ကုသလမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Christine Schraner-Burgener ၏ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ခရီးစဥ္အၿပီး သတင္းမီဒီယာသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ

Zawgyi font (Unicode below)

ကုသလမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ရံုးကိုယ္စား ထုတ္ေဝသည္။

ကုသလမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္ Christine Schraner-Burgener ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ ခရီးစဥ္အၿပီး သတင္းမီဒီယာသို႔ အေၾကာင္းၾကားစာ

 ေနျပည္ေတာ္။ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၁၈ ရက္ေန႔။

 ကုသလမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၏ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ အထူးကိုယ္စားလွယ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ဇူလိုင္လ ၉ ရက္ေန႔မွ ၁၈ ရက္ေန႔အထိ သြားေရာက္ခဲ့သည္။ သူမသည္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ေတြးေခၚေမွ်ာ္ျမင္ေရးအဖြဲ႕မ်ား (think-tanks)၊ ထင္ရွားေက်ာ္ၾကားေသာပုဂၢိဳလ္မ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ ကုလသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ သံတမန္တို႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီအေထာက္အပံ့ ေပးေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း (UEHRD)ႏွင့္ ယခင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္ အဖြဲ႔ဝင္မ်ားတို႔ႏွင့္ပါ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ သူမသည္ ေျမပံုၿမိဳ႕ႏွင့္ စစ္ေတြၿမိဳ႕တို႔ကို သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး၊ ရခုိုင္ႏွင့္ မြတ္စလင္ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္း ႏွစ္ခုစလံုးမွ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ေနထုိင္ရာစခန္းမ်ားသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္အျပင္၊ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေသာ ရခို္င္လူမ်ဳိးမ်ားကိုလည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။  ထုိ႔အျပင္ သူမသည္ အရပ္ဖက္ အဖြ႔ဲအစည္း မ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္အဖြဲ႔ဝင္မ်ားႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္လည္း ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ သူမသည္ အစိုးရမဟုတ္ေသာအဖြဲ႔အစည္းမ်ား၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕အေျခစိုက္ေသာ ကုသမဂၢ အဖြဲ႔အစည္းမ်ား၏ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရး ႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ပညာေရး ဝန္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီး၊ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံရံုး ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ၊ အျပည္ျပည္ဆို္င္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္ႏွင့္ တပ္မေတာ္မွ ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး စိုးဝင္းအပါအဝင္ အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ သည္။  သူမသည္ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးအေထာက္အကူျပဳ ေကာ္မတီ ဥကၠ႒၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးေအးသာေအာင္ႏွင့္ ေကာ္မတီဝင္မ်ား၊ အမ်ဳိးသား လႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ျပည္သူတို႔၏တိုင္ၾကားစာဆိုင္ရာ ေကာ္မတီမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာသူစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရး မဟာဗ်ဴဟာေရးဆြဲျခင္းကို အၿပီးသတ္ၿပီး၊  ျဖန္႔ခ်ီရန္ အဆင္သင့္ ရွိေနျခင္းကို သူမက ႀကိဳဆိုပါသည္။ သို႔ေသာ္၊ ဥပမာအားျဖင့္ ေျမပံုၿမိဳ႕တြင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္း မွာ ႏိုင္ငံသားအျဖစ္ ခံယူထားေသာ္လည္း ၎တို႔၏ သြားလာလႈပ္ရွားမႈ လြတ္လပ္ခြင့္ကို အလြန္ ကန္႔သတ္ ထားသျဖင့္ သူမက စိတ္ပ်က္မိပါသည္။ သူမ၏ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားတြင္ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ လူမႈ အသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအတြင္းႏွင့္ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား ခြဲျခားမႈမ်ား ပါဝင္ပါသည္။  ယင္းကိစၥရပ္မ်ား ကို ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားၾကရန္ သူမက အႀကိမ္ႀကိမ္ အေလးထား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း စီးပြားေရး၊ လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးနယ္ပယ္ အသီးသီးမွ အမ်ဳိးသမီး ၄၀ ေက်ာ္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့ရာတြင္ နယ္ပယ္စံုမွ အမ်ဳိးသမီးမ်ားႏွင့္ အေတြ႔အႀကံဳဖလွယ္ၿပီး၊ တူညီမႈမ်ားရွိသကဲ့သို႔  ကြဲျပားသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ားရွိေနျခင္းကို သိရွိခြင့္ ရခဲ့ျခင္းကို ႀကိဳဆိုပါသည္။  ထုိကဲ့သို႔ ေတြ႔ဆံုမႈမ်ားကို ထပ္မံ စီစဥ္ျခင္း၊  လူမႈအသိုင္းအဝိုင္းမ်ား ေတြ႔ဆံုထိေတြ႔ျခင္းတို႔ျဖင့္ ခိုင္မာမႈမရွိေသာ ယံုၾကည္မႈကို ျပဳျပင္ ေစႏိုင္သည္။  အခ်ဳိ႕ အသို္င္းအဝိုင္းမ်ားအၾကား ကူးလူးဆက္ဆံမႈမွာ တျဖည္းျဖည္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေန သည္ကို ၾကားသိရသျဖင့္ ထုိကဲ့သို႔ ဆက္လက္လုပ္ေဆာင္သြားရန္ သူမက အားေပးပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္း ပိုမို သဟဇာတျဖစ္ေသာ အတူတကြေနထိုင္မႈကို ဦးတည္ရန္လည္ေကာင္း၊  ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားႏွင့္ ဒုကၡသည္မ်ား လံုၿခံဳစြာ၊ သိကၡာရွိစြာ မိိမိတို႔ေရြးခ်ယ္ထားေသာ ေနရပ္မ်ားသို႔ မိမိဆႏၵအေလ်ာက္ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိလာႏိုင္ေရးကို ဦးတည္ေသာအားျဖင့္လည္းေကာင္း၊ အထူး ကိုယ္စားလွယ္၏ ခရီးစဥ္၌ အမ်ဳိးသမီးေရးရာဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ပညာေရး လက္လွမ္းမီႏိုင္ေရး ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ယံုၾကည္မႈတည္ေဆာက္ေရးကိစၥရပ္မ်ားကို အေရးေပးခဲ့သည္။

