ကုလသမဂၢဌာေနညိွႏိႈင္းေရးမွဴးႏွင္႔လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာဌာေနညိွႏိႈင္းေရးမွဴး (ယာယီ) Knut Ostby ၏ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြြန္းဆက္သ၀ဏ္လႊာ။

UNICODE below

ကုလသမဂၢဌာေနညိွႏိႈင္းေရးမွဴးႏွင္႔လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာဌာေနညိွႏိႈင္းေရးမွဴး (ယာယီ) Knut Ostby ၏ႏွစ္သစ္ကူးႏႈတ္ခြြန္းဆက္သ၀ဏ္လႊာ။

ခ်စ္ခင္ရပါေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားခင္ဗ်ာ

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္သႀကၤန္ျဖစ္ေစေၾကာင္းႏွင့္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ ၁၃၈၁ အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးရန္ ဤစာကို ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေဟာင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဦးတည္စူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္ –

 • ျပည္သူမ်ားအားလံုး၏ အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးတို႔အား အရွိန္အဟုန္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္၊

 

 • လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားကို ပိုမို လက္လွမ္းမီ ရရွိေစျခင္းျဖင့္ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္ရန္၊
 • ကခ်င္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ေရရွည္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ကူညီပ့ံပိုးေပးရန္၊
 • လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တြန္းအားေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ခ်မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းတို႔ ရွိခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္  ရံုးထိုင္မႈမ်ားကို အမ်ားအျပား တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ယခုအခါ WFP ႏွင့္ UNDP မွ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရံုးထိုင္လ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးၾကရသည့္ ထိခိုက္လြယ္သူေပါင္း ၉၄၁,၀၀၀ ခန္႔ကို အကူ အညီမ်ား ေပးအပ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၂ သန္း ေတာင္းဆိုထားသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈျဖင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္သစ္တစ္ရပ္အား ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ဌာေနအထူး လုပ္ငန္းအဖဲြ႕၏ အကူအညီျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ ကေလးႏွင့္ လူငယ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အား ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကခ်င္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ေက်ာ္အသံုးျပဳကာ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ UNHCR၊ UNDP ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္လာႏိုင္ရန္ အားေပးေထာက္ကူသည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ပါသည္။ MoU အရ UNHCR ႏွင့္ UNDP တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနရာေပါင္း ၆၀ ခန္႔ရွိ လူေပါင္း ၁,၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ၁၂၀ ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ပဋိပကၡအတြင္းရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥဗာဂ်ီးနီးယားဂမ္ဘာ၊ ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥပရာမီလာပက္တန္၊ UNICEF အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဟန္နရီရက္တာ အိတ္ခ်္ ဖိုး၊ IOM ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဝီလ်ံေလစီဆြင္း၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ဒုတိယညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး အာဆူလာျမဴလာႏွင့္ အျခားေသာ UN အရာရွိမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ မ်ားအတြက္လည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ UN ဝန္ထမ္းအမ်ားအျပားထံမွ ႏိုင္ငံေရး၊ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းေရး၊ အစီအစဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မီဒီယာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား လိုအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုခရီးစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိခဲ့ရာ ဥပမာတစ္ခုမွာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရၾကား ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လတာကာလအတြင္းတြင္ UN သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၈၆ ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားထဲမွ ၂၀ ေက်ာ္အား UN ဌာေနအဖဲြ႕မွ ထုတ္ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လတာကာလအတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ရလဒ္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္ –

 • UNFPA သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ စံုတြဲေပါင္း သန္းတစ္ဝက္နီးပါးခန္႕အတြက္ သားဆက္ျခားေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

 

 • ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ ပထမဆံုးေသာအခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ရာ UNICEF သည္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေပါင္း ၁၃၀,၀၀၀ အား ေမြးစာရင္းမ်ား ရရွိေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပး ခဲ့ပါသည္။
 • UNOPS သည္ တီဘီ၊ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ AIDS ေရာဂါတို႔ကို ကုသရန္အတြက္ အေျခခံ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေရေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၈ သန္းဖိုးအား ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအတြက္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝယ္ယူမႈ (public procurement) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူေပးခဲ့ပါသည္။
 • UN-Habitat ႏွင့္ UN Environment တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား ျမန္မာႏိုင္ငံရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမူဝါဒ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ က႑နယ္ပယ္ ၆ ခုအတြက္ မူဝါဒႏွင့္ ပင္မစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ ႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။
 • ILO သည္ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား သံုးဦးသံုးဖလွယ္အား ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္ ၎၏ ပထမဆံုးေသာ သင့္တင့္ေသာအလုပ္အကိုင္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ (Decent Work Country Program) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။
 • IOM သည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ အက်ိဳးရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကို တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ အဓိက်ေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ပံ့ပိုးကူညီမႈ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ေဘးအႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။
 • MIMU သည္ ေျမပံုေပါင္း ၅၉၇ ပံု ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၃၀၀ အတြက္ နည္းပညာသင္တန္းမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ ၎ဌာနမွ Web products မ်ားအား အႀကိမ္ေပါင္း ၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ download လုပ္ျခင္းခံရပါသည္။
 • OCHA သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈျဖင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ေဆာ္ၾသစည္းရံုးမႈ၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေနရပ္စြန္႕ခြာကာ စခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စခန္းႏွင့္တူေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးႏွင့္ မသန္စြမ္းသူေပါင္း ၂၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အပါအဝင္ လူေပါင္းတစ္သန္းနီးပါးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေျခခံေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေပးခဲ့ ပါသည္။
 • UNODC မွ ေတာင္သူမ်ားအား ဘိန္းအစား ေကာ္ဖီအစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးရန္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယခုအခါ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အရည္အေသြးျမင့္ ေကာ္ဖီမ်ားကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ အေကာင္းဆံုးစတိုးဆိုင္မ်ား ေရာင္းခ်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
 • UNDP ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေရႀကီးေရလွ်ံႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ခဲ့ေသာ လူေပါင္း ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ၎တို႔ေဒသရွိ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း မ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္း၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  ပိုမို လက္လွမ္းမီ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။
 • UNESCO ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပုဂံရွိ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အအံုေပါင္း ၃၈၉ ခုအား စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။
 • UN Women သည္ ျပည္နယ္ ၅ ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၈ ခုတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၊ DSW၊ အမ်ိဳး သမီးေကာ္မတီမ်ား၊ CSO မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ပစ္ပယ္ခံရေသာ၊ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ထဲမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား အာမခံခ်က္ရွိေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ရရွိေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း တည္ေဆာက္ရာ တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းပကားျမႇင့္တင္ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ တန္းတူညီမွ် အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
 • UNHCR ႏွင့္ ၎၏ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕စည္းမ်ားသည္ IDP စခန္းေပါင္း ၁၅၆ ခုအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အမိုးအကာဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးခဲ့ၿပီး မိသားစုေပါင္း ၁၈,၃၀၁ စုအတြက္ အဓိကက်သည့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေဝငွေပးကာ သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရသူေပါင္း ၃,၉၉၄ ဦးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ UNHCR သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၅၆၅ ဦး ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရတို႔ႏွင့့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
 • WFP သည္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အာဟာရေကၽြးေမြးေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ရပ္ရြာအေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အာဟာရအစီအစဥ္မ်ား မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ အနည္းပါးဆံုးေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ လူေပါင္း ၁ သန္းနီးပါးအတြက္ အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ရလဒ္မ်ားအားလံုးသည္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားၾကားမွ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အေရးပါေသာ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ မ႑ိဳင္မ်ားျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ ဟူေသာ မ႑ိဳင္တစ္ခုခ်င္းစီေအာင္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုမ႑ိဳင္သံုးခုအား အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ UN ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားတြင္ အခရာက်ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ကုလသမဂၢအကူအညီမူေဘာင္ (UNDAF) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္လက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ ဝင္ေပါက္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြသြား မည္ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ UN အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ရွိပါသည္။

