ရခိုင္ျပည္နယ္ နယ္ေျမေဒသ အခ်ိဳ႕တြင္ အင္တာနက္ ပိတ္ပင္ထားျခင္းကို ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးပါရန္ ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ံုးက ေဆာ္ၾသျခင္း

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၊ ၃၀-၉-၂၀၁၉ – လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ရခိုင္ျပည္နယ္ ပုဏၰားကၽြန္း၊ ေျမာက္ဦးႏွင့္ မင္းျပားၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ရပ္ဆိုင္းထားျခင္းကို အဆံုးသတ္ပါရန္ ကုလသမဂၢ ျမန္မာႏိုင္ငံ႐ံုးက ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား ေဆာ္ၾသပါသည္။ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည့္ ၿမိဳ႕နယ္ ၉ ၿမိဳ႕နယ္အနက္ ၅ ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၀န္ေဆာင္မႈ ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ေဆာင္႐ြက္ခ်က္မ်ားကို ႀကိဳဆိုေသာ္လည္း ၀န္ေဆာင္မႈ ဆက္လက္ပိတ္ပင္ထားသည့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ ၃၀-၉-၂၀၁၉ ရက္ေန႔အထိ ၀န္ေဆာင္မႈ ပိတ္ပင္ခ်ိန္ ရက္ေပါင္း ၁၀၁ ရက္ ႐ွိၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ အေနျဖင့္ သတိျပဳမိပါသည္။

စဥ္ဆက္မျပတ္ အင္တာနက္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ မ႐ွိမျဖစ္ လိုအပ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ကုလသမဂၢ၏ လူသားခ်င္းစာနာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္သည့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မွာ လက္ကိုင္ဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို အားကိုးအားထားျပဳရပါသည္။ သို႔ျဖစ္၍ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ကုလသမဂၢ၏ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဟန္႔အတား မ်ားစြာ ျဖစ္ေစပါသည္။ ထိခိုက္သူမ်ားအပါအ၀င္ ကြင္းဆင္းလုပ္ငန္းေဆာင္႐ြက္ေနသူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ ေျပာဆိုရာတြင္ အခက္အခဲႏွင့္ ႐ႈပ္ေထြးမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚပါသည္။ ထို႔ထက္ ပိုမိုက်ယ္ျပန္႔စြာ ထိခိုက္မႈမွာ ယင္းနယ္ေျမ ေဒသမ်ား႐ွိ ျပည္သူလူထုသည္ ဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနေသာ လက္နက္ကိုင္ ပဋိပကၡေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ယင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ လူသားခ်င္းစာနာေရး သြားေရာက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မႈဆုိင္ရာ ကန္႔သတ္ခ်က္မ်ား ေၾကာင့္လည္းေကာင္း ျပင္းထန္စြာ ထိခိုက္ခံစားရသည့္အျပင္ အင္တာနက္ကို ပိတ္ပင္မႈေၾကာင့္ ေန႔စဥ္လူမႈ ဘ၀တြင္ ထပ္မံ၍ အခက္အခဲမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရပါသည္။

အင္တာနက္သည္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရ႐ွိေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔အတြက္ အထူး အေရးႀကီးပါသည္။ တဖန္ သတင္းအခ်က္အလက္ ရ႐ွိေရးႏွင့္ လြတ္လပ္စြာ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခြင့္တို႔ကို ရ႐ွိမွသာ အျခား အေျခခံ လူ႔အခြင့္အေရးမ်ားကို ရ႐ွိေရး ဆက္လက္ေဆာင္႐ြက္ႏိုင္မည္ ျဖစ္ပါသည္။

အင္တာနက္ကို ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရက လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ ေရ႐ွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲၿပီး စဥ္ဆက္မျပတ္ေသာ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ရည္မွန္းခ်က္ပန္းတုိင္ (SDG) မ်ားဆိုင္ရာမူမ်ား၊ တန္ဖိုးမ်ား ႏွင့္လည္း ဆန္႔က်င္ပါသည္။ SDG မ်ားတြင္ မည္သူမွ် ေနာက္က်မက်န္ရစ္ေစရန္ ေဆာင္႐ြက္ေရး ေဆာ္ၾသထားပါသည္။ အင္တာနက္ကို ပိတ္ပင္ျခင္းသည္ စားနပ္ရိကၡာ၊ ပညာသင္ၾကားေရး၊ က်န္းမာေရး ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ား ရ႐ွိေရးဆိုင္ရာ အေျခခံ အခြင့္အေရးမ်ားကိုလည္း ဆက္လက္၍ ထိခိုက္ေစႏိုင္မည့္ အလားအလာ ရွိပါသည္။

သို႔ျဖစ္၍ ကုလသမဂၢအေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုသမၼတျမန္မာႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအား အင္တာနက္ ပိတ္ထားေသာ နယ္ေျမေဒသမ်ားတြင္ အင္တာနက္ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ခ်က္ခ်င္း ျပန္လည္ အသံုးျပဳႏိုင္ေစေရး ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာလူသားခ်င္းစာနာေရး ဥပေဒပါ ႏိုင္ငံေတာ္က ေဆာင္႐ြက္ရမည့္ တာ၀န္မ်ားႏွင့္အညီ လူသားခ်င္းစာနာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အဟန္႔အတားမ႐ွိ သြားေရာက္ႏိုင္ေစေရး ကူညီပံ့ပိုးေဆာင္႐ြက္ေပးပါရန္ ေဆာ္ၾသလိုက္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္ ေလ့လာသိ႐ွိလိုပါက ေအာက္ပါအတုိင္း ဆက္သြယ္ႏိုင္ပါသည္။

ဦးေအး၀င္း

National Information Officer

(ေဒသခံ ျပန္ၾကားေရးအရာ႐ွိ)

Office of the Resident and Humanitarian Coordinator

(ကုလသမဂၢ ဌာေနညႇိႏိႈင္းေရးမွဴးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈဆိုင္ရာညႇိႏိႈင္းေရးမွဴး႐ံုး)

United Nations Information Centre, Yangon

(ကုလသမဂၢ ျပန္ၾကားေရးဌာန၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕)

အီးေမးလ္ wina@un.org

လက္ကိုင္ဖုန္း – (95) 9 421060343