၂၀၁၉ ခုႏွစ္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လိင္တူခ်င္း ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကဲ့သို႔ျပဳမူေနထိုင္ျခင္းမ်ားအား             မုန္းတီးျခင္းကိုဆန္႔က်င္ေသာေန႔ သဝဏ္လႊာ

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၇) ရက္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ကုလသမဂၢအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ မတူကြဲျပားျခင္းႏွင့္ LGBTI* တို႔၏ ပါဝင္မႈကို အားေပးသည့္အေနျဖင့္  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လိင္တူခ်င္း ခ်စ္ျခင္းႏွင့္ ဆန္႔က်င္ဖက္လိင္ကဲ့သို႔ ျပဳမူေနထိုင္ျခင္းမ်ားအား မုန္းတီးျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေသာေန႔တြင္ သက္တန္႔ေရာင္အလံကို ဂုဏ္ယူစြာ လႊင့္တင္ပါသည္။

ဤေန႔သည္ ၁၉၉၀ ခုႏွစ္ ေမလ (၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႔မွ လိင္တူဆက္ဆံျခင္းကို စိတ္ေရာဂါအျဖစ္ မသတ္မွတ္ေတာ့ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္ကို အထိမ္းအမွတ္ျပဳျခင္းျဖစ္သည္။

ကမၻာတစ္ဝွမ္းတြင္ အားရဖြယ္ တိုးတက္မႈရွိေနသည္ကို ေတြ႔ရေသာ္လည္း ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ ႏုိင္ငံမ်ားစြာတို႔တြင္မူ LGBTI မ်ားသည္ ခဲြျခားဆက္ဆံမႈႏွင့္  ဖယ္ၾကဥ္ျခင္းကို ခံစားေနရပါသည္။

အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာအလုပ္သမားအဖြဲ႔ ႏွင့္ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာဘ႑ာေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း တို႔၏ မၾကာေသးမီက ေလ့လာခ်က္မ်ားအရ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းခြင္မ်ား၌ ေနာက္ေျပာင္က်ီစယ္ျခင္း၊ ႏိုင္ထက္စီးနင္းျပဳျခင္းႏွင့္ လိင္ပိုင္းဆုိင္ရာေႏွာက္ယွက္မႈမ်ားကို မၾကာခဏ ျဖစ္ပြားေနသည္ဟု ဆိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲလာသည္ႏွင့္အမွ် ဤအမူအက်င့္မ်ားမွာလည္း ေျပာင္းလဲရန္ လုိအပ္ပါသည္။  လူတို႔သည္ မိမိ၏ ပကတိအရွိကို အရွိအတို္င္း ေနခြင့္ရွိၿပီး၊ မိမိခ်စ္ျခင္းေမတၱာရွိေနသူႏွင့္ ေမတၱာမွ်ပိုင္ခြင့္ ရွိရပါမည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စဥ္ဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္တြင္ “အလုပ္ခြင္အႏၱရာယ္ကင္းစင္ေရး၊ ပါဝင္မႈႏွင့္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ ပံုစံအားလံုုးဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ အကာအကြယ္မ်ား ခ်မွတ္ေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ အေရးႀကီးသည့္ ကတိကဝတ္ ျပဳထားပါသည္။

ဤကတိကဝတ္ကို ကုလသမဂၢမွလည္း ခံယူထားၿပီး လူတိုင္း လြတ္လပ္စြာ တူညီေသာ ဂုဏ္သိကၡာႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရွိသည့္ပတ္ဝန္းက်င္တည္ေဆာက္ႏုိ္င္ရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ပ့ံပိုးကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။

ကုသလမဂၢသည္ LGBTI အသိုင္းအဝန္း၏ ရပိုင္ခြင့္ဘက္မွ ရပ္တည္သြားမည္ဟု ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမႈးခ်ဳပ္ Antonio Guterres က ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

မည္သူမဆို ေႏွာက္ယွက္ေစာ္ကားျခင္းမွ အကာအကြယ္ရႏိုင္ရန္ မတူကြဲျပားျခင္းကို ျပဳစုပ်ိဳးေထာင္ရန္ အားလံုးအတူ လက္တြဲ ေဆာင္ရြက္ၾကပါစို႔။

_____________

*

L= lesbian = အမ်ိဳးသမီးခ်င္းႏွစ္သက္ေသာသူ / လိင္တူခ်စ္သူ

G = gay = အမ်ိဳးသားခ်င္းႏွစ္သက္သူ / လိင္တူခ်စ္သူ

B = bisexual = လိင္တူလိင္ကြဲ ႏွစ္မ်ိဳးလုံးႏွစ္သက္သူ /

T = transgender = ဆန္႔က်င္ဘက္လိင္ကဲ့သို႔ေျပာင္းလဲဝတ္ဆင္ ေနထိုင္သူမ်ား

I = intersex = က်ားမလိင္အဂၤါႏွစ္မ်ိဳးလုံးရိွသူ