ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥပရာမီလာပက္တန္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ ျပီးဆံုုး ၊ ပဋိပကၡအတြင္း လိင္ပုိင္းဆုိင္ရာ အၾကမ္းဖက္မႈ တာဆီးကာကြယ္ ေျဖရွင္းေရး ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အစုုိးရ၏ ကတိကဝတ္မ်ားအား ခိုင္ခိုင္မာမာ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တိုက္တြန္း

20190209 Press Statement SRSG Patten Visit to Myanmar (Burmese language)