ေနျပည္ေတာ္တြင္ သူမသည္ အဆင့္တူပုဂၢိဳလ္ေပါင္းစံုႏွင့္ ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။ နယူးေယာက္ၿမိဳ႕ရွိ ကုလသမဂၢအေထြေထြညီလာခံႏွင့္ လံုုၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ သူမ၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား ကို ေနျပည္ေတာ္တြင္ ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့သည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္တြင္းရွိ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ေက်ာင္းသားမ်ား တကၠသိုလ္ပညာရရွိႏိုင္ေရးကိုလည္းေကာင္း၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင့္တပ္မေတာ္ အၾကား အပစ္အခတ္ရပ္ဆဲေရးကို စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆြးေႏြးရန္ လိုအပ္ျခင္းကိုလည္းေကာင္းေဆြးေႏြးခဲ့သည္။  ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္သူမ်ားမွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဥပေဒမ်ားကို လိုက္နာရန္ အေရးႀကီးေၾကာင္းကို သူမက အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။ သူမအေနႏွင့္ ႏွစ္ျခမ္းကြဲေနေသာ အယူအဆမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာေနသည္ကို ခံစားေနရသျဖင့္၊ သက္ဆို္င္ေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ၊ ေဒသခံ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအျပင္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံတြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ ဒုကၡသည္မ်ားအၾကားလည္းေကာင္း၊ အခ်င္းခ်င္း၌လည္းေကာင္း ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးဖို႔လိုအပ္ေၾကာင္း အေလးအနက္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံသို႔ ဒုကၡသည္မ်ား အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ထြက္ခြာေစခဲ့သည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ဒုတိယ ႏွစ္ပတ္လည္အႀကိဳတြင္ အျပဳသေဘာဆက္ဆံျခင္းႏွင့္ လူထုအားလံုးကိုလက္ကမ္းေပးၾကရန္ ေတာင္းဆို လိုက္ပါသည္။ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈမ်ား၊ အမုန္းစကားမ်ားႏွင့္ ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရး ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အသံုးခ်ျခင္းမ်ားကို အစိုးရအေနႏွင့္လည္း ျပင္းထန္စြာ ဆန္႔က်င္ရန္ တိုက္တြန္းလိုက္ပါသည္။

Unicode font

ကုသလမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်ရုံးကိုယ်စား ထုတ်ဝေသည်။

ကုသလမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ် Christine Schraner-Burgener ၏ မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၈ ရက်နေ့အထိ ခရီးစဉ်အပြီး သတင်းမီဒီယာသို့ အကြောင်းကြားစာ