မိတ္ေဆြမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအားလံုး၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕သည္ ႏွစ္သစ္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ UNDAF တို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ဆက္လက္လမ္းညႊန္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည့္ UN ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစနစ္၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အစပ္အဟပ္မိမိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔ အားေကာင္းေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား အားလံုးအတြက္ ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အနာဂတ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ UN သည္ ယံုၾကည္အားထားရေသာ မိတ္ဖက္တစ္ဦး အျဖစ္ အခိုင္အမာ ရပ္တည္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာႏွစ္သစ္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ဆုမြန္္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

ကႏု

 

ခ်စ္ခင္ရပါေသာ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားခင္ဗ်ာ

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္သႀကၤန္ျဖစ္ေစေၾကာင္းႏွင့္ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ျပည့္စံုေသာ ျမန္မာ့ႏွစ္သစ္ ၁၃၈၁ အတြက္ ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းေပးရန္ ဤစာကို ေရးသားလိုက္ရပါသည္။

ကုန္လြန္ခဲ့ေသာ ႏွစ္ေဟာင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာ ရင္ဆိုင္ခဲ့ရေသာ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ ေအာက္ပါရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ဦးတည္စူးစိုက္ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ခဲ့ၾကပါသည္ –

 • ျပည္သူမ်ားအားလံုး၏ အက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ ႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီ ကူးေျပာင္းေရးတို႔အား အရွိန္အဟုန္ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးရန္၊

 

 • လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ားကို ပိုမို လက္လွမ္းမီ ရရွိေစျခင္းျဖင့္ အသက္မ်ားကို ကယ္တင္ရန္၊
 • ကခ်င္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားအတြက္ ေရရွည္ေျဖရွင္းေပးႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းမ်ား ရွာေဖြႏိုင္ေအာင္ ကူညီပ့ံပိုးေပးရန္၊
 • လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားအတြက္ တြန္းအားေပးေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္၊

ၿပီးခဲ့ေသာႏွစ္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ပါသည္။ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ကို ခန္႔အပ္ခဲ့ျခင္း၊ လူ႔အခြင့္အေရးေကာင္စီမွ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ သီးျခားလြတ္လပ္ေသာ စံုစမ္းစစ္ေဆးေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ခု ခ်မွတ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ျခင္းတို႔ ရွိခဲ့ၿပီး ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္လည္း ေနျပည္ေတာ္တြင္  ရံုးထိုင္မႈမ်ားကို အမ်ားအျပား တိုးခ်ဲ႕ျပဳလုပ္ထားၿပီးျဖစ္ကာ ယခုအခါ WFP ႏွင့္ UNDP မွ အႀကီးတန္းမန္ေနဂ်ာမ်ားအပါအဝင္ ကုလသမဂၢဝန္ထမ္းေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္သည္ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရံုးထိုင္လ်က္ ရွိေနၿပီ ျဖစ္သည္။

ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ အေရးေပၚအေျခအေနေၾကာင့္ နစ္နာဆံုးရံႈးၾကရသည့္ ထိခိုက္လြယ္သူေပါင္း ၉၄၁,၀၀၀ ခန္႔ကို အကူ အညီမ်ား ေပးအပ္ရန္အတြက္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၂၀၂ သန္း ေတာင္းဆိုထားသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈျဖင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရးအစီအစဥ္သစ္တစ္ရပ္အား ေရးဆြဲခဲ့ပါသည္။ အစီရင္ခံေရးႏွင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေရး ဌာေနအထူး လုပ္ငန္းအဖဲြ႕၏ အကူအညီျဖင့္ တပ္မေတာ္သည္ ကေလးႏွင့္ လူငယ္ေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္အား ႏႈတ္ထြက္ခြင့္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ကခ်င္၊ ရခိုင္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္မ်ားတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း ၅၀ ေက်ာ္အသံုးျပဳကာ လုပ္ငန္းမ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္အတြက္ ဂ်ပန္ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္မ်ား လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္ကိုလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ အၿပီးသတ္ေရးဆြဲခဲ့ၿပီး ျဖစ္ပါသည္။ UNHCR၊ UNDP ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရသည္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသုိ႔ ထြက္ေျပးသြားေသာ ဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္လာႏိုင္ရန္ အားေပးေထာက္ကူသည့္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာ (MoU) တစ္ခုကို လက္မွတ္ေရး ထိုးခဲ့ပါသည္။ MoU အရ UNHCR ႏွင့္ UNDP တို႔ ပူးေပါင္း၍ ေနရာေပါင္း ၆၀ ခန္႔ရွိ လူေပါင္း ၁,၄၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ဦးတည္အုပ္စုေဆြးေႏြးပြဲေပါင္း ၁၂၀ ကို ျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ပဋိပကၡအတြင္းရွိ ကေလးမ်ားအတြက္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥဗာဂ်ီးနီးယားဂမ္ဘာ၊ ပဋိပကၡအတြင္း အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား အၾကမ္းဖက္မႈဆိုင္ရာ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ အထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥပရာမီလာပက္တန္၊ UNICEF အမႈေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဟန္နရီရက္တာ အိတ္ခ်္ ဖိုး၊ IOM ၏ ညႊန္ၾကားေရးမႈးခ်ဳပ္ မစၥတာ ဝီလ်ံေလစီဆြင္း၊ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး ဒုတိယညိႇႏိႈင္းေရးမွဴး အာဆူလာျမဴလာႏွင့္ အျခားေသာ UN အရာရွိမ်ား၏ ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးစဥ္ မ်ားအတြက္လည္း ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ၾကပါသည္။ ထိုခရီးစဥ္မ်ားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ UN ဝန္ထမ္းအမ်ားအျပားထံမွ ႏိုင္ငံေရး၊ ေထာက္ပံ့ျဖည့္ဆည္းေရး၊ အစီအစဥ္ပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ မီဒီယာဆိုင္ရာ ပံ့ပိုးကူညီမႈမ်ား လိုအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထိုခရီးစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ရရွိခဲ့ရာ ဥပမာတစ္ခုမွာ ကုလသမဂၢႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရၾကား ပဋိပကၡအတြင္း လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ တားဆီးကာကြယ္ေရးႏွင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး ပူးတြဲေၾကညာခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လတာကာလအတြင္းတြင္ UN သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ လူ႕အခြင့္အေရးအေျခအေနမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းသည္ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္ ၈၆ ခုကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ပါသည္။ ထိုထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားထဲမွ ၂၀ ေက်ာ္အား UN ဌာေနအဖဲြ႕မွ ထုတ္ျပန္ျခင္း သို႔မဟုတ္ ထုတ္ျပန္ႏိုင္ရန္ ကူညီပံ့ပိုးေပးခဲ့ျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

လြန္ခဲ့ေသာ ၁၂ လတာကာလအတြင္း ကၽြန္ေတာ္တို႔ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ေသာ ရလဒ္အခ်ိဳ႕ကို ေအာက္ပါအတိုင္း ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္ –

 • UNFPA သည္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ စံုတြဲေပါင္း သန္းတစ္ဝက္နီးပါးခန္႕အတြက္ သားဆက္ျခားေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ မိသားစုစီမံကိန္း ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

 

