Statement by the Resident and Humanitarian Coordinator, a.i., Knut Ostby (English version below)

Office of the Resident and Humanitarian Coordinator, Republic of the Union of Myanmar

ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ယာယီ ကုလသမဂၢဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေရးရာညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး

ခႏြတ္ေအာ့ဒ္စဘီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္

(ရန္ကုန္၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္) ။ ။ ယေန႔ကို ကမၻာ့လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာေန႔ အျဖစ္သတ္မွတ္ထားၿပီး ပဋိပကၡမ်ားတြင္ ပိတ္မိေနသူမ်ားအား ကယ္တင္ရန္ ႏွင့္ ၎တို႕၏ဘ၀မ်ား ပိုမို တိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ မၾကာခဏ မိမိအသက္ကိုရင္း၍ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ လူသားခ်င္း စာနာမႈလုပ္ေဆာင္သူမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသည္႕ႏွစ္ပတ္လည္ေန႔လည္းျဖစ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာတြင္ သဘာဝေဘးေၾကာင့္ျဖစ္ေစ၊ လက္္နက္ကိုင္ပဋိပကၡေၾကာင့္ျဖစ္ေစ အကူအညီလိုအပ္ေနသူ မ်ားကိုအစားအစာ၊ ေရ၊ က်န္းမာေရးဝန္ေဆာင္မႈနဲ႔ အျခားအေရးပါေသာ အေထာက္အပံ့မ်ား ပ့ံပိုးကူညီေနေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ေဆာင္သူအင္အား၏ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ရွိ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကုိ ယခုႏွစ္တြင္ အထူးဂုဏ္ျပဳ လိုပါသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ အဆံုးမရွိေသာ အလားအလာေကာင္းမ်ား၊ အလ်င္အျမန္ေျပာင္းလဲေနမႈမ်ားႏွင့္ ႀကံဳေတြ႔ေန ရၿပီး ရႈပ္ေထြးေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အခက္အခဲမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္ ရင္ဆိုင္ ေတြ႕ႀကံဳေနရပါသည္။ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈေၾကာင့္ မၾကာခဏျဖစ္ေပၚေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းမ်ား၊ အပ်က္အစီး မ်ားျပားေ သာ ေရႀကီးမႈမ်ား၊ ငလ်င္ျပတ္ေရြ႕တေလွ်ာက္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား တည္ရွိေနျခင္းစသည့္ အခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ သည္ ကမၻာေပၚ တြင္ သဘာဝေဘးထိခိုက္ခံစားရႏိုင္ေျခအမ်ားဆံုးႏိုင္ငံမ်ားထဲမွ တစ္ႏိုင္ငံအျဖစ္ရွိေနပါသည္။

လြတ္လပ္ေရးရၿပီးသည္႕အခ်ိန္မွစတင္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏အခ်ဳိ႕ေနရာေဒသမ်ားတြင္ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡ မ်ားႏွင့္ ေတာက္ေလွ်ာက္နီးပါးၾကံဳေတြ႔ေနခဲ့ရၿပီး ကခ်င္၊ ရွမ္း၊ ရခိုင္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာ ေနရပ္ေရႊ႕ေျပာင္းရသူ ျပည္သူအနည္းဆံုး ႏွစ္သိန္းခြဲခန္႔ရွိေနပါသည္။ ထို႕အျပင္ ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ႏွစ္ရွည္လမ်ား မၿငိမ္မသက္ျဖစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ၾသဂုတ္လတြင္ အမ်ိဳးသား၊ အမ်ိဳးသမီးနဲ႔ ကေလးသူငယ္ ၇၄၀,၀၀၀ ေက်ာ္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ကိုျဖတ္ေက်ာ္တိမ္းေရွာင္ခဲ့ရၿပီး လက္ရွိ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္တြင္ ဒုကၡ သည္ တသန္းခန္႔ရွိေနပါသည္။ ယခုႏွစ္ဆန္းပိုင္းမွစ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ သီးျခားပဋိပကၡႀကီးတခု ျဖစ္လာ ခဲ့ၿပီး ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာျပည္သူမ်ားအား ေနရပ္စြန္႔ခြာေစခဲ့ပါသည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြင္း လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ လိုအပ္သည္႕ လူေပါင္း ၉၀၀,၀၀၀ ေက်ာ္ရွိသည့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံတြင္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ားရွင္သန္ေစျခင္း၊ ဂုဏ္သိကၡာျပန္လည္ ျမင့္မားေစျခင္းႏွင့္ အသက္ေပါင္းမ်ားစြာ ကယ္တင္ျခင္းတို႔အတြက္ ႏိုင္ငံတဝန္း လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ေဆာင္သူမ်ား၏ အခန္းက႑သည္ အလြန္ အေရးၾကီးပါသည္။ ထို႕အျပင္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေဒသခံအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္ လူသားခ်င္းစာနာ တုံ႔ျပန္  ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ေရွ႕တန္းက ရပ္တည္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားကလည္း ေရွ႕မ်က္ႏွာစာက ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္ေနၾကသည္ကို မၾကာခဏဆိုသလို ေတြ႔ျမင္ရပါသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ အလြန္ခက္ခဲေသာအေျခအေနမ်ားျဖင့္ ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ေနရေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ သူမ်ားစခန္းမ်ားတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ လုပ္အားေပးဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ပံုမွန္ပညာသင္ၾကားခြင့္ မရေသာ ကေလးမ်ားအတြက္ အေျခခံပညာေရး ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးျခင္းမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ မြန္ျပည္နယ္တြင္လည္း လတ္တေလာေရႀကီးမႈမ်ားေၾကာင့္ နီးစပ္ရာေက်းရြာမ်ားမွ ေရေဘးေရွာင္လာသူ ေဆြမ်ိဳးမ်ားကိုသာမက သူစိမ္း မ်ားကိုပင္ မိမိတို႔အိမ္မွာေပးေနေစသူ၊ ေရေဘးေရွာင္ရာတြင္ကူညီေပးသူ၊ ႏွစ္သိမ့္ေပးသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကို ကနဦး လူသားခ်င္းစာနာ  တု႔ံျပန္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားအျဖစ္ ေတြ႔ျမင္ရမည္ျဖစ္ပါသည္။ ဤအရာမ်ားထက္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ ႀကံ႕ၾကံ႔ခံႏိုင္စြမ္းႏွင့္သဒၶါတရားကို ပိုၿပီးျမင္သာေအာင္ ေဖာ္ျပႏိုင္မည့္အရာရွိမည္ မထင္ပါ။ ကုလသမဂၢႏွင့္အတူ အစိုးရမဟုတ္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းေဖာ္မ်ားကလည္း ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္အတူ ဂုဏ္ယူစြာ ကူညီလုပ္ေဆာင္ၾကမည္ျဖစ္ပါသည္။