နေပြည်တော်။ ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၁၈ ရက်နေ့။

ကုသလမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်၏ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ အထူးကိုယ်စားလှယ်သည် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ဇူလိုင်လ ၉ ရက်နေ့မှ ၁၈ ရက်နေ့အထိ သွားရောက်ခဲ့သည်။ သူမသည် ရန်ကုန်မြို့တွင် အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ တွေးခေါ်မျှော်မြင်ရေးအဖွဲ့များ (think-tanks)၊ ထင်ရှားကျော်ကြားသောပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အစိုးရမဟုတ်သော အဖွဲ့အစည်းများ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် သံတမန်တို့နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ဘာသာရေးခေါင်းဆောင်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်း လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီအထောက်အပံ့ ပေးရေး၊ ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ ဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်း (UEHRD)နှင့် ယခင် ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာ အကြံပေး ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင်များတို့နှင့်ပါ တွေ့ဆုံခဲ့သည်။

ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် သူမသည် မြေပုံမြို့နှင့် စစ်တွေမြို့တို့ကို သွားရောက်ခဲ့ပြီး၊ ရခိုင်နှင့် မွတ်စလင် လူမှု အသိုင်းအဝိုင်း နှစ်ခုစလုံးမှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများ နေထိုင်ရာစခန်းများသို့ သွားရောက်ခဲ့သည့်အပြင်၊ ပြန်လည် နေရာချထားသော ရခိုင်လူမျိုးများကိုလည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။  ထို့အပြင် သူမသည် အရပ်ဖက် အဖွ့ဲအစည်း များမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ လွှတ်တော်အဖွဲ့ဝင်များနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရနှင့်လည်း တွေ့ဆုံခဲ့သည်။ သူမသည် အစိုးရမဟုတ်သောအဖွဲ့အစည်းများ၊ စစ်တွေမြို့အခြေစိုက်သော ကုသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများ၏ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့သည်။

နေပြည်တော်တွင် နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ လူမှုဝန်ထမ်း ကယ်ဆယ်ရေး နှင့် ပြန်လည်နေရာချထားရေး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေး၊ အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အား ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ ပညာရေး ဝန်ကြီး ဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဒေါက်တာ မျိုးသိမ်းကြီး၊ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံရုံး ဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး ဦးကျော်တင့်ဆွေ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးကျော်တင်နှင့် တပ်မတော်မှ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး စိုးဝင်းအပါအဝင် အစိုးရအရာရှိများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ သည်။  သူမသည် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးအထောက်အကူပြု ကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဦးအေးသာအောင်နှင့် ကော်မတီဝင်များ၊ အမျိုးသား လွှတ်တော်နှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော်၏ ပြည်သူတို့၏တိုင်ကြားစာဆိုင်ရာ ကော်မတီများနှင့် တွေ့ဆုံခဲ့သည်။

နေရပ်စွန့်ခွာသူစခန်းများ ပိတ်သိမ်းရေး မဟာဗျူဟာရေးဆွဲခြင်းကို အပြီးသတ်ပြီး၊  ဖြန့်ချီရန် အဆင်သင့် ရှိနေခြင်းကို သူမက ကြိုဆိုပါသည်။ သို့သော်၊ ဥပမာအားဖြင့် မြေပုံမြို့တွင် နေရပ်စွန့်ခွာသူ ၈၀ ရာခိုင်နှုန်း မှာ နိုင်ငံသားအဖြစ် ခံယူထားသော်လည်း ၎င်းတို့၏ သွားလာလှုပ်ရှားမှု လွတ်လပ်ခွင့်ကို အလွန် ကန့်သတ် ထားသဖြင့် သူမက စိတ်ပျက်မိပါသည်။ သူမ၏ ဆွေးနွေးမှုများတွင် လုံခြုံရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် လူမှု အသိုင်းအဝိုင်းများအတွင်းနှင့် လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ခွဲခြားမှုများ ပါဝင်ပါသည်။  ယင်းကိစ္စရပ်များ ကို ဖြေရှင်းကျော်လွှားကြရန် သူမက အကြိမ်ကြိမ် အလေးထား ပြောကြားခဲ့သည်။

ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်း စီးပွားရေး၊ လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် နိုင်ငံရေးနယ်ပယ် အသီးသီးမှ အမျိုးသမီး ၄၀ ကျော်နှင့် တွေ့ဆုံခဲ့ရာတွင် နယ်ပယ်စုံမှ အမျိုးသမီးများနှင့် အတွေ့အကြုံဖလှယ်ပြီး၊ တူညီမှုများရှိသကဲ့သို့  ကွဲပြားသည့် အတွေ့အကြုံများရှိနေခြင်းကို သိရှိခွင့် ရခဲ့ခြင်းကို ကြိုဆိုပါသည်။  ထိုကဲ့သို့ တွေ့ဆုံမှုများကို ထပ်မံ စီစဉ်ခြင်း၊  လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းများ တွေ့ဆုံထိတွေ့ခြင်းတို့ဖြင့် ခိုင်မာမှုမရှိသော ယုံကြည်မှုကို ပြုပြင် စေနိုင်သည်။  အချို့ အသိုင်းအဝိုင်းများအကြား ကူးလူးဆက်ဆံမှုမှာ တဖြည်းဖြည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲနေ သည်ကို ကြားသိရသဖြင့် ထိုကဲ့သို့ ဆက်လက်လုပ်ဆောင်သွားရန် သူမက အားပေးပါသည်။

မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပိုမို သဟဇာတဖြစ်သော အတူတကွနေထိုင်မှုကို ဦးတည်ရန်လည်ကောင်း၊  နေရပ်စွန့်ခွာသူများနှင့် ဒုက္ခသည်များ လုံခြုံစွာ၊ သိက္ခာရှိစွာ မိမိတို့ရွေးချယ်ထားသော နေရပ်များသို့ မိမိဆန္ဒအလျောက် ပြန်လည် ရောက်ရှိလာနိုင်ရေးကို ဦးတည်သောအားဖြင့်လည်းကောင်း၊ အထူး ကိုယ်စားလှယ်၏ ခရီးစဉ်၌ အမျိုးသမီးရေးရာဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ၊ ပညာရေး လက်လှမ်းမီနိုင်ရေး ကိစ္စရပ်များနှင့် ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ရေးကိစ္စရပ်များကို အရေးပေးခဲ့သည်။

နေပြည်တော်တွင် သူမသည် အဆင့်တူပုဂ္ဂိုလ်ပေါင်းစုံနှင့် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ ဆွေးနွေးခဲ့သည်။ နယူးယောက်မြို့ရှိ ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေညီလာခံနှင့် လုံခြုံရေးကောင်စီတွင် သူမ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များ ကို နေပြည်တော်တွင် ရှင်းလင်းတင်ပြခဲ့သည်။

ရခိုင်ပြည်နယ်တွင်းရှိ ဆင်းရဲနွမ်းပါးသော ကျောင်းသားများ တက္ကသိုလ်ပညာရရှိနိုင်ရေးကိုလည်းကောင်း၊ တပ်မတော်နှင့် ရက္ခိုင့်တပ်မတော် အကြား အပစ်အခတ်ရပ်ဆဲရေးကို စဉ်ဆက်မပြတ်ဆွေးနွေးရန် လိုအပ်ခြင်းကိုလည်းကောင်းဆွေးနွေးခဲ့သည်။  ပဋိပက္ခတွင်ပါဝင်သူများမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူသားချင်းစာနာမှုဥပဒေများကို လိုက်နာရန် အရေးကြီးကြောင်းကို သူမက အလေးပေးပြောကြားခဲ့သည်။ သူမအနေနှင့် နှစ်ခြမ်းကွဲနေသော အယူအဆများ ပိုမိုများပြားလာနေသည်ကို ခံစားနေရသဖြင့်၊ သက်ဆိုင်နေသည့် ပြည်ထောင်စုအစိုးရ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ၊ ဒေသခံ နိုင်ငံရေးပါတီများ၊ အရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းများအပြင် နေရပ်စွန့်ခွာသူများနှင့် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွင် ရောက်ရှိနေသော ဒုက္ခသည်များအကြားလည်းကောင်း၊ အချင်းချင်း၌လည်းကောင်း တွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်ကြောင်း အလေးအနက်ပြောကြားခဲ့သည်။

ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသို့ ဒုက္ခသည်များ အစုလိုက်အပြုံလိုက် ထွက်ခွာစေခဲ့သည့် ဖြစ်စဉ်များ၏ ဒုတိယ နှစ်ပတ်လည်အကြိုတွင် အပြုသဘောဆက်ဆံခြင်းနှင့် လူထုအားလုံးကိုလက်ကမ်းပေးကြရန် တောင်းဆို လိုက်ပါသည်။ ခွဲခြားဆက်ဆံမှုများ၊ အမုန်းစကားများနှင့် ဘာသာရေးကို နိုင်ငံရေး ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အသုံးချခြင်းများကို အစိုးရအနေနှင့်လည်း ပြင်းထန်စွာ ဆန့်ကျင်ရန် တိုက်တွန်းလိုက်ပါသည်။