 • ေမြးစာရင္းမွတ္ပံုတင္ျခင္းသည္ ကေလးမ်ား၏ ပထမဆံုးေသာအခြင့္အေရးျဖစ္ၿပီး က်န္းမာေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈကဲ့သို႔ေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို လက္လွမ္းမီရရွိေရးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္တစ္ရပ္ ျဖစ္ရာ UNICEF သည္ အသက္ ၁၀ ႏွစ္ေအာက္ ကေလးေပါင္း ၁၃၀,၀၀၀ အား ေမြးစာရင္းမ်ား ရရွိေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးေပး ခဲ့ပါသည္။
 • UNOPS သည္ တီဘီ၊ ငွက္ဖ်ားႏွင့္ AIDS ေရာဂါတို႔ကို ကုသရန္အတြက္ အေျခခံ ေဆးဝါးမ်ား၊ ေရေဘးဒဏ္သင့္ ျပည္သူမ်ားအား ၎တို႔၏ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈ လုပ္ငန္းမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ရန္ႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ပိုမိုျမင့္မားလာေစရန္ အေထာက္အကူျပဳမည့္ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ကိရိယာမ်ား စုစုေပါင္း အေမရိကန္ေဒၚလာ ၉၈ သန္းဖိုးအား ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအတြက္ အမ်ားျပည္သူဆိုင္ရာ ဝယ္ယူမႈ (public procurement) လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားျဖင့္ ဝယ္ယူေပးခဲ့ပါသည္။
 • UN-Habitat ႏွင့္ UN Environment တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရအား ျမန္မာႏိုင္ငံရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈမူဝါဒ၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရမွ အတည္ျပဳေပးခဲ့သည့္ က႑နယ္ပယ္ ၆ ခုအတြက္ မူဝါဒႏွင့္ ပင္မစီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ ႏိုင္ေအာင္ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။
 • ILO သည္ အစိုးရ၊ အလုပ္ရွင္ႏွင့္ အလုပ္သမား သံုးဦးသံုးဖလွယ္အား ပံ့ပိုးကူညီေပးသည့္ ၎၏ ပထမဆံုးေသာ သင့္တင့္ေသာအလုပ္အကိုင္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ (Decent Work Country Program) ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ၿပီး လႊတ္ေတာ္မွ လုပ္ငန္းခြင္ေဘးအႏၱရာယ္ကင္းရွင္းေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးဥပေဒကို အတည္ျပဳ ျပ႒ာန္းခဲ့ပါသည္။
 • IOM သည္ ေဘးကင္းလံုျခံဳ၍ အက်ိဳးရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကို အားေပးျမႇင့္တင္ရန္၊ ထိခိုက္လြယ္ေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ႏွင့္ ေဘးကင္းလံုျခံဳမႈမရွိေသာ ေရႊ႕ေျပာင္းသြားလာမႈကို တားဆီးကာကြယ္ရန္အတြက္ အဓိက်ေသာ အက်ိဳးသက္ဆိုင္သူမ်ားႏွင့္ အနီးကပ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သလို ေရႊ႕ေျပာင္းလုပ္သားမ်ား၏ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ ထိခိုက္ဆံုးရံႈးႏိုင္ေျခ ေလွ်ာ့ခ်ေရး ပံ့ပိုးကူညီမႈ မ်ားမွတစ္ဆင့္ ရပ္ရြာလူထု၏ ေဘးအႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း ျမင့္မားလာေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

 

 • MIMU သည္ ေျမပံုေပါင္း ၅၉၇ ပံု ထုတ္ေပးခဲ့ၿပီး လူေပါင္း ၃၀၀ အတြက္ နည္းပညာသင္တန္းမ်ား ေပးခဲ့ပါသည္။ ၎ဌာနမွ Web products မ်ားအား အႀကိမ္ေပါင္း ၇၀,၀၀၀ ေက်ာ္ download လုပ္ျခင္းခံရပါသည္။

 