ယေန႔တြင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကမၻာတဝန္းရွိ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ား၏ ရဲဝံ့ စြန္႔စားမႈ၊ လုပ္ငန္းအေပၚႏွစ္ျမွဳပ္လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားကို ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကားရင္း အကူ အညီလိုအပ္ေနသူမ်ားကိုကာကြယ္၊ေထာက္ပံ့ရာတြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ အေရးပါေသာ အခန္းက႑ကိုမီး  ေမာင္ထိုးျပလိုပါသည္။ လူသားခ်င္းစာနာမႈလုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားအား ကာကြယ္ေပးရန္၊ ေလးစားရန္ႏွင့္ ၎တို႔၏ အသက္ကယ္လုပ္ငန္းမ်ားကို အားလံုးက ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးၾကရန္ ထပ္မံတိုက္တြန္းလိုက္ရပါသည္။

Statement by the Resident and Humanitarian Coordinator, a.i., Knut Ostby

Yangon, 19 August 2019

Today we mark World Humanitarian Day, an annual event that honours humanitarian workers, who often risk their own lives to help save and improve the lives of others caught up in crisis.

This year we pay special tribute to the women who make up an estimated 40 per cent of the global humanitarian work force, providing food, water, healthcare and other essentials to those in greatest need, whether because of natural disasters or armed conflict.

Myanmar is a country with endless potential, undergoing rapid change, which continues to grapple with complex humanitarian challenges. It is among the most disaster-prone countries in the world, with climate change expected to contribute to even more frequent cyclones and more destructive flooding, and with major cities along earthquake fault lines.

Parts of the country have experienced near-continuous armed conflict since independence, and at least one quarter of a million people are currently internally displaced from their homes in Kachin, Shan, Rakhine and Kayin states. In addition, years of successive waves of violence in Rakhine spiked in August 2017, triggering an exodus of more than 740,000 men, women and children who fled across the border into Bangladesh, where nearly 1 million are now refugees. Since the beginning of this year, Rakhine has seen a major escalation of a separate conflict, forcing tens of thousands of other people from their homes.

With more than 900,000 people in need of humanitarian assistance in Myanmar in 2019, humanitarian workers play a critical role across the country, saving lives, restoring dignity and providing hope. And time and time again we see that it is local communities and local organizations that serve as the first line of response, often with women at the forefront.

This includes, for example, women working as volunteer teachers in the most challenging circumstances in IDP camps, providing basic education for children where formal schooling no longer exists. It refers to the women first responders in Mon State in recent weeks, supporting evacuations and providing comfort, sometimes taking in relatives and even strangers who have fled nearby villages engulfed by floodwaters. There may be no clearer demonstration of the generosity and resilience of the Myanmar people, and the United Nations and our NGO partners are proud to work side-by-side with them.

Today, we reiterate our appreciation for the bravery and commitment of humanitarian workers in Myanmar and around the world, and highlight in particular the essential role women play in assisting and protecting those in greatest need. We recall that humanitarian workers themselves should be respected and protected, and that their life-saving work should be facilitated by all.