ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ လတ္တေလာအျပင္းအထန္ ျဖစ္ပြားေနေသာတိုက္ပြဲမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ယာယီ ကုလသမဂၢဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေရးရာညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ဂၽြန္ကႏူဂီ၏ ထုတ္ျပန္ေၾကညာခ်က္

ရန္ကုန္ျမိဳ႔၊ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္စက္တင္ဘာလ ၄ရက္။   ၾသဂုတ္လလယ္မွစ၍ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္း၌ အရွိန္အဟုန္ျမင့္လာေသာ တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ အရပ္သားျပည္သူ ၁၇ ဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ၂၇ ဦးထက္မနည္း ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရခဲ့ကာ ယင္းတို႕အနက္ အမ်ားစုမွာ ကေလးမ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရွိရသည္႕အတြက္ ကၽြႏု္ပ္အလြန္စိုးရိမ္ ပူပန္ ေနမိပါသည္။ တိုက္ပြဲမ်ားျဖစ္ပြားေနေသာ နယ္ေျမအတြင္း လမ္းခရီးလံုျခံဳမႈမရွိဘဲ လမ္းတံတားအေျခခံအေဆာက္အဦမ်ားမွာလည္း ပ်က္စီးခဲ့ပါသည္။ ေနထိုင္ရာ အနီးဝန္းက်င္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ားျပင္းထန္ေနျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံလူအမ်ားသည္ ၄င္းတို႔ေနထိုင္ရာေက်းရြာမ်ားမွ အျခားေနရာမ်ားသို႔မသြားရဲပဲ မိမိတို႕ေက်းရြာမ်ားတြင္ပင္ ပိတ္မိေနၾကပါသည္။

ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ေန႔က ကြတ္ခို္င္ၿမိဳ႔နယ္ရွိ ေက်းရြာတစ္ရြာတြင္ လက္နက္ႀကီးက်ည္ က်ေရာက္ေပါက္ကြဲခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ လူငါးဦး ေသဆံုးခဲ့ရၿပီး ယင္းတို႔အနက္ သံုးဦးမွာ ကေလးမ်ားျဖစ္ၾကပါသည္။ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡသည္ ႀကီးမားသည့္ ထိခိုက္ဆံုးရႈံးမႈမ်ားဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေစပါသည္။ ပဋိပကၡေၾကာင့္ မိမိတို႔၏ ခ်စ္ခင္ရသူ မိသားစု၀င္မ်ားဆံုးရံႈးရသည့္ မိသားစုမ်ားအား ၎တို႔ႏွင့္ထပ္တူဝမ္းနည္းေၾကာင္း ကၽြႏု္ပ္ေျပာၾကားလိုပါသည္။

အရပ္သားျပည္သူမ်ား ဆက္လက္ထိခိုက္ခံစားရျခင္းမွ ကင္းေဝးေစရန္ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားအေနျဖင့္ ျပည္သူ တို႔၏ လံုျခံဳေဘးကင္းေရးကို အစြမ္းကုန္အေလးထားကာ ကာကြယ္ေပးၾကပါရန္ ကၽြႏု္ပ္ တိိုက္တြန္းလိုပါသည္။ ပဋိပကၡတြင္ ပါဝင္ေနေသာ အဖြဲ႔မ်ားသည္ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားကို ကာကြယ္ၾကရမည္႔အျပင္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအဖြဲ႔မ်ား အား အကူအညီလိုအပ္ေနသူမ်ားထံသို႕ စားနပ္ရိကၡာ၊ ေရႏွင့္ အျခားအေရးႀကီး အေထာက္အပံ့မ်ား သြားေရာက္ပံ့ပိုး ႏိုင္ခြင့္ျပဳရန္လည္း လိုအပ္ပါသည္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးကာလအတြင္း အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္ကို အႀကိမ္ႀကိမ္ခ်ိဳးေဖာက္ကာ တိုက္ပြဲမ်ား ဆက္လက္ျဖစ္ပြားလ်က္ရွိပါသည္။ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး ကို ျမန္မာ့တပ္မေတာ္က စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္ေန႔အထိ ထပ္မံသက္တမ္းတိုးခဲ့ျခင္းအား ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ႀကိဳဆိုသည္႕အျပင္ ဤအပစ္အခတ္ရပ္စဲျခင္းမွသည္ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သြားသည္အထိ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစရန္ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္ေနသည့္ အဖြဲ႔မ်ားအားလံုးအား ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးလုပ္ငန္းစဥ္အတြက္ ပိုမိုအားထုတ္လုပ္ေဆာင္ၾကပါရန္ ကုလသမဂၢက တိုက္တြန္းရင္း ပဋိပကၡအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အေျဖရွာရာတြင္ အျပည့္အဝပံံ့ပိုး လုပ္ေဆာင္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း အသိေပးအပ္ပါသည္။

 

သတင္းမီဒီယာဆက္သြယ္ရန္-

ဦးေအး၀င္း၊

ေဒသခံျပန္ၾကားေရးအရာရွိ၊

ကုလသမဂၢျပန္ၾကားေရးဌာန၊

ကုလသမဂၢဌာေနကိုယ္စားလွယ္ႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေရးရာညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး ရံုး

Email – wina@un.org

Mobile: (95)9421060343