 • OCHA သည္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈျဖင့္ တံု႔ျပန္ေဆာင္ရြက္ေရး စီမံကိန္း ေရးဆြဲမႈ၊ အရင္းအျမစ္မ်ား ေဆာ္ၾသစည္းရံုးမႈ၊ ကခ်င္၊ ရွမ္းႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ ေနရပ္စြန္႕ခြာကာ စခန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ စခန္းႏွင့္တူေသာ အေျခအေနမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနရေသာ အမ်ိဳးသမီး၊ ကေလးႏွင့္ မသန္စြမ္းသူေပါင္း ၂၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အပါအဝင္ လူေပါင္းတစ္သန္းနီးပါးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား အေျခခံေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ အကူအညီမ်ားႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ားကို ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေပးခဲ့ ပါသည္။
 • UNODC မွ ေတာင္သူမ်ားအား ဘိန္းအစား ေကာ္ဖီအစားထိုးစိုက္ပ်ိဳးရန္ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ ယခုအခါ ရွမ္းျပည္နယ္မွ အရည္အေသြးျမင့္ ေကာ္ဖီမ်ားကို ျပင္သစ္ႏိုင္ငံရွိ အေကာင္းဆံုးစတိုးဆိုင္မ်ား ေရာင္းခ်ေနၿပီ ျဖစ္သည္။
 • UNDP ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ေရႀကီးေရလွ်ံႏွင့္ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ခဲ့ေသာ လူေပါင္း ၁၇,၀၀၀ ေက်ာ္သည္ ၎တို႔ေဒသရွိ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္ထူေထာင္ေရးအတြက္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္း မ်ားၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားမွတစ္ဆင့္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္း၊ ေစ်းကြက္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို  ပိုမို လက္လွမ္းမီ ရရွိခဲ့ၾကပါသည္။
 • UNESCO ၏ ယဥ္ေက်းမႈအေမြအႏွစ္ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားေၾကာင့္ ပုဂံရွိ ငလ်င္ဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေသာ သမိုင္းဝင္အေဆာက္အအံုေပါင္း ၃၈၉ ခုအား စစ္ေဆးမႈႏွင့္ ျပဳျပင္မႈမ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။

 

 • UN Women သည္ ျပည္နယ္ ၅ ခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ေပါင္း ၃၈ ခုတြင္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသႏၱရအစိုးရမ်ား၊ DSW၊ အမ်ိဳး သမီးေကာ္မတီမ်ား၊ CSO မ်ားႏွင့္ လက္တြဲကာ ပစ္ပယ္ခံရေသာ၊ ပဋိပကၡဒဏ္သင့္ေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ထဲမွ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအတြက္ အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းမႈလုပ္ငန္းမ်ား အာမခံခ်က္ရွိေရးႏွင့္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ ေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား တိုးတက္ရရွိေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင့္ ေဘးအႏၱရာယ္ရင္ဆိုင္တံု႔ျပန္ႏိုင္စြမ္း တည္ေဆာက္ရာ တြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေအာင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားအား စြမ္းပကားျမႇင့္တင္ေရး၊ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားမွ တန္းတူညီမွ် အက်ိဳးခံစားခြင့္ ရရွိေရး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
 • UNHCR ႏွင့္ ၎၏ မိတ္ဖက္အဖဲြ႕စည္းမ်ားသည္ IDP စခန္းေပါင္း ၁၅၆ ခုအတြက္ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈႏွင့္ အမိုးအကာဆိုင္ရာ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ား ေပးခဲ့ၿပီး မိသားစုေပါင္း ၁၈,၃၀၁ စုအတြက္ အဓိကက်သည့္ ကယ္ဆယ္ေရး ပစၥည္းမ်ား ေဝငွေပးကာ သီးျခားလုိအပ္ခ်က္မ်ားရွိသည့္ ေနရပ္စြန္႕ခြာေရႊ႕ေျပာင္းရသူေပါင္း ၃,၉၉၄ ဦးအတြက္ ကူညီပံ့ပိုးခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ UNHCR သည္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံသုိ႔ ဒုကၡသည္ေပါင္း ၅၆၅ ဦး ေနရပ္ျပန္ႏိုင္ရန္အတြက္ ျမန္မာႏိုင္ငံအစိုးရ၊ ထိုင္းႏိုင္ငံအစိုးရတို႔ႏွင့့္အတူ လက္တြဲေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။
 • WFP သည္ အေရးေပၚကယ္ဆယ္ေရး စားနပ္ရိကၡာေထာက္ပံ့မႈမ်ား၊ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ အာဟာရေကၽြးေမြးေရး အစီအစဥ္မ်ား၊ ရပ္ရြာအေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္ေပးေရး အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ အာဟာရအစီအစဥ္မ်ား မွတစ္ဆင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝွမ္းရွိ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈ အနည္းပါးဆံုးေသာ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားမွ လူေပါင္း ၁ သန္းနီးပါးအတြက္ အကူအညီမ်ား ပံ့ပိုးေထာက္ပံ့ခဲ့ပါသည္။

