင့္ အားလံုးပါဝင္ႏိုင္ေသာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ လုပ္ငန္းစဥ္ တစ္ခု ေဆာင္ရြက္ရန္တိုက္တြန္းခဲ႔ျပီး ႏွစ္ဖက္၏ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္ေနမႈမ်ားကိုလည္း သူမက ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။ တပ္မေတာ္မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္ေတြ႕ဆံုရာတြင္ သူမက ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႕က အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္ကို ႀကိဳဆိုေၾကာင္းႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား အားလံုးအား ေဆြးေႏြးဖလွယ္ပြဲတြင္ ပါဝင္လာေအာင္ ဖိတ္ၾကားရန္ တိုက္တြန္းေျပာၾကားပါသည္။ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားေနခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္ ခက္ခဲမည္ျဖစ္ေၾကာင္းကို သူမက နားလည္အသိအမွတ္ျပဳပါသည္။ လက္ရွိတြင္ လံုျခံဳေရးဆိုင္ရာ စိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည့္တိုင္ အထူးကိုယ္စားလွယ္က တပ္မေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားအား ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားကို ဆက္လက္ တံခါးဖြင့္ႀကိဳဆိုေပးပါရန္ ကမ္းလွမ္းခဲ့ပါသည္။ “ယခုအခ်ိန္တြင္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးရန္မွာ ပို၍ပင္ အေရးႀကီးေၾကာင္း” သူမက တိုက္တြန္းေျပာၾကားပါသည္။ ထိုအေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေပၚေနခ်ိန္တြင္ ဗဟုိခ်ဳပ္ကိုင္မႈ ေလွ်ာ့ခ်ေရးႏွင့္ ဖက္ဒရယ္စနစ္ဆီသို႔ ေလွ်ာက္လွမ္းရန္ ပထမေျခလွမ္းအျဖစ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနအား ျပည္ေထာင္စုအစိုးရရံုး ဝန္ႀကီးဌာနေအာက္သို႔ မၾကာေသးမီက ေျပာင္းေရႊ႕ထားရွိလိုက္ျခင္းကိုလည္း သူမက ႀကိဳဆို ခဲ့ပါသည္။

“ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအား ပိုမိုအားေကာင္းလာေစလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း” အထူးကိုယ္စား လွယ္က သူမ၏ ရခိုင္ျပည္နယ္ခရီးစဥ္အတြင္း ရခိုင္အမ်ိဳးသားပါတီမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။ အထူးကိုယ္စားလွယ္က ထိုပါတီေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင့္ ဝန္ႀကီးမ်ားအား ခဲြျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္ အမုန္းစကား မ်ားကို ျပတ္ျပတ္သားသား ရင္ဆိုင္ဆန္႕က်င္ရန္ႏွင့္  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ မတူကဲြျပားမႈမ်ားကို အားနည္းခ်က္တစ္ခု အျဖစ္မဟုတ္ဘဲ တန္ဖိုးရွိေသာ အရင္းအျမစ္တစ္ခုအျဖစ္ ပိုက္ေထြးရန္ တိုက္တြန္းခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္လာျခင္းကို လက္ခံရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားမႈကိုလည္း သူမက ႀကိဳဆိုခဲ့ပါ သည္။ NVC ကတ္အသစ္မ်ားတြင္ ကိုးကြယ္သည့္ဘာသာ သို႔မဟုတ္ လူမ်ိဳး တို႔ကို ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေတာ့မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း အာမခံေျပာၾကားမႈမ်ား ရွိသည့္အတြက္ သူမသည္ သူမ ေတြ႕ဆံုခဲ့သည့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအား ႏိုင္ငံတြင္းတြင္ တစ္ေနရာမွ တစ္ေနရာသို႔ သြားလာႏိုင္ရန္အလို႔ငွာ ကတ္မ်ားေလွ်ာက္ထားေရးကို စဥ္စားဆံုးျဖတ္ႏိုင္ရန္ အားေပးခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးက သူမေရွ႕တြင္ ေနရပ္စြန္႕ခြာ ေရႊ႕ေျပာင္းသူမ်ားအား “NVC ကတ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ေနထိုင္ သူမ်ားအတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထိုကတ္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံသားရရွိေရးအတြက္ ပထမေျခလွမ္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ရခိုင္ျပည္နယ္တစ္ခုတည္းႏွင့္သာ သက္ဆိုင္သည္ မဟုတ္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးႏွင့္သက္ဆိုင္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ-ထိုင္းနယ္စပ္ႏွင့္ ကပ္ေနသည့္ ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္းတြင္လည္း အလားတူပင္ ေလွ်ာက္ထားရန္လိုေၾကာင္း” ရွင္းျပသည္ကို ၾကားရသည့္ အတြက္ ေက်နပ္ဝမ္းေျမာက္ခဲ့ရပါသည္။ ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ထားမႈလုပ္ငန္းစဥ္ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိေရး အေရးႀကီးေသာ ေျခလွမ္းတစ္ရပ္အျဖစ္ ႏိုင္ငံသားေလွ်ာက္ထားမႈမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည့္ တိုင္ၾကားစာမ်ားကို လက္ခံေျဖရွင္းေပးသည့္ ေကာ္မတီတစ္ရပ္ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္တြင္ ဖဲြ႕စည္းခဲ့ျခင္းကိုလည္း သူမက ႀကိဳဆိုခဲ့ပါသည္။

အထူးကိုယ္စားလွယ္က ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံတို႔သည္ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္ေရးကိစၥတြင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ထပ္မံတိုးျမႇင့္ႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ၿပီး သူမသည္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ဒါကာသို႔ သြားေရာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားပါသည္။ ထုိ႔ျပင္ သူမသည္ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အတြင္း တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ရန္အတြက္   ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္မည္ျဖစ္သည္။

မီဒီယာအခ်ိဳ႕တြင္ ေဖာ္ျပထားသကဲ့သုိ႔ အထူးကိုယ္စားလွယ္အား ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ သြားေရာက္ခြင့္ျပဳရန္ ျငင္းဆန္ထားျခင္း အလ်ဥ္းမရွိပါ။ သူမ၏ ဒီဇင္ဘာလ ခရီးစဥ္မ်ား မွာ ေရးဆြဲထားၿပီးျဖစ္ကာ ထိုခရီးစဥ္မ်ားထဲတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ သြားေရာက္မည့္ အစီအစဥ္ မပါဝင္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ သူမသည္ ပထမဆံုးအေနျဖင့္ လြတ္လပ္စြာ သြားလာခြင့္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အဓိကထား ေဆာင္ရြက္လိုၿပီး ထိုကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာေနရသည့္ စစ္ေတြႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ရွိ လူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရန္ အခ်ိန္ပိုေပးလိုသည့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

ထပ္မံသိလိုသည္မ်ား ရွိပါက Stanislav Saling (stanislav.saling@one.un.org or +95 9426519871) သို႔မဟုတ္ Claudine Haenni (claudine.haenni@un.org or +95 9892103145) တို႔ကို ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

 

ရွင္းလင္းခ်က္

အထူးကိုယ္စားလွယ္ဆိုသည္မွာ ကုလသမဂၢအေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ကိုယ္စား ေဆာင္ရြက္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ခံရသူ ျဖစ္ပါသည္။ အျခားေသာ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ျခင္း မရွိပါ။

 

 

ေနျပည္ေတာ္၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၂၉ ရက္