အထက္ေဖာ္ျပပါ ရလဒ္မ်ားအားလံုးသည္ ခက္ခဲေသာ အေျခအေနမ်ားၾကားမွ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ခဲ့သည့္ အေရးပါေသာ ရလဒ္မ်ား ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနသည့္ မ႑ိဳင္မ်ားျဖစ္ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ လူ႕အခြင့္အေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ ဟူေသာ မ႑ိဳင္တစ္ခုခ်င္းစီေအာင္တြင္ ေဆာင္ရြက္ရမည့္ လုပ္ငန္းေပါင္းမ်ားစြာ ရွိေနပါေသးသည္။ အထူးသျဖင့္ ထိုမ႑ိဳင္သံုးခုအား အျပန္အလွန္ဆက္ႏႊယ္ ခ်ိတ္ဆက္ကာ ေဆာင္ရြက္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံအတြက္ UN ၏ ကူညီပံ့ပိုးမႈမ်ားတြင္ အခရာက်ေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဖံြ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ကုလသမဂၢအကူအညီမူေဘာင္ (UNDAF) ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆက္လက္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးသြားမည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၂၀၂၀ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္မည့္ ဝင္ေပါက္မ်ားကိုလည္း ရွာေဖြသြား မည္ျဖစ္သည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ မဟာဗ်ဴဟာက်ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မူေဘာင္မ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ေရးဆြဲသြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔ျပင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ UN အဖဲြ႕အစည္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ အျခားေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားကို ေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ ရွိပါသည္။

မိတ္ေဆြမ်ား၊ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားအားလံုး၏ ကၽြမ္းက်င္မႈ၊ အားထုတ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္အတူ ကုလသမဂၢအဖဲြ႕သည္ ႏွစ္သစ္တြင္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားအတြက္ တြန္းအားေပးလုပ္ေဆာင္ႏိုင္သည့္ အဖဲြ႕အစည္းတစ္ခုအျဖစ္ ဆက္လက္ရွိေနလိမ့္မည္ဟု ကၽြန္ေတာ္ ယံုၾကည္ပါသည္။ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖံြ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ပန္းတိုင္မ်ားႏွင့္ UNDAF တို႔က ကၽြန္ေတာ္တို႔အား ဆက္လက္လမ္းညႊန္မႈ ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲျဖစ္သည့္ UN ဖံြ႕ၿဖိဳးမႈစနစ္၏ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကလည္း ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ အစပ္အဟပ္မိမိ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မႈ၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ျပည့္ဝမႈႏွင့္ ထိေရာက္မႈတို႔ အားေကာင္းေအာင္ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ျပည္သူမ်ား အားလံုးအတြက္ ေရရွည္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည့္ အနာဂတ္တစ္ခု တည္ေဆာက္ရာတြင္ UN သည္ ယံုၾကည္အားထားရေသာ မိတ္ဖက္တစ္ဦး အျဖစ္ အခိုင္အမာ ရပ္တည္ႏိုင္ေစမည္ျဖစ္ပါသည္။

ေက်းဇူးတင္ပါသည္။ ေပ်ာ္ရႊင္ေသာႏွစ္သစ္ ျဖစ္ေစေၾကာင္း ဆုမြန္္ေကာင္းေတာင္းအပ္ပါသည္။

ကႏု